07 Μαρτίου, 2013

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ3. ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Έχοντας νταλαβεριστεί εδώ και κάποια φεγγάρια με την τέχνη τής αστρολογίας (κυρίως για λόγους προσωπικής επιβιώσεως, αλλά όχι αποκλειστικώς) προσκρούω στο ερώτημα τού τρόπου που μπορεί αυτή να συνέχεται στην ιστορία τού ανθρώπου, με προέκταση το ζητούμενο τής Μεταϊστορίας και την επίτευξη τής προσβάσεως στον Μεταάνθρωπο.
Το δεύτερο αποτελεί εν δυνάμει αλλαγή "παραδείγματος", δηλαδή εκ βάθρων μεταμόρφωση, ή ακόμη και μετουσίωση, τού συνόλου εξελεκτικού πλαισίου, ως προς το πρώτο.
Μια τέτοιου είδους βαθύτατα ριζοσπαστική μετουσίωση, η οποία οδηγεί σε αποπεράτωση, όχι μόνον τον παρόντα ιστορικό κύκλο, αλλά αυτήν ετούτη την ιστορία, ως πλήρη συγκεκριμένη εξελικτική έκφανση τής παρουσίας τού ανθρώπου σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια επάνω στον πλανήτη Γη, με στόχο να καταστεί αυτή όχι απλώς αποπερατωμένη αλλά κυρίως πεπληρωμένη μέσω τής επιτυχούς ανταποκρίσεως των ανθρώπων στην πρόκληση μεταβάσεως στον Μεταάνθρωπο, δεν μπορεί να αφορά απλά μια "νέα εποχή", αλλά ένα "νέο ποιοτικά πιο προωθημένο από τον προηγούμενο εξελικτικό κύκλο".
Όπως ανέπτυξα με κάποιους συλλογισμούς σε προηγούμενες αναρτήσεις υπό τον τίτλο "Ναυαγός τού Χρόνου", τα ενδεχόμενα ολοκληρώσεως ενός ιστορικού κύκλου είναι δύο:
- Ή θα επιτύχει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στην πρόκληση τής μεταβάσεως στον Μετάνθρωπο.
- Ή δεν θα επιτύχει.
Και στις δύο περιπτώσεις ολοκληρώνεται μεν ο εκάστοτε ιστορικός κύκλος, με τελείως όμως διαφορετικές συνέπειες ως προς την ποιότητα του επόμενου κύκλου, που θα ακολουθήσει.
Εάν η αποπεράτωση δεν έχει οδηγήσει στην πληρότητα τής ανταπόκρισης, τότε ο επόμενος κύκλος επανεκκινεί από ένα πρωτόγονο στάδιο. Η αποπεράτωση χωρίς επίτευξη πληρότητος συνεπάγεται ελλειπή και μονόπλευρο ωρίμανση τού ανθρώπου στα πλαίσια τού συγκεκριμένου ιστορικού κύκλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άνθρωπος ωριμάζει μεν διανοητικά, αποκτώντας τις διαστάσεις ενός διανοητικού γίγαντος στην πορεία τής προελεύσεως περισσότερων χιλιετιών, παραμένει όμως από πνευματικής πλευράς νάνος. Σε αυτά τα πλαίσια όλα τα διανοητικά επιτεύγματα τού ανθρώπου στρέφονται εναντίον του και οδηγούν σε πλήρη καταστροφή όσων αυτός έχει δημιουργήσει. Οι μυθολογίες μάς παραδίδουν τήν επανάλληψη τεράστιων και πολλαπλών καταστροφών στο παρελθόν, τις οποίες ανάγουν είτε σε "φυσικά αίτια", είτε σε "θεομηνίες". Αυτές οι καταστροφές καταργούν όλα τα επιτεύγματα τού συγκεκριμένου ιστορικού κύκλου, οδηγώντας τον άνθρωπο εκ νέου στην ζωή σε παλαιολιθικά πλαίσια. Στην ουσία, τα αίτια αυτών των καταστροφών δεν είναι ούτε φυσικά, ούτε απηχούν την τάση κάποιας θεότητος να αποδώσει με αυτόν τον τρόπο δικαιοσύνη. Η τεχνολογική εξέλιξη την οποία είχε επιτύχει ο άνθρωπος, στα πλαίσια μιάς μακροχρόνιας επισυσσώρευσης διανοητικών διεργασιών, τον οδηγεί ένεκα τής πνευματικής του ανωριμότητος σε συγκρούσεις, οι οποίες καθίστανται μοιραίες έναντι όσων έχει μέχρι τούδε δημιουργήσει. Αυτό το οποίον διασώζεται από τον προηγούμενο ιστορικό κύκλο είναι η επίγνωση όσων επιτεύχθηκαν και όσων δεν επιτεύχθηκαν από ένα στενό κύκλο έντονα εξελιγμένων από πνευματικής πλευράς ανθρώπων. Αυτοί διασώζουν όχι μόνο την επίγνωση, αλλά και σημαντικά τμήματα τής συγκεκριμένης γνώσεως, η οποία είχε αποκτηθεί στο παρελθόν. Αυτές οι σπανιότατες από αριθμητικής πλευράς ομάδες σοφών μοιάζουν να δύνανται να επισκοπούν ένα απροσπέλαστο για τούς κοινούς ανθρώπους παρελθόν, λειτουργώντας ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των διαφόρων εξελικτικών κύκλων, οι οποίοι ξεπερνούν τα εκάστοτε συνολικά πλαίσια τού ιστορικού γίγνεσθαι.
Για τούς κοινούς ανθρώπους των ακόλουθων εξελικτικών κύκλων αυτά τα συμβάντα τού απώτερου πέραν τής ιστορίας και προϊστορίας ευρισκόμενου παρελθόντος συνιστούν εμπειρίες, οι οποίες καταγράφονται στο πανανθρώπινο ασυνείδητο. Αυτή η καταγραφή των αλλεπάλληλων καταστροφών στο συλλογικό ασυνείδητο τής προϊούσης ανθρωπότητος δύνανται να μην είναι διόλου αμεληταίες. Διότι αυτές θρέφουν την ωρίμανση τής εντελέχειας των ανθρώπων κάθε επερχόμενου νέου εξελικτικού κύκλου στην κατεύθυνση να χειρισθούν την ιστορία τους με πιο συνειδητό τρόπο σε σύγκριση προς το παρελθόν, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στην πρόκληση τής πληρώσεως αυτής, στα πλαίσια τής αποπερατώσεώς της.

Η διαδικασία τού εμπλουτισμού τού παναθρώπινου ασυνειδήτου στα πλαίσια τής διαδοχής των εξελικτικών κύκλων αποτελεί μια μεγακλίμακα ωριμάνσεως τού ανθρωπίνου είδους προς την κατεύθυνση τού προορισμού του, που είναι ο Μεταάνθρωπος. Στα πλαίσια των συγκεκριμένων αυτών μεγακλιμάκων υφίστανται μικρότερες βαθμίδες, οι οποίες συντελούνται εντός των πλαισίων τής εκάστοτε ιστορίας. Αυτές οι βαθμίδες δεν έχουν μερικότερο χαρακτήρα μόνο ως προς την χρονική διάρκεια, αλλά ταυτοχρόνως διαμορφώνονται σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα από ότι τα συνολικά οικουμενικά δεδομένα. Ως πλέον περιορισμένες διαδικασίες δεν αφορούν το πανανθρώπινο, αλλά το εκάστοτε συλλογικό ασυνείδητο, το οποίον αφορά ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων, ως υποσύνολο τής ανθρωπότητος. Κυρίως πρόκειται για μια πολιτιστική ομοταξία, διότι τα εκάστοτε πολιτιστικά δεδομένα είναι αυτά που διαμορφώνουν το εκάστοτε συλλογικό ασυνείδητο.

Εφόσον, λοιπόν, η μακροκλίμακα είναι ο πλήρης εξελικτικός κύκλος, ο οποίος περιλαμβάνει την σύνολη εκάστοτε ιστορία, στον οποίον θα μπορούσα ίσως με μια πρώτη προσέγγιση να διαδώ μια διάρκεια 25 με 30 χιλιάδες έτη (εκτίμηση την οποία έχει διατυπώσει και ο ΕργΔημΕργ, όπως διάβασα σε πρόσφατη ανάρτησή του) οι λειτουργικές υποδιαιρέσεις στα πλαίσια μιας περιοδολογήσεως είναι οι ιστορικές εποχές. Αυτές δεν μοιάζουν να έχουν ισόποση διάρκεια, αλλά προϊούσης τής ιστορίας φαίνεται να εκδηλώνεται μια επιτάχυνση στην ολοκλήρωση των ιστορικών εποχών και στην μετάβασή τους στην επόμενη. Είναι λογικό να υποθέσουμε, ότι κινητήριος δύναμις στην ολοκλήρωση των εποχών είναι η εκάστοτε η ιστορική εμπειρία. Δεδομένου ότι αυτή αυξάνεται συνεχώς, η χρονική διαδικασία για την μετάβαση από μια εποχή στην επόμενη είναι αντιστοίχως συντομότερη. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι η επισσυσώρευση τής εμπειρίας και η διάρκεια μιας εποχής είναι ποσότητες αντιστρόφως ανάλογες. Κατά πόσο αυτή η σχέση είναι γραμμική, δηλαδή ο χρόνος ενέχεται σε αυτήν στην πρώτη δύναμη, η συνιστά μια παραβολή, τουτέστιν ο χρόνος ενέχεται υψωμένος στο τετράγωνο, ή κατά πόσο μπορεί να ακολουθεί το εν λόγω φαινόμενο ένα άλλου είδους μαθηματικό συσχετισμό, θα μπορούσαν ίσως να διερευνήσουν κάποιοι φόλοι, οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερη εντριβή στην επιστήμη των μαθηματικών από ότι ο γράφων.
Ενδεικτικά και χωρίς να αποσκοπώ να παρέχω συγκεκριμένα σημεία καταγραφής συναρτήσεων σε άξονες συντεταγμένων καταθέτω μια πολύ προσεγγιστική περιοδολόγηση των εποχών τού συγκεκριμένου εξελικτικού κύκλου:

- Μεσολιθική Εποχή: 12.000 π.Χ.
- Νεολιθική Εποχή:     6.000 π.Χ.
- Εποχή τού Χαλκού:  3.000 π.Χ.
- Αρχαϊκή Περίοδος:  1.500 π.Χ.
- Κλασσική Αρζαιότης: 800 π.Χ.
- Ελληνιστική Περίοδος: 250 π.Χ.
- Πρώϊμος Μεσαίων:    450 μ.Χ.
- Μεσαίων:                   850 μ.Χ.
- Ύστερος Μεσαίων:   1150 μ.Χ.
- Αναγέννηση:             1450 μ.Χ.
- Διαφωτισμός:            1700 μ.Χ.
- Σύγχρονη Εποχή       1850 μΧ.
- Εποχή τού Ιμπεριαλισμού 1900 μ.Χ.
- Εποχή τού Ύστερου καπιταλισμού 1960 μ.Χ.
- Μπάχαλο                        2000 μ.Χ.

