05 Σεπτεμβρίου, 2009

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ ΚΩΣΤΑΘα πάρω αερόπλανο
να πάω στον Θείο Κώστα
τόσο καιρό που έλειψα
μου έχει βάλει πόστα

Ο Θείος έχει πάψει πια
να πιάνει τους ιχθύες
μα το καμάκι κράτησε
και κυνηγάει θείες

Στη φάση που πολλοί κινδυνεύουμε να τρελαθούμε με όσα βλέπουμε γύρω μας, αλλά και σε προσωπική βάση αντιμετωπίζουμε, κρίνω σκόπιμο να κάνω - με όλο τον δέοντα σεβασμό, απόδοση τιμής και αίσθημα ευγνωμοσύνης - το σύντομο αφιέρωμα που ακολουθεί, στον Θείο Κώστα.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας - ή όπως όλοι τον απεκάλουν, ο Κώστας - μετά την εκδίωξίν του κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν ως παις από την Σμήρνην, ηργάσθη αρχικώς εις ποδηλατάδικον εν Μυτηλήνη. Κατόπιν, ολοκληρώσας την εφηβίαν ηργάσθη ως βοηθός εις την ψαρότρατα του θείου Πολύκαρπου.
Μικρόν μόνον μέρος των ιχθύων, ους οι συγγενείς αλιείς εψάρευον, διοχετεύετο εις την αγοράν προς πώλησιν. Εις κάθε περίπτωσιν το αγοραστικόν κοινόν, κοινώς πελάται, πολύ ολίγους παράδες διέθετον κατά την περίοδον της κατοχής. Και δεδομένης της οικονομικής στενότητος ο άρτος επροτιμάτο των ακριβοτέρων προϊόντων, αν και ό κοσμάκης έτρωγεν ότι του λάχαινε νάβρει. Το μέγα μέρος των αλιευθέντων ιχθύων, εδιοχετεύετο παρά του θείου Πολυκάρπου εις τους αγωνιστάς της Εθνικής Αντιστάσεως.

Μετά το πέρας εκείνης της ημέρας, η τράτα ελιμενίζετο εν Ωροπώ, καθ' όσον ο Πλύκαρπος απουσίαζεν δια να οργανώσει την παραλαβήν των ιχθύων υπό γραίας, ήτις τους προσκόμιζεν ως σύνδεσμος εις τους αντάρτας μαχητάς. Όπισθεν άφηκεν εις το πόδι του τον ανεψιόν προς φύλαξιν του αλιευτικού. Ο θείος Κώστας εσυνήθιζεν κατά τας ώρας της αναμονής να κάθεται πάνω σε κάτι παλαμάρια, νοσταλγών την προσφιλέστατη μνηστήν του, ήτις ευρίσκετο εν Νέα Ιωνία, εις υπό του Θείου Κώστα ενοικιασθέν υμιυπόγειον καμαράκι, όστις ο ίδιος με τας ολίγας οικονομίας του είχεν επιπλώσει, ανυπομονών δια τον γάμον.
Ενώ ο Κωστής ονειρεύετο την ωραία στιγμήν του μυστηρίου, μηχανικίνητος μοίρα του στρατού κατοχής εστάθμευσεν προ του σκάφους. Ανελθών ο διοικητής μετά διερμηνέως και τμήματος των οπλοφόρων εις το κατάστρωμα εζήτησε από τον Θείον Κώστα να επιδείξει τους αλιευθέντας ιχθείς.
Ο Κωστής στραφείς προς τον διερμηνέα διεμήνυσεν:
- Πες στο αφεντικό ότι κλείσαμε. Δεν πουλάμε. Και ξεσκουμιπστείτε διότι πάσχουμε και από αγαμία.
Ο διερμηνεύς απευθύνθη εις τον διοικητήν μόνον δια νεύματος της κεφαλής. Ο διοικητής διέταξεν κατόπιν τους στρατιώτας να εκφορτώσουν από το σκάφος τας ψαροκασέλας, οίτινες ήσαν εστιβαγμέναι εις δύο στήλας, παρά τω ανοίγματι της μπουκαπόρτας.
Θωρών την αυθαιρεσίαν ο Κώστας ήρχισε φωνασκών να καθιβρύζει τους επιτάσσοντας το αλίευμα:
- Κλέφτες! Τα ψάρια είναι δικά μου ρε! Κάτω τα χέρια!
Κινηθείς με στόχο να εμποδίσει την εκφόρτησιν, ήρχισε τραβών μια ψαροκασέλα από τας χείρας στρατιώτου. Τότε ο διοικητής τραβών το μπιστόλι τον απείλησεν. Ο Κώστας συνέχισε απτόητος. Τότε δυο στρατιώται τον έριψαν εις το κατάστρωμα, λακτίζοντες και κτυπόντες αυτόν μετά των υποκοπάνων των όπλων. Δεχθείς πολλαπλά κτυπήματα εις την κεφαλήν απώλεσεν ο δυστυχής θείος τας αισθήσεις του.