(Η ως άνω περιοδολόγηση είναι από μνήμης και ως εκ τούτου επιδέχεται διορθώσεις. Προβάλλεται αποκλειστικά για λόγους ποιοτικής κατανοήσεως των συμφραζομένων. Κάθε διαφορετική περιοδολόγηση είναι εκ προοιμίου από τον γράφοντα αποδεκτή, δεδομένου, ότι τουλάχιστον προς το παρόν, δεν επιχειρείται ο εντοπισμός κάποιων ίσως ισχυόντων κανονικών μαθηματικών συσχετισμών).

Ως χρονική υποδιαίρεση μιας εποχής μπορεί ίσως να ισχύσει η χρονική φάση. Αυτή συμπεριλαμβάνει μια δέσμη συμβάντων με κοινή αφετηρία, αμοιβαία αλληλουχία, άμεση διαδοχή και ενιαίο ποιτικό περιεχόμενο. Η διάρκειά της θα υπέθετα ότι σχετίζεται περίπου με την διάρκεια μιας γενιάς.
Ένα συντομότερο κύκλο θα έβλεπα να συμπεριλαμβάνει η χρονική συγκυρία. Σε αυτήν θα απέδιδα τα χρονικά όρια περίπου μιας κυβερνητικής περιόδου, δηλαδή περί τα τέσσερα έτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η προσπάθεια μιας συστηματικής περιοδολόγησης των εξελίξεων με βάση κάποιες χρονικές διάρκειες σε συσχετισμό με τα αστρολογικά δεδομένα.
Στην αστρολογική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες αναφορικά με τούς λεγόμενους "αστρολογικούς κύκλους". Αυτοί διέπονται από την χρονική διάρκεια τής περιφοράς συγκεκριμένων πλανητών μεμονομένως θεωρουμένων.
Κάποιοι πλανήτες τής εξωτερικής τροχιάς έχουν διάρκεια περιφοράς περισσότερων δεκαετιών. Με αυτήν την έννοια οι κύκλοι, οι οποίοι προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο θεωρήσεως, ανάγονται σε "επιδράσεις" συγκεκριμένων πλανητών και μπορούν να έχουν ως εκ τούτου διάρκεια που αναλόγως τον πλανήτη μπορεί να περιλαμβάνει από περισσότερες δεκαετίες μέχρι λίγα έτη.
Αυτός ο τρόπος θεώρησης αφορά τα δεδομένα ενός ανθρώπινου βίου, δεδομένου ότι η διάρκεια τής συνολικής ζωής τού ανθρώπου αφορά κάποιον αριθμό δεκαετιών.
Η ως άνω οπτική όμως δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική στην προσπάθεια αποτιμήσως ιστορικών περιόδων, ένεκα τής μεγαλύτερης διάρκειας που αυτές προσλαμβάνουν. Εδώ όμως θεωρώ ότι παρεμβαίνει ένα δεδομένο, την σημασία τού οποίου εξήραστο πρώτο μέρος τής ανάρτησης. Ουδένα αστρολογικό δεδομένο δεν συμβαίνει μεμονωμένο και αποκομμένο από τα υπόλοιπα. Οι συσχετισμοί και οι συνδυασμοί δεδομένων κατά συνέπεια, οι οποίοι δύνανται να περιγράψουν κοσμικές τάσεις με περισσότερο συγκεκριμένο τρόπο από ότι τα μεμονωμένα δεδομένα σε αποκομμένη μεταξύ τους βάση, απαιτούν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια για να εκδηλωθούν. Αυτές οι χρονικές αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες, που είναι σε θέση να χαρακτηρίζουν την πυροδότηση διαφορετικών εποχών. Για να βρεθούν π.χ. ο Πλούτων και Ποσειδών σε δύο συγκεκριμένα ζώδια ο καθείς ταυτοχρόνως μπορεί να απαιτηθεί η πάροδος χιλιετιών.

Ο λόγος ένεκα τού οποίου αναφέρομαι σε "κοσμικές" περιόδους και όχι σε "πλανητικές" στον τίτλο αυτού τού κεφαλαίου, σχετίζεται με το γεγονός, ότι στην συγκεκριμένη συστηματική δεν ενέχονται μόνο οι πλανήτες τού ηλιακού συστήματος που βρισκόμεθα, αλλά και τα ζώδια. Τουτέστιν ο συνολοικός ουράνιος θόλος, οι επηροές τού οποίου μπορεί να προέρχονται από κοσμικού τύπου περιοχές και αποστάσεις.

Βάσει τής συλλογιστικής που προηγείται σε αυτό και το προηγούμενο κεφάλαιο, θα προσπαθήσω να προβώ σε ένα συστηματικό χειρισμό των αστρολογικών ποιοτήτων, στις οποίες έκανε μνεία η κ. Ερμίδου. Σε συσχετισμό προς τα μυθολογικά σύμβολα που έγινε αναφορά και κάποια πορίσματα τής ψυχολογίας τού Βάθους. Η θεώρηση αυτή δεν έχει νόημα να περιοριστεί στην πρόσφατη συγκυρία και στον τρόπο που αυτή μπορεί να διέπει το εν λόγω δίκτυο. Οι πλανήτες οι οποίοι ενέχονται στο σχόλιο τής κ. Ερμίδου έχουν αργή περιφορά. Ως εκ τούτου σφραγίζουν τόσο τα ευρύτερα όσο και τα πλέον συγκεκριμένα χρονικά όρια τής εποχής μας, όσο και την προηγούμενη καθώς και την τρέχουσα χρονική φάση που διάγουμε. Τα δεδομένα τού δικτύου θα ενέτασσα στα πλαίσια τής τρέχουσας συγκυρίας.
Θεωρώ, ότι το πλέον προσήκον μέτρο για να αποτιμηθεί η συγκυρία ως προς το δίκτυο είναι κυρίως τα αστρολογικά δεδομένα καθ' εαυτά, συμφώνως προς τον χρόνο που αυτό εκδηλώθηκε και ξεκίνησε να μορφοποιείται. Επειδή πεδίο έκφρασης αυτών των ανησυχιών έτυχε να σταθεί το εν λόγω ιστολόγιο, θεωρώ σκόπιμο να ενταχθεί στο πρίσμα των θεωρήσεων και το οροσκόπιο αυτού τού ιστολογίου.4. ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΤΗΣ κ. ΕΡΜΙΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. 

Γράφει σχετικά η κ. Ερμίδου:

"Μιλώντας αστρολογικά είμαι σίγουρη πως γνωρίζετε τον κύκλο Ουρανού/Πλούτωνα που εξωτερικεύει τις αλλαγές συνείδησης του συλλογικού. Κάθε όψη αντιπροσωπεύει και έναν βήμα της αργής εκδήλωσης της ασυνείδητης πρόθεσης που μας σπρώχνει να την εκδηλώσουμε παρορμητικά και αυθόρμητα. Φαίνεται πως κάθε φάση είναι σημαντική για την δημιουργία του όλου, και για αυτό δεν έχει τόση σημασία με ποιους τρόπους και ρόλους εκδηλώνουμε μεμονωμένα ως άτομα το συλλογικό, αλλά το πώς το ίδιο το συλλογικό εκδηλώνει και πειραματίζεται με κάτι που δεν είναι πλήρως συνειδητό ακόμη".

Κατ' αρχήν, η επίδραση όλων των πλανητών απομεμακρυσμένης τροχιάς και ως εκ τούτου τροχιάς που απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα για να συντελεστεί, έχει εν πρώτοις κυρίως συλλογικό χαρακτήρα. Ο Πλούτων κινείται εντός ενός συγκεκριμένου ζωδίου περίπου 13 έτη και ο Ουρανός 7. Κατά συνέπεια η απόδωση χρωματισμών στις ποιότητες που απεικονίζει ο εν λόγω πλανήτης μέσω τού συγκεκριμένου ζωδίου, που αυτός βρίσκεται στο γεννέθλιο ωροσκόπιο, είναι κοινός για όσους έχουν γεννηθεί κατά την περίοδο περισσότερων ετών και χαρακτηρίζει κάποιες "φουρνιές" ηλικιών.
Αυτό το οποίον προσδίδει στούς συγκεκριμένους "χρωματισμούς" των ποιοτήτων συγκεκριμένες αποχρώσεις είναι οι γωνίες, που μπορεί να σχηματίζουν οι εν λόγω πλανήτες με άλλους. Εάν αυτοί είναι αργοκίνητοι, τότε και οι αποχρώσεις έχουν συλλογικό χαρακτήρα. Εάν η περιφορά τους συντελείται γοργά, τότε η απόχρωση συνιστά προσωπική ιδιότητα.

Κατά συνέπεια, στην εξέταση των συλλογικού χαρακτήρα επιρροών, ας εξετάσουμε κατ αρχήν σε ποια ζώδιο βρίσκονται αυτήν την περίοδο ο Πλούτων και ο Ουρανός: 
Ο Πλούτων εισήλθε τον Ιανουάριο τού 2008 στο ζώδιο τού Αιγόκερω, από όπου θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο τού 2024. Ο Ουρανός εισήλθε στο ζώδιο τού Κριού τον Μάρτιο τού  2012 και θα αποχωρήσει τον Μάρτιο τού 2019. Η θέση αυτών των δύο πλανητών δείχνει πράγματι ένα πρώτης τάξεως σφυροκόπημα για την ανθρωπότητα για μια περίοδο που θα διαρκέσει περισσότερο από δέκα έτη. Η ανθρωπότητα θα βρεθεί κατά την διάρκεια αυτής τής περιόδου μεταξύ σφύρας και άκμονος, όπου ο άκμων θα είναι μια ολοένα και πλέον απειλητικά αναπτυσσόμενη οικονομική κρίση (Πλούτων στο Αιγόκερο) και η σφύρα μια ολοένα και πιο απειλητικά αναπτυσσόμενη βία, η οποία θα αποτελεί εκμετάλλευση παρορμητικών εξάρσεων (Ουρανός στον Κριό). Αυτά τα δεδομένα, όπως ανέφερα στο πρώτο μέρος, αρμόζει να ειδωθούν ως προκλήσεις, οι οποίες δεν καταγράφουν προς τα πού θα στραφούν εν τέλει οι εξελίξεις. Αυτό θα καθορισθεί από τον τρόπο, με τον οποίον θα χειριστούν τις εν λόγω προκλήσεις τα μετέχοντα στο προκλητικό σύμπλεγμα υποκείμενα.
 
Συνεχίζεται...

82 σχόλια:

ΕργΔημΕργ είπε...

Καλημερίζω την παρέα!

"Μποτίλια", ένα μέγιστο βραβείον ("μπράβο!") από μένα! Φανταστική ανάρτηση!

Κάπως έτσι πάει και η δική μου προσπάθεια (που διεξάγεται αυτή τη στιγμή μέσα στο κεφάλι μου) γιά ακριβή χρονολόγηση της Προϊστορίας. Αλλά θέλω να σας επιστήσω την προσοχή, στο ότι στη σκηνή υπεισέρχεται και ο παράγων της ΔΥΝΑΜΗΣ.
Όπως ακριβώς στις πολεμικές τέχνες χτυπάς την κατάλληλη στιγμή, κι όχι την ακατάλληλη, έτσι και στα γυρίσματα του χρόνου χτυπάς στην κατάλληλη στιγμή.

Επομένως, όποιος γνωρίζει -ή μπορεί να υπολογίσει- τις κατάλληλες ιστορικές "στιγμές", ***μπορεί και να χτυπήσει***.
Εάν νομίζετε ότι αστειεύομαι, θυμηθήτε τον Αγαμέμνονα και την αρμένικη βίζιτα των Αχαιών στη Χαλκίδα. Περίμενε, λέει τους "κατάλληλους ανέμους", τη στιγμή που (α) τα τότε πλοία ήταν κυρίως κωπήλατα, (β) το Αιγαίο κατά μέσο όρο έχει ένα νησί κάθε 30 χιλιόμετρα - ήτοι, 2 ώρες κωπηλασίας. Ήτοι, ταξίδι απολύτως εφικτό στα πλαίσια της ανθρώπινης κοπώσεως.

"Κατάλληλοι άνεμοι", και θρίχες περμανάντ!

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος (δηλ. ο παράγων της δύναμης) που προσωπικά ΔΕΝ θα δημοσιοποιήσω τα συμπεράσματά μου επί του θέματος, και να με συμπαθάτε. Εάν είμαστε υπεύθυνα άτομα, κάποιες γνώσεις απαγορεύεται διά ροπάλου να κοινοποιούνται - και μάλιστα στο Διαδίκτυο.

Εφιστώ, λοιπόν, και τη δική σας προσοχή.

Υγ 1: Όλα τα μέχρι στιγμής δημοσιευθέντα του οικοδεσπότη είναι ...ακίνδυνα! :-)
Υγ 2: Επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, μέχρι κορεσμού των αναγνωστών: Τα λαμόγια ήδη γνωρίζουν αρκετά πράγματα πριν από μας (και σπάνε πλάκα με την τύφλα μας), αλλά όχι όλα. Έ, λοιπόν, δεν θα τους δώσουμε στο πιάτο όσα τους λείπουν!
Υγ 3: Γιά τον αναγνώστη / την αναγνώστρια που με ρώτησε κάτι πριν από μερικές αναρτήσεις (αν και δεν κατάλαβα ακριβώς τί ήθελε να πει) : Εγώ γράφω όπως καταλαβαίνω, κι ο καθένας διαβάζει όπως καταλαβαίνει. Πέραν αυτού, τί να το ψειρίζουμε!

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ ΕργΔημΕΡγ

Φίλτατε εργοδότη θερμά ευχαριστώ για τον έπαινο.
(Περεπιπτόντως, μια και περί αστρολογίας η συζήτηση, διάβασα στις αστρολογικές προβλέψεις που παρακολουθώ - τού Erich Bauer / Astrowoche.de - ότι για το ζώδιο, στο οποίο συγκαταλέγομαι προβλέπεται κατά την σημερινή ημέρα η έντονη επιδοκιμασία κάποιων πονημάτων).
Όταν ο έπαινος προέρχεται από εσένα διαθέτει ιδιαίτερη αξία.
Χωρίς να αποσκοπώ να ανταποδόσω κάποιου είδους φιλοφρόνηση, θεωρώ ότι στα πολύ ισχυρά προτερήματα που διαθέτεις, είναι η μαθηματική διερεύνηση και ανάδειξη τυποποίησης, γι αυτό και έθεσα το αντίστοιχο ζήτημα στην εν λόγω ανάρτηση. Φυσικά σημαντικές ικανότητες σε αυτόν τον τομέα διαθέτουν και άλλη φίλοι και φίλες, ώστε η συγκεκριμένη αναφορά να μπορεί να απευθύνεται εμμέσως σε περισσότερους αποδέκτες.
Τα μαθηματικά δεν εκφράζουν μόνο, ή κυρίως, ποσότητες, αλλά αναδεικνύουν ποιότητες, οι οποίες μπορούν να υπέχουν μέγιστο βάθος και σημασία, τουτέστιν αρμονίες. Και ουδέποτε αμφέβαλα, ότι το δώρημά σου σε έχει οδηγήσει σε ριζοσπαστικές σχετικά με αυτό επιγνώσεις, τις οποίες, στον βαθμό που καταθέτεις παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή και έχω διδαχθεί από αυτές τρόπους και πράγματα, που θεωρώ πολύ σημαντικά.
Βάσει των λειτουργικών νόμων τού συλλογικού ασυνειδήτου οι επιγνώσεις, οι οποίες επιτυγχάνεται να καθίστανται προσιτές, έστω και στην περίπτωση που αυτές δεν ανακοινώνονται δημοσίως, μετακοινωνούνται και σε άλλους με τον αρμόζοντα τρόπο. Και αυτή είναι μια από τις πλέον ευαίσθητες λειτουργίες τού υπό συζήτηση εν εξελίξει ευρισκομένου δικτύου.
Διαπιστώνω, ότι τα δίκτυα (και αναφέρομαι επί τού προκειμένου όχι κυρίως στα "κοινωνικά" αλλά στα διαισθητικά δίκτυα) είναι εις θέσιν να ανατρέψουν με ριζοσπατικό τρόπο, τις μέχρι σήμερα εκδηλωθείσες σταθερές στην σύγχρονη εποχή, που αφορούν τα οργανικά πλαίσια τής λειτουργίας τής ανθρωπίνου συμφύσεως στον τρόπο παρέμβασης των υπό διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών και ομάδων.
Μια κάποια συγκεκριμένη λόγου χάριν κινητοποίηση καλοθελητών, μπορεί πλέον να τύχει θεωρητικής στήριξης και έμμεσου προγραμματισμού, όχι κυρίως μέσω των πονημάτων, τα οποία προέρχονται από συγκεκριμένα κεντρικά πολιτικά γραφεία, αλλά από δυνάμεις που δρουν στην σφαίρα τού αναπάντεχου.
Στην τρέχουσα και την ακόλουθη φάση οι επικυριάρχοι θα κληθούν να προβούν σε ουσιαστικό ανταγωνισμό με πραγματικό αντίπαλο. Αυτός μπορεί να έχει το μέγεθος όχι κεφαλής αλλά ακμής τής καρφίτσας. Όπως όμως είναι γνωστό, η αιχμή δύνατη να εξασκεί έντονη πίεση. Αυτή την φορά οι επικυρίαρχοι είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε ρήξη με αυτό το δυναμικό, χωρίς να επιλέξουν να προβούν εκ προοιμίου στην φυσική του εξόντωση ή εξουδετέρωση, διότι η πρακτική που ακολουθούν είναι η προσπάθεια να κατισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις επί τής ουσίας. Λόγω ότι οι φορείς συγκεκριμένων ενεργειών είναι δυνατόν να εξουδετερωθούν δια τής φυσικής οδού, όχι όμως και οι ενέργειες, τις οποίες αυτοί υπηρετούν.
Αυτή την φορά προδιαγράφονται αξιόλογες προϋποθέσεις ώστε να κατισχύσει ο Ελληνισμός και το Πνεύμα γενικότερα. Στην σκληρή σύγκρουση, η οποία προδιαγράφεται, καθοριστικό ρόλο επωμίζεται το αναπάντεχο εναντια στην δύναμη τής συνήθειας των καθεστηκότων. Στην πονηρία θα αντιπαρατεθεί το πολυμήχανον και στην ποσοτική δύναμη τής χαοτικής βίας το συντεταγμένο ενεργοποιόν των επιταγών τής αρμονίας.
Περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο διαπιστώνω μια διαδικασία εντάσεως τής ενεργοποίησης. Ως ενδεικτικά παραδείγματα μπορώ να αναφέρω την πρόσφατη ανάρτηση τού Μαρκησίου, όπως και μια σειρά αναρτήσεις τού Stranger, ο οποίος επιχειρεί να αναδειχθεί σε χάκερ τής επιβεβλημένης πραγματικότητος. Στους παλαίμαχους τής παράνειας δεν νομίζω να χρειάζεται ειδική μνεία. Η απενειλημμένη εκτίναξη των μυαλών στα κάγκελα περιθωριοποιεί βαθμηδόν τα πονήματα και τα περιθώρια κατίσχυσης τής όποια συμβατικής γυμναστικής, οποία εξαντλείται σε πλαίσια επιφάσεων.

Πάπισσα Ζιζύ είπε...

ΜΠΡΑΒΟ
Έτσι σε θέλω Εργοδημοαποτέτοιε μου!
Και κοίτα, μιας και όπως λες έχεις πιάσει ταρκίδια του Πάπα Γωταξέρωόλαλέμε, βάστα τα σφιχτά σφιχτά, να μη σου ξεφύγουν.

Ανώνυμος είπε...

ΑΙΞ ΠΙΔΙ'Μ ΟΛΟ ΤΑΞΙΔΑΚΙΑ'Μ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΒΙΡΒΕΡ'Σ ΚΙ ΣΙΑΛΛΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΕΣ ΦΥΛΕΣ ΝΑΪΠΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΣ ΤΟΥΝ ΠΑΡΑ ΕΚΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΑΣ ΤΟΥΝ ΚΕΝΤΑΥΡ'Ν;; ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΤΟΥ ΚΟΥΛΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΛΙΕΦΤΑ ΔΕΝ ΒΛΙΕΠΟΥΜ ΜΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑ ΕΒΡΑ ΜΙΣΘΑ

Αίξ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Αίξ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Πλην όμως, timeo danaos...

http://www.youtube.com/watch?v=kD8LcP3m8fg

Ανώνυμος είπε...

Πλην όμως, timeo danaos...

http://www.youtube.com/watch?v=kD8LcP3m8fg

Ανώνυμος είπε...

ΜΡΑΒΟ ΡΕ ΑΙΞ ΠΟΛΛΟΙ AΠΟ ΕΜΑΣ ΣΑΣ ΖΗΛΕΥΟΥΜΕ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. ΕΡΓΟΔΟΤΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ;; http://argybooks.blogspot.gr/2013/03/blog-post.html

Αίξ είπε...

νννναι...
ε, δεν ενδιαφερόμαστε, σας ευχαριστούμε ωστόσο. θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε όλους για το ότι για άλλη μια φορά μας δείξατε πως τέτοιου είδους διαδικτυακά μοιράσματα είναι απλώς και μόνον άτοπα. να στε όλοι καλά, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε ξανά για το μάθημα.