Επιστρέψας ο Πολύκαρπος και ευρών αυτόν αιμόφυρτον, μετέφερεν αυτόν δια όνου εις την γραίαν ήτις φρόντισε να μεταφερθεί ο Κώστας εις πρόχειρον ιατρείον, όπου ενοσηλεύοντο πληγωθέντες μαχητές.
Ο Κώστας ανακτών τα αισθήσεις του, επιτέθη εναντίον του ιατρού φωνασκών:
- Κάτω τα χέρια ρε αλήτη από τα ψάρια! Δυστυχώς είχεν απολέσει τα λογικά του.

Μεταφερθείς εις το Δρομοκαϊτειον ίδρυμα παρέμεινεν εκεί επί οκτώ έτη, ως ασθενής, μέχρι το 1951, οπότε ο γαμβρός του Αντώνιος Παγουλάτος, συμπονών το δράμα του, υπέγραψε δήλωση ότι τον αναλαμβάνει υπό την ευθύνην του και τον πήρε εις την οικίαν του. Καθ' οδόν προς το σπίτι ο Κώστας το ερώτα συνεχώς:
- Τι έγινε ρε Αντώνη με τα ψάρια; Τους τα πήρες, θα τα βρούμε στο σπίτι, ή να πάω στον Ωρωπό να τους κάνω τουλούμι στο ξύλο;

Αι δυο πρώται ημέραι παρήλθον χωρίς να λαβει χώραν κάτι συνταρακτικόν. Ο θείος Κώστας ευρίσκετο εις τον κόσμον του και επαναλάμβανε τα δικά του. Ως γλυκεία φυσιογνωμία και πλήρης καλωσύνης ουδείς έδειξε να ενοχλείται από όσα αυτός έλεγεν. Τουναντίον εθεωρήθησαν χαριτολογήματα. Όταν η γιάγια τον πήρε να την βοηθήσει στα ψώνια, ο Κώστας πήρε μαζί και την σκούπα.
- Βρε τι το θέλεις αυτό, τον ερώτησε η ευγενής γυνή.
- Άσε να είμαστε οπλισμένοι, απήντησεν ο Κώστας. Μπορεί να μας επιτεθούν Γερμανοί να μας πάρουν τα πράγματα.

Το σοκ έλαβε χώραν κατά την επομένην όταν ο Κώστας αφαιρέσας το βούτυρον από το ψυγείο το έκανε ενδοφλέβειες ενέσεις για να βελτιώσει την ποιότητα της επιδερμίδος του.
- Βρε γιατί μας το έκανες αυτό, διαμαρτύρετο η γιαγιά κατά την μεταφοράν του Κώστα εις το νοσοκομείον.
- Δεν βλέπεις ότι είμαι της παντριάς, απήντησεν ο Κώστας.

Με τον θείον Κώστα συγκατοικίσαμε επί σειράν ετών. Εδέχθην την φροντίδαν, την αγάπην και τας παραινέσεις του, που με βοήθησαν ιδιαιτέρως και τον νοσταλγώ. Συχνά όταν ήμουν μικρός με πήγαινε εις το σινέμά. Μια φορά μετά το πέρας μιας πειρατικής ταινίας μου είπε:
- Τζάμπα τα δώκαμε τα λεφτά. Αν ήξερες τι σόι πειρατές είναι αυτοί εδώ έξω από τον κινηματόγραφο, δεν θα με ξεποδάριαζες μέχρι εδώ πέρα. Και να προσέχεις! Όχι μόνο τα ψάρια θα σου πάρουνε, αλλά και τις κασέλες. Και αν ανοίξεις το στόμα σου, στο κρεβάτι που αγόρασες για την αρρβωνιαστικιά, άλλους θα βρεις να ξαπλάρουν.