Αίξ είπε...

Αγαπητέ Μποτίλια,
θα ήθελα να σου ζητήσω να διαγράψεις σε παρακαλώ τα δύο πρώτα σχόλια μου που μιλώ για τον τρόπο που ζω εδώ που βρίσκομαι. να με συγχωρείς, αλλά επειδή τα ξανακοιτώ και βλέπω ότι παρασύρθηκα και έγραψα αρκετά προσωπικά μου θέματα, που μπορεί να μου γυρίσουν μπούμερανγκ, μιας και ποτέ δεν ξες ποιος διαβάζει, αν θέλεις σε παρακαλώ διέγραψε τα. θα μου κάνεις πραγματικά μεγάλη χάρη. και να με συγχωρείς.

Ανώνυμος είπε...

Απο τελευταίο των Αριανών

Σχόλιο 1ο, Ε ρε να που χέστηκαν κ οι Αίγες!

Σχόλιο 2ο, Επιβεβαιώθηκαν επιτέλους οι μεγάλες προκατακλυσμιαίες σήραγγες μας - αν κ δεν μας γλύτωσαν!

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16767

Σχόλιο 3ο, Εξαιρετικά αφιερωμένο από τη χώρα του Προμηθέα...

http://www.youtube.com/watch?v=IeYIQF9yvVk

Αίξ είπε...

άκου να σε πω τώρα κάτι ρε ανώνυμε διαστροφέα. στο πα και πριν και μάλλον δεν το εννόησες καλώς. είσαι πολύ τυχερός που αυτήν τη φορά, την πολλοστή που συναντώ έναν συνειδητό διαστροφέα της γνώσης και του μοιράσματος αυτής, δε θύμωσα αλλά λυπήθηκα. λυπήθηκα και σιχάθηκα για την ακρίβεια, να βλέπω συνειδητούς ασεβείς και διαστροφείς να καπηλεύονται τα ιερά και τα όσια (που καλώς ελέχθη να μην τα πετάμε στα γουρούνια και στα σκυλιά γιατί θα γυρίσουν και θα μας ξεσκίσουν), για να γελάνε. να γελάνε και να πρωτοστατούν κιόλας μέσα στους κύκλους της "επιστήμης" και της "γνώσης" καθώς παίζουν με τις ψυχοσυνθέσεις των "αδερφών" τους και μετά να έρχονται και να μιλάνε με θράσος για ζητήματα που ανάθεμα κι αν έχουν νιώσει κυτταρικά. αλλά ξες ε...ό,τι δίνεις γυρνάει πίσω σου τρεις φορές πιο δυνατό. και σου ξαναλέω. δεν εύχομαι καλά μυαλά. καλή καρδιά εύχομαι. στην ανάγκη, και μεταμόσχευση.

Ανώνυμος είπε...

Ακόμη δε χόρτασες ivan γουΐνι?

Αίξ είπε...

το πρόβλημα είναι ότι κάποια άλλα βαμπίρια δε χορταίνουν να ρουφάνε ενέργεια. σε έχεις δει στο αστρικό; και σενα και τις προεκτάσεις σου; όχι απλώς αμορφοποίητοι... θα αποτελούσες τρελή έμπνευση για τον Beksinski, μαν. εστιάσου, "αδερφικά" στο λέω. κουβαλάς πολύ θέμα. κάνε αστρικές αποκοπές, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, που χλωμό το βλέπω...και στο ξαναλέω, πάλι "αδερφικά". το θέμα δεν είναι να δημιουργούμε έξτρα σκεπτομορφές αλλά όσο μπορούμε να διαλύουμε τις ήδη υπάρχουσες. και να με συγχωρείς και πάλι.

ΕργΔημΕργ είπε...

@Ανώνυμον της Μαρτίου 11, 2013

Εντελώς εκτός πραγματικότητας. Μην ασχολείσαι.

Ανώνυμος είπε...

AΙΞ η μομφη παει για τον κυριο http://argybooks.blogspot.gr ?? με ενδιαφερει γιατι τα λεμε ιντερνετικα παντα και θα ηθελα να εχω και μια δευτερη ανεξαρτητη γνωμη για το ατομο του

Ανώνυμος είπε...

μήν ανησυχείτε ολοι οι "βαμπιροάρχοντες" http://www.katohika.gr/2013/01/na-apotixh-to-matrix.html και οι πρόθυμοι συνεργάτες τους θα φάνε καλααά οσονουπω...

Ανώνυμος είπε...

οικοδεσπότα check mail

Ανώνυμος είπε...

Καλά βρε κατσίγκω, δε βλέπεις ότι αυτοί που αποτυγχάνετε παντού κ διαρκώς είστε εσείς κ ο κόσμος σας ο ψεύτικος?!
Θες να μάθεις κ γιατί?
Επειδή προβλέπεται!
Κ προβλέπεται επειδή είστε ταινία κινουμένων σχεδίων.
Απλά πράγματα!
Εχμ, που υπηρέτησες είπες?
Τι ειδικότητα είχες?
Μπου-χα-χάος!

Αίξ είπε...

όχι, όσα είπα δεν πάνε για τον argy, με τον οποίον και γνωριζόμαστε προσωπικά. για άλλον ήταν και γνωρίζει πολύ καλά αυτός ποιος είναι. και μάλλον θα σας κάνω και τη χάρη να αποχωρήσω εντελώς αυτή τη φορά, μιας και ο ένας εξακριβωμένος ανώνυμος συμμετέχοντας, αυτός με τον οποίο συνομίλησα παραπάνω, έχει σκοπό από την αρχή εδώ μέσα να διαστρεβλώνει συνειδητά το οτιδήποτε. και το κάνει και αλλού συχνά πυκνά. να στε όλοι καλά και να με συγχωρείτε και πάλι.

Ανώνυμος είπε...

"Καλά βρε κατσίγκω, δε βλέπεις ότι αυτοί που αποτυγχάνετε παντού κ διαρκώς είστε εσείς κ ο κόσμος σας ο ψεύτικος?!" χμμ τον ορο "ψευτικος κοσμος" τον εχει εισαγει στην αμορφωτη ελληνικη νεολαια ο εμπορος χαρτοπολτου εκ σκοπιων εν ονωματι "λιακο", φιλε μακρια απο τον απατεωνα τρωει τα λεφτα του λαου και πουλαει εβραιοκινουμενα σκουπιδια τον νου σου

Ανώνυμος είπε...

"Φίδι, Πίθηκος κ Αητός
με το Δείπνο το μεγάλο
θα τελειώσουμε το Μπάλλο"

Συ μην ανησυχείς κ ανέβαινε,
για την κατάληψη του Υψώματος
Golgotha.

http://www.youtube.com/watch?v=47HDK0xTPpo

Ανώνυμος είπε...

"Τώρα με χειρουργεί μια αλλήθωρη νεολαία, μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική"

http://www.youtube.com/watch?v=Ws0qbnDaxao

Μα όταν εμφανιστεί ξανά η Ανάγκη η Αληθινή θα δούμε τι έμαθαν από τα προηγούμενα σφάλματα...

Ανώνυμος είπε...

Άκαμπτη Δύναμη = Αδυναμία.
Έρχεται η στιγμή που σπας.
Αυτός που "Λυγίζει",
αντέχει την "Θύελλα".

tuluba είπε...

tai chi like ....

Ανώνυμος είπε...

αυρα κατ'αυρα ουμπα τουλούμπα σήκω πάνω και κάνε μια τούμπα και μια κωλοτούμπα

Κ.Δ είπε...

Σχόλιον 1ο Αγαπητέ πελαγοφίαλε σε ευχαριστώ για το θεματάκι που διευθέτησες

Σχόλιον 2ο Γιατί καλέ τσιγκλάτε την τουλούμπα … και μ’ αρέσουν κιόλας τα σουροπιαστά

Σχόλιον 3ο
«"Τώρα με χειρουργεί μια αλλήθωρη νεολαία, μια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική"

http://www.youtube.com/watch?v=Ws0qbnDaxao

Μα όταν εμφανιστεί ξανά η Ανάγκη η Αληθινή θα δούμε τι έμαθαν από τα προηγούμενα σφάλματα...»

Πολύ μου άρεσε αυτό … κ είναι κρίμα … καθότι οι διακρίσεις μεταξύ «κριτικής» , «κοσμικού κατεργάρη», «αλήθειας» και «σωστού» είναι άλλος σκούφος … και δυστυχώς η ατέλεια παντός υποκειμένου ενέχει την αμφισβήτηση της αίσθησης αξιών των άλλων ως εγγενές «σφάλμα» του νου.

Άρα χωρίς καρδιά πάπαλα.

Και πάντα θα ακούγεται γλυκό στο τέλος αυτό το «ευτυχώς ηττηθήκαμεν»

Κ.Δ είπε...

Και με τα πολλά και με τα λίγα, επειδής δε με αρέσει να είμαι και πολύ σοβαρός, φτάνουμε στις ερωτήσεις για τα χοντρά λεφτά … αν θέλετε να γίνετε εκατομμυριούχοι… αχαχαχα.

Έχουμε και λέμε, ο γρίφος έχει ως εξής:

Πιάνει ο επιστήμονας το βάτραχο από το πηγάδι το λοιπόν (άλλος βλαμμένος αυτός νόμιζε ότι έβλεπε όλο τον ουρανό από τον πάτο του) και τον βάζει πάνω στο πειραματικό τραπέζι. Βγάζει το χειρουργικό νυστέρι το λοιπόν και περιμένει.

Λέει μετά από λίγο. «Βάτραχε πήδα.»
Και ο βάτραχος όντως πηδά.

Γράφει λοιπόν ο επιστήμονας στο τεφτέρι «σημείωση πρώτη : ο βάτραχος πηδά κατόπιν αγγελίας».

Έπειτα πιάνει το νυστέρι σφιχτά ο επιστήμονας και του κόβει το ένα πόδι. Φωνάζει πάλι «βάτραχε πήδα» και ο βάτραχος πάλι πηδά.

«σημείωση δεύτερη : ο βάτραχος πηδά κατόπιν αγγελίας».

Για να μην τα πολυλογώ του κόβει το τρίτο πόδι, του κόβει και το 4ο και λέει πάλι : «βάτραχε πήδα».

Τίποτε ο βάτραχος.

«Βάτραχε πήδα». Τίποτε ο βάτραχος.

«Βάτραχε πήδα».Τίποτα.

Τι έγραψε στο τεφτέρι ο επιστήμων;


Ps * Σε περίπτωση σωστής απάντησης υπάρχει και bonus ερώτηση για διπλασιασμό του θυσαυρού

Μπομπ είπε...

Για να βλεπουμε συμμετοχες παρακαλω απο τα ανωνυμα ρομποτοειδη! Ελα δεν ειναι δυσκολο. Καρδουλα παντως δε χρειαζεται. Οποτε τις προϋποθεσεις τις πληρειτε.


http://www.youtube.com/watch?v=GKe8S7beC6s

tuluba είπε...

οτι ο επιστημονας εγραψε:"Ο βατραχος ακουει με τα ποδια"

καλη σας μερα

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΑ, ΔΡΑΤΤΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΜΑΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΛΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ, ΑΦΟΥ Η ΜΑΣΑ ΞΕΡΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΟΟΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΩΝ;;

Κ.Δ είπε...

Άνω ανώνυμε

Έχει δοθεί ικανοποιητική απάντηση σε αυτά και περιμένεις εσύ τώρα να ικανοποιήσεις την περιέγεια σου σαν άλλο γατάκι του σρέντιγκερ?


Στο θέμα του γρίφου τώρα. Μαρέσεις τουλούμπα λέμε ... αλλά εδώ ισχύουν οι κανόνες του παιχνιδιού μπίλμπο - γκόλουμ... οπότε θα δώσουμε κι άλλη ώρα.

Μπομπ είπε...

Και ναι, περναμε σε παραταση! Και σεις ανωνυμοι, μην υπεκφευγετε παρακαλω με κεφαλαιες αρλουμπες! Τον βατραχουκο λεμε, τον βατραχουκο! Παλι μπερδεψατε τα σοφτγουερ? Ασυμφοροι ειστε. Παλι επισκευη? Ελα μπορειτε!

Κ.Δ είπε...

Εσύ ρε μποπ που πετάς στους παικταράδες του μποστοπελ μιλκομπούκαλα εκ της κερκίδας το ξές δλδ?

Μου θυμίζεις εκείνο το ανέκδοτο με τους δύο τρελούς:

Δύο τρελοί κάνουν βόλτα μέσα σε ένα άδειο γήπεδο, οπότε αποφασίζουν ο ένας να παραστήσει τις δύο ομάδες που παίζουν και ο άλλος να παραστήσει το πλήθος. Παίρνει ο πρώτος τη μπάλα και αρχίζει να τρέχει μόνος του πάνω-κάτω στο γήπεδο, στήνεται και ο άλλος στις κερκίδες και αρχίζει να φωνάζει σαν παλαβός!

Ξαφνικά, εκεί που τρέχει ο τύπος με τη μπάλα, του έρχεται ένα μπουκάλι στο κεφάλι, από τις κερκίδες! Εξοργισμένος, γυρίζει και φωνάζει στο φίλο του:

- 22 παίκτες μέσα στο γήπεδο, στο κεφάλι μου βρήκες να το ρίξεις το μπουκάλι;

Και ο άλλος απαντά:

- 5.000 κόσμος εδώ πάνω, εμένα βρήκες να κατηγορήσεις;;;

Μπομπ είπε...

Οχι μεσιε Κ.Δ.
Εγω δεν το ξερω.
Εξαλλου δεν ειναι η δουλεια μου να το ξερω. Δουλεια μου ειναι να πεταω αναπτηρες, ενιοτε και βαριοπουλες στις σιδερενιες χοντροκεφαλες των ανωνυμων ρομποτοειδων, μπας και οι καλωδιακες συναψεις τους ερθουν στα ισα τους. Παραλληλα, κρατω και σημειωσεις προς μελλοντικη χρησιμοτητα τους για το ανθρωπινο ειδος που χαρακτηριζεται από το καρδιακο κεντρο. Ενιοτε, παιζω και τις τσιρληντερς.

Συνεχιστε παρακαλω οι υπολοιποι! Δε βλεπω συμμετοχες και ανησυχω μηπως τελειωσανε τα καυσιμα ή μηπως χρειαζεται καμια κεφαλα γρασσαρισμα.

tuluba είπε...

πως σπαταλα και το δευτερο κανονάκι του και λεει οτι ο επιστημονας εγραψε "φερτε αλλο βατραχο".

Μπομπ είπε...

Συ τι εισαι καλη μου τουλουμπα?
Η κορη????
Μπαμπα και γιο δε βλεπω και ανησυχω!


http://www.youtube.com/watch?v=xUtlrbOkxN0

Ανώνυμος είπε...

Κατέβηκε ο πατήρ ρασοφόρος από το 474 στο 575 για να πει να ανέβει εδώ

http://www.youtube.com/watch?v=HEnK4-eml-o

αυτόν που έβλεπε εδώ

http://www.youtube.com/watch?v=ySL7j2_Q9S0

κι η σκάλα εξαφανίστηκε

Μπομπ είπε...

Τα ρασα δεν κανουν τον (μ)πα(μ)πα.
Αυτη η λεπτομερεια σου ξεφυγε απο το σεναριο. Γι' αυτο την επομενη φορα, κοιτα να ανεβοκατεβεις γυμνος, αν αντεχεις. Ρομποτο(μ)πα(μ)πα...

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΓΑΝ; ΑΡΚΕΤΑ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕ;

Ανώνυμος είπε...http://www.youtube.com/watch?v=NyVMfjfyW54

τσιτσίδι

Ανώνυμος είπε...

ANOIΞΤΕ ΑΥΤΑΚΙΑ ΣΥΡΙΖΟΜΑΣΟΝΑΚΙΑ http://www.katohika.gr/2013/03/eksoplisteite-oposdipote.html

Ανώνυμος είπε...

«Οι φανατικοί νομίζουν ότι πεθαίνουν για τις ιδέες τους, αλλά στην πραγματικότητα πεθαίνουν από αυτές»

Μπομπ είπε...

Χεχ!
Καλε ε, τη χασανε εντελως τη μπαλα λεμε δαυτοι με τον βατραχουκο. Ο αλλος σουταρει στις μπεκατσες, οι αλλοι σερνονται απο διπλα... ΡΕ ΒΓΑΛΤΟΝ ΕΞΩ ΤΟΝ ΧΛΕΧΛΕΜΠΟΥΡΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ! Φορματ θελουν ολοι με φαινεται. Κλειστε τις πορτες να φυγουνε οι κοτες!


http://www.youtube.com/watch?v=ejH1PDh3dcg

Κ.Δ είπε...

Έλα τουλούμπα αυτό με τα κανονάκια πού πάει ... δε σε πιάνω;

Εσύ μιλάς δλδ για permutation, rotation και μετατοπίσεων των βατράχων.

Θα μπορούσε ναι, ... αφού εδώ σχολιάστηκε νωρίτερα το rotation πλανητών αλλά αν το προεκτείνεις ... ωρών / αιώνων, αλλά και κεφαλών, ανθρωποboτς, κεράτων, software - hardware...πυλών.
Ψιλοφαύλο...

Κι αν ο βάτραχος είναι αγοράκι ... που ξέρεις μπορεί με καμιά τσό**α ... πάλι να πηδήξει... αχαχαχαχα

Ή μπορεί να τον φιλήσει η επιστήμονας και να γίνει ξανθός παλίκαρος...

Όχι όμως δε πήγε εκεί εμένα το μυαλό μου όταν το έλεγα. Ήταν απλά μία παραφθορά του γνωστού ανεκδότου ... και όντως για το βατραχάκι (καλά ρε μπομπο ... πορώθηκες ... αχαχαχα) ... ο επιστήμων γράφει στο τέλος στο τεφτέρι του: "Μετά το κόψιμο και του 4ου ποδιού και κατόπιν αγγελίας να πηδήξει ... ο βάτραχος κουφαίνεται"

Μπομπ είπε...

Καλα ενταξει. Η τουλουμπα ειδε κει ενα Μπομπ και ως προβλεψιμο ρομποτι που ειναι, εκανε λογο για κανονια.

Κ.Δ, ειπες τη σωστη λεξη. Rotation. Σκαει ο μεγαλοπατηρ και καλα ως ηγητωρ, που τον κοβω να εφαγε κανα ψυχεδελικο καποτε και να την ειδε προφητης (γνωστο και χιλιοϊδωμενο εργο...), σερνοντας απο διπλα τα προβατοτσουτσεκια του αλα ροτεησον. Εμφανεστατη η αδυναμια πρωτοτυπιας και αυτοσχεδιασμου, θα μου πεις - πολλα ζητας απο αψυχα ρομποτοειδη. Εν ολιγοις, αλλος ενας γκουρουδης συνεχιστης της πατριαρχιας, με προβλεψιμους ακολουθους, που μασανε συχνα πυκνα, μιας και τουμπεκιαζονται καθε που καποιος αλλος πετυχαινει στοχο, αναμενοντας το "γιουρια" του νταντυ για να ξαναπαρουν μπρος. Γιομισε ο τοπος λεμε απο δαυτους τους δήθεν φεροντες τη μια και μονη Αληθεια, που το μονο που κανουν ειναι να αναπαραγουν τον μεσσιανισμο. Κι ερχεται μετα ο αλλος και μας τη λεει οτι προβλεπουμε γιατι ειμαστε κινουμενα σχεδια. Ρε τα γιδια ρε... Μαλλον ΑΛΛΟΙ ειναι τα προβλεψιμα κινουμενα σχεδια.


Υγ: καλα ρε Κ.Δ... αυτοι σου ελαχαν για τριτη αγωνιστικη?????? αχχαχαχαχχαχαχχ... ρε πού τους πετυχες αυτους ρε??? και το γιουχαρισμα, πολυ τους ειναι...

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΥΚΟΥ ΚΟΥΚΟΥ
Αρμστρονγκ:οχι αυτά δεν ειναι παραισθηση, κανεις δεν θα το πιστεψει!
κεντρο ελεγχου: επανελαβε επανελαβε!
Αρμοστρονγκ: υπάρχουν και αλλα διαστημόπλοια, ειναι παρκαρισμένα στην άλλη μεριά του κρατήρα, εκεί είναι αυτοί και μας παρακολουθούν!
https://www.youtube.com/watch?v=6hR2RhX0hGU
ΤΣΑ!

Ατάργα τις είπε...

Η πόρτα-γέφυρα-σκάλα πύλη ανοιχτή πάντα μπροστά σου.

Στο χέρι σου ειναι να την διαβείς ...
και να κάνεις την υπερβαση-και τα σκυλιά παρμένα


Κ.Δ είπε...

Αχαχαχα … ο μπομπ σκαρφαλωμένος κει στα κάγκελα δίνει τη δική του παραστασάρα …

Νάτη,
καλώς την και την Ατάργα και αναρωτιόμουν γιατί δεν με απαντούσες τις προάλλες...

Κοίταξε αυτά με τις σκάλες, γέφυρες, πύλες παίζουν για όσους την έχουν δει νευροδιαβιβαστές “κούκου” του ΜΑΤΣ. Εμένα προσωπικά δε με απασχολούν οι διαβάσεις …

tuluba είπε...

οτι με τον όρο "κανονάκι" αναφερόμουν στην δευτερη προσπαθεια επίλυσης του αινήγματος σου ,Κ.Δ.
Κανονάκι , απο τις 3 ζωές που είχες παλια στα πρώτα shoot em up ηλεκτρονικά.