04 Σεπτεμβρίου, 2009

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ"

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΩΡΟΥ
Ø Φωτογραφικό υλικό και στοιχεία που αφορούν την έρευνα της πυρκαγιάς που κατέκαψε τη βορειοανατολική Αττική, και συγκεκριμένα για το «ξεκίνημά» της, απέστειλε στον πρόεδρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ιωάννη Σακελάκο, και τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρο Ρακιντζή, ο πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού, Νίκος Κούκης.
«Σας υποβάλλουμε σε CD φωτογραφικό υλικό που αφορά το ξεκίνημα της πυρκαγιάς, την επέκτασή της και τον τρόπο διάταξης των πέντε πυροσβεστικών αυτοκινήτων και αντίστοιχων υδροφόρων, που παρέμεναν καθηλωμένα φυλάσσοντας τα μηχανήματα του εργολάβου, ενώ η φωτιά είχε επεκταθεί μέχρι 10 χλμ. μακρύτερα» αναφέρεται στο έγγραφο, στο οποίο δίνονται νέα στοιχεία.
Γίνεται γνωστό ακόμη ότι η μία από τις δύο εστίες που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά «σβήστηκε από κατοίκους του Γραμματικού». «Η άλλη, που ήταν 300 μ. από τη φυλασσόμενη έκταση ΧΥΤΑ, πήρε επικίνδυνες διαστάσεις. Η μαρτυρία αυτή έγινε από τον κ. Χρύσανθο Ηρακλή, κάτοικο οικισμού Σέσι Γραμματικού, που ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο χώρο» εξηγεί.
Τονίζει ότι τα τέσσερα μηχανήματα που υπήρχαν στην περιοχή και θα μπορούσαν να φτιάξουν αντιπυρική ζώνη για να αναχαιτίσουν τη φωτιά πριν φτάσει σε επικίνδυνα σημεία, «δεν λειτούργησαν ποτέ» και καταγγέλλει για απάθεια και αδράνεια τους άνδρες των ΜΑΤ και της Ασφάλειας που απαγόρευσαν «την πρόσβαση κατοίκων στην περιοχή για να την κατασβέσουν» πριν επεκταθεί.
Στο έγγραφο γίνεται λόγος για αποδεδειγμένη σημαντική καθυστέρηση πτήσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών: «Περί την 06.15 έως 08.00 η φωτιά ήταν σε ελεγχόμενη περιοχή. Αφού έκαψε μια μικρή σχετικά έκταση, όλη τη νύχτα είχε αυτοπεριοριστεί σε μια λάκα χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση και κατέβαινε αργά αργά σε μια χαράδρα πευκόφυτη με υψηλή βλάστηση. Η φωτιά έφτασε στη χαράδρα στις 08.10 χωρίς μέχρι τότε να επιχειρηθεί η δραστική της κατάσβεση, που ήταν εφικτότατη από εναέρια μέσα. Μετά τη χαράδρα και βοηθούντος του ανέμου, που ενισχύθηκε σημαντικά, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να κατακαούν 200.000 στρέμματα».
«Η φωτιά θα μπορούσε και μετά την επέκτασή της, μέχρι την 10.00 ώρα, να μην περάσει τη διαδρομή Γραμματικού - Λίμνης Μαραθώνα, με την προϋπόθεση ότι τα πυροσβεστικά οχήματα που φύλαγαν το χώρο των μηχανημάτων θα διατάσσονταν στη διαδρομή Γραμματικού - Λίμνης Μαραθώνα όπου ήταν χαμηλή σχετικά η βλάστηση» τονίζει ο κ. Κούκης και καταλήγοντας απαντά σε όσους μιλούν για εσκεμμένη ενέργεια από τους κατοίκους της περιοχής. «Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η επέκταση των 530 στρεμμάτων που έχει χωροθετηθεί για ΟΕΔΑ -ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων- τελούσε υπό αναδάσωση και είχε αρθεί η αναδάσωση μόνο για την έκταση αυτή, όταν η υπόλοιπη έκταση των περίπου 125.000 στρεμμάτων τελούσε υπό αναδάσωση. Συνεπώς ούτε κίνητρο ούτε όφελος υπήρχε από τους κατοίκους του Γραμματικού για εσκεμμένη ενέργεια».
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=02/09/2009&id=7816

01 Σεπτεμβρίου, 2009

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΕΣ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ1. ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ - ΜΙΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΘΕΣΗ

Το σημείο όπου ξεκίνησαν οι πυρκαϊές στο Γραμματικό ονομάζεται μαύρο βουνό. Πρόκειται πραγματικά για μια μοιραία θέση, δεδομένου ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τρεις ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις το σφράγισαν:
1. Η πτώση του αεροπλάνου της Κυπριακής εταιρείας "Ήλιος" στις 14 Αυγούστου 2005
2. Η επιλογή της τοποθεσίας για εγκατάσταση χωματερής, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες για τους ανθρώπους (όχι μόνο όσους κατοικούν στο Γραμματικό) και το περιβάλλον
3. Η εκδήλωση των δυο εστιών με τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαϊά το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου.
Τρεις καταστάσεις, που φαινομενικά δεν μοιάζουν να συνδέονται μεταξύ τους. Είναι όμως πράγματι έτσι;
Και για να μην νομισθεί ότι εγείρω υποψίες σε λάθος κατεύθυνση, όπως κάποιοι αχρείοι ήδη αποπειράθηκαν σε μια προσπάθεια συκοφαντίας, με στόχο να διαπομπευτούν τα θύματα σαν θύτες, δηλώνω εκ προοιμίου ότι θεωρώ πως η μέθοδος εμπρησμού που εφαρμόζεται στις μεγάλες πυρκαϊές γίνεται μέσω εμπρηστικής ακτινοβολίας δορυφόρων.