καλησπερα

Μπομπ είπε...

Βρε καλως το αναπληρωματικο τουλουμπακι! Που επαιζε παλια και shoot em up ηλεκτρονικά. Εκει στα ουφαδικα σε τσιμπησανε και σε κανανε μεταγραφη σενα καλο μου οι οξωγηινοι μεγαλοπατερες? Ή μηπως εισαι για τους καφεδες????

xaxaxa είπε...

KING LEAR

(SCENE IV)

Fool:

"We'll set thee to school to an ant, to teach thee
there's no labouring i' the winter. All that follow
their noses are led by their eyes but blind men; and
there's not a nose among twenty but can smell him
that's stinking. Let go thy hold when a great wheel
runs down a hill, lest it break thy neck with
following it: but the great one that goes up the
hill, let him draw thee after. When a wise man
gives thee better counsel, give me mine again: I
would have none but knaves follow it, since a fool gives it.
That sir which serves and seeks for gain,
And follows but for form,
Will pack when it begins to rain,
And leave thee in the storm,
But I will tarry; the fool will stay,
And let the wise man fly:
The knave turns fool that runs away;
The fool no knave, perdy".

Ατάργα τις είπε...

Καλησπέρα

Δημητρη στο ξαναγραψα
δεν μπαίνω, δεν διαβαζω παρα ελάχιστα πράγματα, δεν ειμαι στημενη πίσω απ΄έναν υπολογιστη..

Δεν εχω χρονο. Ακομα κι ΑΥΡΙΟ (;)τη μέρα του Κρόνου/Χρόνου δουλευω, μόνη μου-ενώ όλοι οι αλλοι θα ειναι σπίτάκι τους και θα έχουν τριήμερο.
Και τις υπολοιπες μέρες και ώρες που δεν δουλευω κανω την νοσοκομα στη μανα μου που είναι στο κρεββάτι και δεν σηκώνεται.

ο Δρόμος του καθενός μας ειναι και γέφυρα, και πύλη και πόρτα που σου ανοιγεται. Πάντα επιλέγω την ευθεία γιατι ειναι ο συντομότερος δρόμος.
Και ο δρόμος της ζωής μας ειναι και ο γολγοθάς μας. Αλλοι μας χλευάζουν, άλλοι μας χειροκροτούν αλλα εμείς μόνοι μας θα πρέπει να συνεχίσουμε.
Μπορει να βρεθεί ένας να σου σκουπίσει τα δάκρυα και τον ιδρώτα ή το αίμα απ΄τις πληγές αλλα όλη η ανηφόρα δική σου μέχρι την σταύρωση...με όλο το βαρος και το φόβο για το τι σε περιμένει...
Ομως πάντα πρέπει ναμαστε σωφρονες ως οι όφεις και αγνοί ως οι περιστερές.

Περιστερά = ΠΕΛΕΙΑ ή Π(ύλη)-ελ( φωτός) ει(ναι).
Η περιστερά που Περι-στ-ελλ-ει το φως της...
Το Πέλει απρόσωπο ρήμα και πελάζων ο Ερχόμενος...

Αναμένουμε πάντα τον Ερχόμενο.

Ες αύριον

καλο βράδυxaxaxa είπε...


And the Fool speaks again.


"This is a brave night to cool a courtezan.
I'll speak a prophecy ere I go:
When priests are more in word than matter;
When brewers mar their malt with water;
When nobles are their tailors' tutors;
No heretics burn'd, but wenches' suitors;
When every case in law is right;
No squire in debt, nor no poor knight;
When slanders do not live in tongues;
Nor cutpurses come not to throngs;
When usurers tell their gold i' the field;
And bawds and whores do churches build;
Then shall the realm of Albion
Come to great confusion:
Then comes the time, who lives to see't,
That going shall be used with feet.
This prophecy Merlin shall make; for I live before his time".

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα Ατάργα. Πόσα πολλά μπορούν να ειπωθούν, και πόσα λίγα.

Είναι τόσα τα μέσα μας που αντίθετα τραβούν και ανάποδα λυγάν το νου.
Είναι ο φόβος η πατρίδα που φυτρώνει η ελευθερία στο χώμα της καρδιάς.

Είναι η ελπίδα που δίνει την θέση της στην ανάγκη και τα έργα των ανθρώπων στα προβλήματα.
Και είναι τα προβλήματα όσες και οι λύσεις η Αλήθεια.

Πότε η φωνή της λογικής ήταν η σωστή;
Πότε ο έρωτας δεν έφερε πόνο;

Ιησούς και Βαραβάς του ανθρώπου η φύση ως του Τώρα τον ελάχιστο εαυτό

"φτωχός ποιητής"

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ http://www.youtube.com/watch?v=Tb8mU_g_f2w
ΕΙΠΑΤΕ ΚΑΤΙ;

Μπομπ είπε...

Οπα νατος!
Ελα ρε ψηλε κεφαλαιουχε και με τελεψε και το μποκ μπορν! Δεν πιστευω να χεις μονο χοτντογκια... πιασε ενα μποκ μπορν και μια γρανιτα φυστικι, σε παρακαλω. Και πού σαι... αμα δεν ειναι πρασινο με φολιδες το ερπετι, μην πιστευεις τιποτα λεμε.

Κ.Δ είπε...

Καλημέρα Ατάργα

Θα πω κάτι που επανέλαβα κάπου παλαιότερα.

Το βασικό πρόβλημα του πεπερασμένου των συστημάτων-ταγμάτων γνώσης είναι αυτό που περιγράφουν τα παράδοξα της συνολοταυτιστικής λογικής … τύπου Ράσελ παραδείγματος χάριν.

Τι δηλαδή? Ότι μπορούν να εφευρεθούν από μία νοημοσύνη κι άλλες γεωμετρίες-εγωμετρίες… που περιγράφουν εξίσου ή καλύτερα το μονδελάκιον... συμπιέσεως-αποσυμπιέσεως… μετατοπίσεων των καρέ του έργου, των σπείρων μέσα σε σπείρες κλπ κλπ

Και συ Ατάργα και ο Μίμαξ πέφτετε στην παγίδα και παπαγαλίζετε το πολύ συγκεκριμένο και εκ συγκεκριμένης καταγωγής συστηματάκι του Α6 Α5 Α7 με Αμήν, μονόκερους, δίκερους, κλίμακες, ήρωες, ανόητους, βράχους , μικρούς μακεδόνες, σατανάδες, αναστάδες και σουξου μουξου μανταλάκια.

Κι εγώ σας λέω πως ο ζερό-τρελλός έπεται του Ήρωα που είδε και απόειδε με όλα τα συστήματα και τα τάγματα γνώσης … και τα έσπασε όλα ως τσόφλια για να γίνει το πρισματικό υποκείμενο. Το 0. Πως το λένε άδειασε την κράνα τελείως από ερμηνείες και άρχισε απλά να ορά.


Ωραία όσα λέει ο α6α5α7 αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα αμφισβητήσεις και αυτά και τελικά να τα φτύσεις

Καλή δύναμη


PS* http://www.fourakis-kea.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=153

Ατάργα τις είπε...

Καλημέρα

Φτωχέ μου ποιητή,
-καθόλου φτωχός αν έχεις για παρέα την Ποίηση και την Δημιουργία…

Ναι μπορούν να ειπωθούν παραπολλά. Εγώ όμως δεν είμαι των πολλών λόγων καθότι είναι φτώχεια. Όπως και το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν…
Λιγα και σταράτα κάθε φορά.
Ελευθερία ;;; Ποια ελευθερία… ποσο ελευθεροι ειμαστε μέσα στις συμβάσεις μας, την εργασία μας, το σπίτι μας, τη ζωή μας ολοκληρη ;; Ακομα και μέσα στις σχέσεις μας …Ποια ελπιδα μπορει να μας λυσει όλα τα προβληματα. Συν Αθηνα και χείρα κίνει… Αρα η ελπίδα μονο δεν αρκεί χρειάζεται και δράση και αντι-δραση.

Η λογική και ο ερωτας ναι η αιώνια μάχη μέσα μας.
Τον θέλουμε και τον επιζητούμε με ολο του το πάθος και την ένταση.
Και έχουμε την λογική να μας δείχνει την άλλη όψη και να σταματάμε και να τραβάμε τα γκέμια αν παραξεφεύγουμε.
Ηνίοχος και χαλινάρι στα χέρια, και τα δυο τ΄αλογα πρέπει να έχουν ίδιο ρυθμό, ίδιο βηματισμό, ίδια δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε…

Αν πέσεις μεσα στον έρωτα τσουρουφλιζεσαι εντός αρα πρέπει να εχεις το κατάληλο δοχείο για ν΄αντεξεις τη φλόγα του και την λάβα του και να μην καείς…να τον μετατρέψεις σε κάτι ανώτερο για να τον συντηρήσεις και να μην την πατήσεις.

Δημητρη

Εγω αυτά τα περί πεπερασμενων συστημάτων κλπ του ράσελ κλπ δεν τα γνωρίζω.

Πέντε κουβεντούλες και τέλος.

Να μιλάω για να μιλάω και να κοιταζομαι στον καθρέφτη και να φτυνομαι τι ωραία που τα γράφω και πως τα λέω η γυναικα, δεν … μακριά από μένα όλα αυτά…
Ουτε θεωρώ το σύστημα του ΑΑΑ το απόλυτο σύστημα που πάνω του θα βασίσω τη ζωή μου. Θεωρία είναι, όπως και του Υδροχόου, όπως και κάθε μια που διαβάζω. Ξέρεις κάθε άνθρωπος εχει τη δική του κοσμοθεωρία και εκεί πιστεύει…κάποιοι μπαίνουν στον κόπο και τις γράφουν και στα βιβλία ή τις διδάσκουν ως διδάσκαλοι κλπ.
Εχω διαβάσει αρκετές και κολλησα κατά καιρούς με αρκετούς απ΄αυτούς. Αλλα μέχρι εκεί.
Όταν μιλώ μιλω για μενα και μέσα απ΄οσα ζω και ορώ όπως λές.
Όμως η όραση μας είναι πεπερασμένη και μας γελά. Νους ορά που λένε…
Βλέπεις ότι θελεις να δείς και αφού το δεί ο νούς σου πρώτα …