Εάν εξετάσουμε τα συμβάντα αυτά ένα προς ένα, το πρώτο που ωφείλουμε να διαπιστώσουμε είναι οι παράξενες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα ή πιο σωστά "δυστύχημα". Οι υπεύθηνοι πολιτικής προστασίας υποσχέθηκαν τότε ότι θα γίνει διελεύκανση της υπόθεσης και ότι θα δωθούν εξηγήσεις, κυριώς στους συγγενείς των 121 νεκρών που κόστισε αυτή η συμφορά. Τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. Τα δύο μαυρα κουτιά του αεροπλάνου που κατέγραψαν τις συνθήκες της πτώσεις του αεροπλάνου, βρίσκονται στα χέρια της ελλαδικής κυβέρνησης και δεν έχουν αποδοθεί ακόμη στους υπευθύνους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για να πραγματοποιηθεί αυτό προηγήθηκαν έντονες κινητοποιήσεις των συγγενών των θυμάτων και διαμαρτυρίες που κρατούν χρόνια. Ο Κυπριακός τύπος έγραψε σχετικά εδώ:
δημοσίευμα 1
και εδώ:
δημοσίευμα 2
Η δίκη για να αποδοθούν ευθύνες, όπως μεταδίδει η ίδια εφημερίδα έχει προγραμματιστεί στην Ελλάδα για το 2010 και θα μετατεθεί προφανώς για το 2011. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι και δυο αυγά τουρκίας. Διαβάστε σχετικά στην ίδια εφημερίδα εδώ:
δημοσίευμα 3

Ο τρόπος που έγινε το "ατύχημα" θυμίζει έντονα τον τρόπο που έπεσε το ελικόπτερο στα Ίμια. Στην αρχή χάθηκε ο προσανατολοισμός του πιλότου, στη συνέχεια έλαβε χώρα η πτώση. Το Κυπριακό αεροπλάνο έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου που απογειώθηκε και μετά από μια παράξενη περιπλάνηση έπεσε.
Ακόμη πριν μερικές εβδομάδες υπήρχε τηλεοσκόπιση στο you tube μιας συνέντευξης που είχε δώσει ο Αθανάσιος Στριγάς στο κανάλι Tele City, όπου ισχυριζόταν ότι το ελικόπτερο στα Ίμια καταρρίφθηκε μέσω όπλου με ακτίνες laser, το οποίο χειρίζοντο - ίσως εξ αποστάσεως - ειδικοί μέσα σε πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.
Όλο και περισσότερο γινόμαστε μάρτυρες της μεταφοράς των πολεμικών συστημάτων έξω από το βαρυτικό πεδίο της γης. Κατά την διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου, που τον ονόμασαν "Ασπίδα της Ερήμου" εφαρμόστηκαν τα νέα οπλικά συστήματα σε ευρεία κλίμακα. Τότε οι μηχανισμοί προπαγάνδας της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ προέβησαν σε μια άνευ προηγουμένου εκφοβιστική επίδειξη εντυπωσισμού, όσο αφορά τα νέα αυτά οπλικά συστήματα. Το CNN και τα συναφή κουραδομίντια δεν έκαναν μετάδοση ειδήσεων, αλλά επίδειξη μέσων μαζικής καταστροφής, κυρίως εναντίον αμάχων, ως να επρόκειτο για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τότε έγινε εμφανές ότι ο πόλεμος είχε μεταφερθεί σε μια σφαίρα ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η οποία μέρα με την ημέρα, απορροφώντας τεράστιους πόρους, εξελισσόταν σε ένα τρομακτικό μελλοντικό σενάριο.
Άνωθεν επόπτευση των πάντων και τηλεκατεύθυνση των βλημάτων από δορυφόρους. Η μεγάλη σύγκρουση των αρμάτων στο Ιράκ, αυτή που είχε χαρακτηρίσει ο Σαντάμ Χουσεΐν "μητέρα όλων των μαχών" ελπίζοντας σε σημαντικές απώλειες της συμμαχίας των δυτικών μέσω της Ιρακινών πυροβόλων, αποδείχθηκε όνειρο θερινής νυκτός. Τα άρματα του Ιράκ καταστράφηκαν από τα άρματα των ΗΠΑ πριν αυτά πλησιάσουν μεταξύ τους στις κλασικές αποστάσεις βολής. Η σκόπευση και πυροδότηση των πυροβόλων των αρμάτων των ΗΠΑ έγιναν μέσω δορυφόρων από τα κεντρικά ηλεκτρονικού πολέμου των ΗΠΑ στο Τέξας. Αυτά τα έδειξαν χωρίς προσχήμσατα οι τηλεοράσεις.
Αλλά και άλλα υπέρμοντέρνα οπλικά συστήματα έχουν μεταφέρει τις επιθέσεις σε τομείς και με τρόπους που δεν είναι εύκολο να φανταστεί καν κάποιος, εάν δεν έχει προσπαθήσει να ενημερωθεί συγκεκριμένα σχετικά με αυτά, διεμβολίζοντας το φάσμα σιωπής, που έχει επιβληθεί.
Ένα από τα πλέον μοντέρνα πολεμικά συστήματα των ΗΠΑ είναι το αποκαλούμενο HAARP. Πρόκειται για ένα σύστημα που στηρίζεται σε κεραίες που έχουν τοποθετηθεί στην Αλάσκα και λειτουργεί με βάση τις ανακαλύψεις του Νίκολα Τέσλα, που αφορούν την αντανάκλαση ακτινοβολίας στη σφαίρα που βρίσκεται άνωθεν της ιονόσφαιρας. Αναλόγως με την ακτινοβολία που εκπέμπεται επιχειρείται επιρρεασμός της βιόσφαιρας, του καιρού, ή των ισορροπιών του γείηνου φλοιού.