Για τον τρελλό τώρα. Εχω γνωρίσει αρκετούς στη ζωή μου. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω, πεθαίνω στο γέλιο και σταματάνε τη λογική μου. Από την άλλη λες κι έχω μαγνήτη ρε παιδί μου και τους τραβάω ένα πράγμα …
Ο Ζερο-Τρελλος που λες είναι ο Διονυσος γιός του Χους – Χάους, ο παρδαλός, ο φέρων τον Νεβρό, το δερμα του ελαφιού…ή αν θελεις ο δαμαστής της λεοπάρδαλης, αυτός που υποτάσσει …Ο Νιμρωδ ή Νεβρωδ ή Νεβριδόπεπλος Διονυσος…
Ζeira είναι η ελληνικη μορφή του Χαλδαικού μηδέν ή Ζuro/zoro δες για παράδειγμα την Zuro-Ashta.. και τον Ζωροάστρα.. Ζero η Ζer είναι το σημαινομενο για να ξεκινήσει ο σπόρος…
Ζero-asta ο σπόρος της γυναίκας ή Ignigena – αυτή που γεννήθηκε από τη φωτιά…
Ziera η ζώνη που περικλειει για να συμπεριλάβει και το Ο αλλα και τον σπόρο. Η Σειρά αν θέλεις …

Ο στέφανος του κισσού είναι μια ζώνη η διάδημα κισσού- αραγε ποιοι το φορουσαν ;;
Ο σπόρος του Χους-Χάους…και βάλει στο παιχνίδι και τον ΖΟρο με τα μαύρα τον καμμένο, οπότε τρελλός, είναι εν μέρει τρελλός λόγω ψυχεδελικών ποτών ή μανιταριών κλπ, και μέχρι σήμερα ο Διονυσος και οι μορφές που λαμβάνει – κρυμμένος μέσα στην μορφή του τρελλού ή του γελωτοποιού κλπ θεματα μελλοντικά που θ΄ανεβάσω κάποια στιγμή…
Οι Βάκχες του και οι Βακχευόμενοι του που έπιναν και έπαιρναν τα βουνά κατά τις τελετές του…και τις τελετές της μεγάλης μητέρας θεάς Κυβέλης.
Οποτε δεν μιλάω ουτε για τρελλούς που έπονται του Ηρωα. Και ο Διονυσος ηρωας ήταν και ταυτόχρονα λατρεύτηκε σε πάμπολες μορφές και εικόνες και λατρεύεται μέχρι σήμερα… Ο μέγας κυνηγός. Και το καρναβάλι αφιερωμενο εν μερη και σ΄αυτόν είναι. Με τοσους παρδαλούς και με τοσους καρνάβαλλους – αυτους που φοράνε τους κέρνους-κερατα του στην κράνα κλπ …

Καλη συνέχεια

Καλή Σαρακοστή.

Ανώνυμος είπε...

Εκ ΔΔΔ, χαίρε Αταργατις και καλή σαρακοστή

Όλοι δίκαιο έχουν ξέρεις... Όλοι τα λόγια τους σε κάποιον ιορδάνη έχουν βαφτίσει...

καλή συνέχεια

"φτωχός ποιητής"

PANDAROS είπε...

Kαλημερα,


Ασχετο , αλλα πηρα το θαρρος να το ποσταρω εδω ,γιατι εδω και τοσες μερες διαβασα τοσα και τοσα ασχετα σχολια που δεν ακουμπουσαν καν το θεμα της αναρτησης του φιλου μποτιλια ...

Διαβασα λοιπον φιλοι μου αυτο, και μου εκανε μεγαλη εντυπωση..

''Κατά την επιθυμία και τις οδηγίες του Αργεντινού ποντίφικα, τα αποσπάσματα του Ευαγγελίου που έχουν επιλεγεί, αυτή την φορά θα ψαλούν μόνο στα ελληνικά, και όχι στα λατινικά, ''

Ειναι γνωστο, οτι ο νεος Παπας ειναι Ισουητης,και σχεδον ολοι ξερουμε τι καστα ιερεων ειναι αυτοι.Τι θελει να πει ο ποιητης με αυτην την πραξη του; γιατι δεν εψαλε στα Λατινικα την πρωτη του λειτουργια;
Ειναι καποιο μηνυμα και αν ναι σε ποιους; εχω καποιες υποψιες αλλα καλυτερα να ακουσω τις γνωμες σας πρωτα.,,

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΠΑΝΔΑΡΕ

Οι λεγομενοι "ανουνακοι" δηλαδη οι ουρανιδες ειναι Ελληνοφωνοι, ο ποντι-φι-κας γνωριζει καποια πραγματα που η πλεμπα δεν εχει ιδεα, κρατοντας αυτο στο νου διαβασε την λακερτα και θα βγαλεις μερικα συμεπρασματα...

Αβαρις Αιθεροβατης

Ανώνυμος είπε...

Do not underestimate the power of the dark side


Darth Vader

PANDAROS είπε...

Ανωνυμε

Εχω την αισθηση πως αν υπηρχαν οι Ουρανιδες, τοτε αυτοι σιγουρα δεν θα εμοιαζαν με τους Ελληνες Θεους,οπως τουλαχιστον τους εχουμε μαθει εμεις και σιγουρα δεν θα μιλουσαν Ελληνικα

Ουρανιδες ,λοιπον λεγονται οσοι καταγονται απο την φαρα του Ουρανου. Για να δουμε λοιπον ηταν αυτοι,ενδεικτικα αναφερω μερικους απο το σοι του
-Εχουμε λοιπον οι τρεις γιοι του Κοττος βραιρεως καιΓυησ-συμφωνα με τις περιγραφες των Αρχαιων ηταν τερατα-οι Νηρηιδες δηλαδη οι Νεραιδες ηταν τερατα και αυτες αφου ελεγαν οι προγονοι μας οτι ειχαν 100 ποδαρια!!!

-οι τρεις κυκλωπες κατασκευαστες του κεραυνου του Δια Αργης Στεροπης και βροντης-Τερατα και αυτοι-και για να μην κουραζω υπαρχουν τοσα και τοσα τερατα στην μυθολογια μας που ειναι παιδια του...
εαν το τραβηξουμε ακομα πιο μακρυα ,ισως μεσα στα τερατα αυτα να συμπεριλαμβανονται και ο Ποσειδωνας σαν αλλη εκφραση του βριαρεω ακομη και η Αφροδιτη!!!
ολοι αυτοι παντως αναφαιρονται σαν γηγενειςΑπορω λοιπον, αυτοι τι σχεση εχουν βιολογικα με τους Τιτανες και τους απογονους τους..

Εκτος και αν οι ανουνακι,που αναφερεις, ειναι οι Θεοι των Ελληνων που ηρθαν απο τα αστρα οποτε παω πασο,και τα τερατα ,τεκνα του Ουρανου ειναι οι γηγενεις Θεοι της γης και δεν ξερω και εγω τι διαολο γλωσσα μιλαγαν ..

παντως αυτεςι οι δυο αυτες φαρες βιολογικα δεν εμοιαζαν,αρα κατα το σκεπτικο σου οι ανουνακοι ειναι οι αρχαιοι ελληνες θεοι[γιατοι αυτοι ηρθαν απο τα αστρα] και σε αυτους μιλαει ο ποντιφικας!!!!
Περιεργο γιατι εχουμε μαθει οτι αυτοι ειναι οι καλοι και οι αλλοι [οι χριστιανοι] που αντιπροσωπευει ο Παπας ειναι οι κακοι!!!

τα κανα σαλατα ?χαχαχαχ, μαλλον οχι..τα γραπτα των αρχαιων ειναι καθαρα σαν το χιονι δεν δεχονται παρερμηνειες και διαβασμα κατα οπως μας συμφερει

Ανώνυμος είπε...

οι ΑΝΟΥνακι του ουρΑΝΟΥ... πολλα ονοματα για τα ιδια οντα... ειθε η απο-καλυψη της πραγματικότητας να μην απέχει πολύ, είναι βαρετη η φυλακη της γαιας... και γιατι φυλακη;;; δειτε ξανα την ταινια dark city http://www.youtube.com/watch?v=dZozLeUZt1k

Χριστίνα είπε...

Αγαπητε ΚΔ
όταν στον βάτραχο κόψεις και τα τέσσερα πόδια παύει να ακούει.
Αυτό είναι το ηθιό δίδαγμα
Αλλωστε το ίδιο ισχύει και σήμερα στους Ελληνες όταν κόψεις τα λεφτά και την καλοπέραση παύουν να βλέπουν να κινούνται και να αναπνέουν καθότι τη δύναμη την παίρνουν απο κει που δεν έχει κόστος . Βλέπεις η ψυχή έχεις κόστος η αξιοπρέπεια έχει κόστος και η ελευθερία θέλει δύναμη.
Οσο για τους πλανήτες όπως και να κινηθούν η βλακεία και η ηλιθιότητα του Ελληνα είναι αήττητη άρα τη να πούμε τι .
Μη ξεχνάς πως ο Αινστάιν είχε πει πως δυο πράγματα τα θεωρεί απέραντα το σύμπαν και την βλακεία του ανθρώπου για το πρώτο δεν ειναι και σίγουρος.

Ολα τα άλλα όπως κατ επανάληψη σου έχω πει δεν τα κατανοώ ίσως γιατί μικρή έπεσα στην μαρμίτα ίσως πάλι γιατι πιστεύω πως δεν θα γίνει μπάχαλο το 2000μΧ με την έννοια που το λένε όλοι αλλά με την ενεργειακή με αποτέλεσμα να βρούμε όλοι τις ισσοροπίες μας εκτός απο εκείνους που ποτέ δεν τις είχαν και απλά θα φανούν. Βλέπεις οι φελλοί και τα σκ.... πάντα επιπλέουν άρα αν το μπάχαλο βοηθήσει σε αυτή τη κατάσταση νομίζω ότι πρέπει να συνδράμομε όλοι . Κατά τα άλλα θα διαβάζω τα περί πλανητών κάνα μήνα γιατί είμαι ΑΣΧΕΤΗ παντελώς

Μποτίλια καλημέρα παρά το γεγονός ότι χάθηκα αυτό το καιρό δεν εξαφανίστηκα δυστυχώς συγκεκριμένες αναγκαιότητες με ανάγκασαν να δέσω άγκυρα όμως αρχίζω να εντάσσομαι πάλι στο κόσμο αυτό ...
Το άρθρο εκπληκτικό μεν αλλά δεν μπορώ να πω ότι το πολύ κατάλαβα δε.Θα πει κάποιος γιατί τότε λες ότι είναι εκπληκτικό.
Απάντηση : Γιατί η αξία ενός κείμενο δεν κρίνεται απο το αν το κατάλαβαν ή δεν το κατάλαβαν κάποιοι μόνο αλλά και από την συνολική εικόνα του και τα λόγια που κρύβει ή αποκαλύπτει....

Ανώνυμος είπε...

Ωπαα;;!! Ανώνυμε Μαρτίου 21, 2013 δηλαδή υπονοείς ότι ο δικός μας ο Ελλην ημίθεος εκπολιτιστής ο Ίακχος- Διόνυσος Στραβωμένος γαρ από την οινοποσία έχει περάσει στο αντίπαλο στρατόπεδο των δρακονιανών-τιτανων,Την έχει δει παντοδύναμος και παντοκράτορ θεουλης οπου κάθετε αναπαυτικά στο ρισορτ του στην σελήνη πίνοντας άφθονο οίνο ενώσω ληστευτεί σε συνεργασία με τους τραπεζίτες "του θεου" και τους λοιπούς ποδίτσες όλες τις πρώτες ύλες και την ψυχική ενέργεια από το αγνώμων γήινο κοπάδι από κάτω;;

PANDAROS είπε...

προς τελευταιο ανωνυμο..

-Μα καλα αυτος ο Διονυσος ζει ακομη ?χαχαχαχχ
Τελος παντων, αυτοι οι Θεοι ποσα χρονια ζουνε?
Ωραιο επαγγελμα ...που το μαθαινεις?

Μηπως υπαρχει καμμια σχολη να γινω και εγω Θεος ?

Ανώνυμος είπε...

Το σκατοκέφαλο σας είναι η μόνη σχολή. Ανοίξτε το στο δίδαγμα της φύσης...

http://www.youtube.com/watch?v=JXPTf_RFnzc

PANDAROS είπε...

ωραιο το κλιπακι σου αδελφε ,χαχαχχα αυτα τα βιντεοπαιχνιδακια παιζεις πριν πας σχολειο?

Δεν φωναζει ο μπαμπας σου οταν σε βλεπει να παιζεις τετοια βιαια παιχνιδια?

Ανώνυμος είπε...

άαγιος "ο θεός" άαγιος ισχυρός άγιος ΑΘΑΝΑΤΟΣ ελέησον υμαςςςς

Ανώνυμος είπε...

το λιμάνι μαργαρίτη φλεγόμενη κόλαση.εκτός αυτού κάποιες αναφορές πού μούρχονται πρόχειρα
www.youtube.com/watch?v=Mjb44VhZzx4
οι υπότιτλοι,εδω απο το 1:21:00 και ύστερα(όλη η ταινία κατά τή γνώμη μου αξίζει)
http://youtu.be/m0bfPBmjlAg
καθώς και αυτο
http://youtu.be/yOOuqLnHwSY
βλεπε κι εδω
http://youtu.be/veHLjCd3NaM
κι εδώ(άσχετο) μια άδουσα περικεφαλαια από to Ugetsu monogatari
www.youtube.com/watch?v=JsOdk4wn2vo
πού φαίνεται καθαρότερα στό 2:36 αυτουνού
http://youtu.be/TreNM77J_lM
αυτά στό πολύ πρόχειρο, γιά ένα θέμα όντως κατά τη γνώμη μου ενδιαφέρον

Ανώνυμος είπε...

γιατί ρε οι ουρανίδες πέφτουν στον τάρταρο ρε λέμε;

τους αρέσει πολύ λέμε μήπως; από τι είναι φτιαγμένοι και γουστάρουν τεχνολογία κεραυνική λέμε και χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα έκανε ο Δίας απέναντι στους τιτάνες ή έστω θα ερχότανε ισοπαλία το ματσάκι.

τι κράτος είναι εκεί πέρα ρε ρε ρε...αυτούς θέλουμε για βοήθεια ρε

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΓΑΤΟΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΑΡΟΥΡΙΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΑΡΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ "ΑΡΧΟΝΤΕΣ" ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΠΑΙΔΕΨΟΥΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ... http://revealedtheninthwave.blogspot.gr/2012/12/blog-post_29.html

PANDAROS είπε...

μποτιλια

η Κυπρος και ο Ελληνισμος βαλΛονται απο παντου
θα ηθελα πολυ να γνωριζα τι λενε τα αστρα για την Κυπρο μας κα την Ελλαδα

Kαλυτερα να κοιταμε προς τα πανω παρα εδω σε μας, γιατι με τους δοσιλογους που εχουμε μπλεξει,, αστα να πανε, δεν βγαζεις ακρη, μας εχουν τυλιξεισε μια κολλα χαρτιου και πανε να μας ξεπουλησουν στην τροικα,

υπαρχει ελπιδα αγαπητε μου? τι λενε τα αστρα; Η γνωμη σου και οι γνωσεις σου πανω στο θεμα αυτο μετρανε πολυ..

ps

ανωνυμοι και κ,δ
Μεχρι να βγαλει ακρη ο μποτιλιας με τα ζωδια , ριχτε κανα χαρτακι και εσεις να μας πειτε τι λενε τα ταρω για την κυπρο μ και την ελλαδα μας ...

γιατι τωρα που τα βρηκαν οι τουρκοι με τους εβραιους και τους κουρδους [εκλεισαν τα μετωπα και χαλαρα τωρα μπορουν να ανοιξουν αλλο ] δεν τα βλεπω καλα τα πραμματα για τον Ελληνισμο


Ανώνυμος είπε...

H λύση ειναι απλή, χρυσή αυγή για πατριωτική κυβέρνηση και άμεση συνεργασια με πούτιν.-

PANDAROS είπε...

ειπαμε να μας πεις τι λενε τα χαριτα φιλε ανωνυμε-μιας και τα ξερεις καλα απο οτι φαινεται- .και εσυ μας λες για τον Πουτιν!!!

Ποιος πουτιν αδελφε ?Αυτα τα λεει ο Λιακο

Ο Πουτιν ,δεν ειναι πουθενα, απο τοτε που ανελαβε ειναι συνεχεια στο τουμπεκισταν!!!Εξω απο την Λυβιη,εξω απο τη Αιγυπτο.εξω απο την Συρια που εχει και βασεις εκει-πολεμανε 2 χρονια συριοι και ανταρτες και αυτος αφαντος-
Βαλε και την απωλεια του ιρακ και της γιουκοσλαυιας και εδεσε το γλυκο

ο ΑΝΘΡΩΠΟς ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑς ,απο τοτε του βγηκε η ρωσια εχει χασει ολη την μεσογειο και τα βαλκανια !τι πιοκ αλυτερες υπηρεσιες θα μπορουσε να προσφαιρει στα Αμερικανα?

και μετα απο ολα αυτα λες οτι θα μας βοηθησει?χχαχαχαχχαχαχα
μαζι με τα χρυσα αυγα?

Ανώνυμος είπε...

Ρε pandare εισαι στην λυβιη για να δεις ποσα φορτια οπλα και τι ειδους στηριξη εχει ο ασσαντ;; απο την αλλη ενας ολοκληρος οηε και ενα νατο εχουν περικυκλωσει τον πουτιν... ενας κοσμος αγγελικος σιωνιστικα φτιαγμενος κατα ενος εθνους... μια χαρα τα παει ο κοντος

PANDAROS είπε...

αγαπητε φιλε

πως τα εχει παει καλα οταν γεωπολιτικα-τουλαχιστον στον χωρο της μεσογειου - ειναι στην απεξω?

Τα ειχε και τα εχασε ολα... ναι η οχι? Σου εγραψα τις χωρες που παταγε ποδικαι τωρα για να μπει μεσα πρεπει να κανει αιτηση στο νατο και στον οηε!!!

και ειναι αυτος ο αθρωπος επιτυχημενος? αν ναι ποιος ειναι ο αποτυχημενος?

ειναι 15-20 χρονια στην εξουσια και τωρα φτιαχνει στολο!!! αν δεις με τι σαβουρες κατεβαινει στην μεσογειο θα βαλεις τα γελια 30 χρονων καραβια στελνει να δηλωσει την παρουσια του στην μεσογειοι!!!!
με αυτα τα ρημαδια που κατεβαζει τι να κλασει και ποιον να φοβησει?

τον εχουν για πλακα ,ενταξει εχει πυρηνικα ,σιγα το πραμμα εδω φτιαχνει πυρηνικα το ιραν και η κορεα!!!
Ανώνυμος είπε...

Ναι; και για ποιον λογο η ρωσια απο το μπαικονουρ ανεβαζει ολα τα διαστημικα οχηματα και τους δορυφορους της νασα και σχεδον ολου το κοσμου;; επειδη τον εχουν για πλακα;;, δεν σε παρεξηγω χρονια προπαγανδας τυπου ραμπο εχουν πεισει τον δυτικο οτι τεχνολογια εχουν μονο οι αμερικανοι αλλα η πραγματικοτητα ειναι λιγο ως πολυ διαφορετικη... μην ξεχνας τωρα τελευταια το μη επανδρωμενο σουπερ στελθ που το πηραν και το προσγειωσαν οι ιρανοι με ρωσικες πλατες για χαβαλε...

PANDAROS είπε...

Αγαπητε φιλε
δεν θελω να εμπλακω σε μια συζητηση του τυπου μου απαντας και σου απαντω ,εγω ρωτησα αυτους που ξερουν τι λενε τα χαρτια και τα αστρα για την κυπρο και γενικοτερα για την ελλαδα μας ρωτησα

Σου ειπα σε δυο μηνυματα με αποδηξεις για το τουμπεκισταν της ρωσιας σε ολη την μεσογειο και μην πεις οτι δεν την συμφερει η δεν την ενδιαφερει γιατι θα γελασουν και οι πετρες,μαζι και εγω,χαχχαχαχαχχα
εδω αγαπητε φιλε μαζεψε τα μπογαλακια της απο παντου,,καπνος σου λεω εγινε ο βλαδιμοιρος

επισης σου ειπα μετα απο 20χρονια στην εξουσια ο βλαδιμοιρος τωρα φτιαχνει ναυτικο [γιατι αγαπητε τα μεταξωτα βρακια θελουν και επιδεξιους ..ξερεις τι]
αν δεις τι πλοια κατεβασε και κατεβαζει θα παθεις πλακα,,ολα ειναι πατσαβουρες,μπες ψαξε και μετα εδω ειμαι να συζητησουμε

.Και εσυ μου λες για στελθ και για δορυφορους ε,ας πανε αυτα να κανουν ν προβολη ισχυος στις πετρελαιοπηγες στην λιβυη στην αιγυπτο και στην κυπρο,,,,
εδω ρε,δεν εχουν αεροπλανοφορα!!τι σκατα ναυτικο υπερδυναμης ειναι αυτο πουεχει ενα δυο αεροπλανοφορα? !!.που πας ρε βλαδιμοιρακο ξυπολυτος στα αγκαθια να πουλησεις μουρη στα αμερικανα με τα σαπιοκαραβα που εχεις?

και μην ακουσω οτι δεν εχει εχει πατσαβουρες ο ρωσος ?οποιος το λεει αυτο ειναι τοσο ασχετος οσο εγω ειμαι στα αστρα και σε αυτα τα χαρτια τα ταρω...

γιαυτο και οι ρωσοι επειδη ξερουν τις δυναμεις τους αποσειρονται πισω απο την κουρτινα και με συμβιβασμους προσπαθουν να παρουν σπορια απο τις συμφωνιες ,βεβαια το καρπουζι οτ τρωνε ολο τα αμερικανα αν και εσχατως μπηκε σφηνα και η μερκελ και τρωει κανα δυο φετουλες....που για πρωτη φορα πατησε στην μεσογειο και μαλλον δεν θα φυγει αυτη η ξεφτυλισμενη ποτε