Που αποσκοπούσε η προφανής κατ' εμέ κατάρριψη του Κυπριακού αεροπλάνου δεν έγινε ακόμη γνωστό. Μπορούν όμως να γίνουν κάποιες εικασίες πάνω στο θέμα. Κατ' αρχήν η ημερομηνία που επιλέχθηκε είναι εύγλωττη για τις θρησκειολογικές συντεταγμένες των δραστών. Οι μεγάλοι βομβαρδισμοί του Βελιγραδίου έγιναν από το ΝΑΤΟ το Πάσχα. Χιλιάδες άμαχοι ορθόδοξοι χριστιανοί έζησαν τον τρόμο και θανατώθηκαν εκείνοι την ημέρα, που αποτελεί μεγίστη θρησκευτική εορτή για τους Ορθοδόξους, από άλλους "χριστιανούς" της νεκρολατρείας των tombs, του Wodan και του Μολόχ.
Ποιός μπορεί να ήταν ο παραλήπτης του μηνύματος που υπογράμμιζε το "ατύχημα"; Εν έτει 2005 δεν ήταν τόσο μεγάλη η απόσταση από την δολοφονία του υφυπουργού εξωτερικών Γ. Κρανιδιώτη. Σχετικά με αυτό το "ατύχημα" έχουν δημοσιεύσει οι Aegean Times μια κατατοπιστική έρευνα (μετάβαση στο αντίστοιχο άρθρο) , που αξίζει να λάβει γνώση της κάθε ανοιχτά διακείμενος επισκέπτης. Κατά το συνήθη τρόπο η εταιρεία Honeywell που ενέλαβε να μελετήσει το μαύρο κουτί του μοιραίου falcon, δήλωσε ότι το έσβησε κατά λάθος, εφαρμόζοντας προφανώς κατ' εντολή την καταστροφή πειστηρίων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη για τον τρόπο που καταρρίφθηκε το αεροπλάνο.
Είναι ενδεικτικό, ότι ενώ έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την πτώση του αεροπλάνου της "Ήλιος" ακόμη δεν έχουν εξεταστεί τα μαύρα κουτιά. Αυτό αποδεικνύει την επιβολή σιωπής - δια της μεθόδου της βίας που καταδυκνύει το ίδιο το "ατύχημα". Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα των συγγενών των θυμάτων, που εξασκούν πίεση, κρατώντας το ζήτημα ανοιχτό στην δημοσιότητα. Η χειραγώγηση όμως των πειστηρίων και η κατασκευή δήθεν ενόχων στα παρασκήνια από το παρακράτος που ελέγχει τη δικαιωσύνη θα οδηγήσει ακόμη μια φορά στην απόπειρα εξιλασμού του θυμού των θιγόμενων, χωρίς την παραμικρή αναφορά στους πραγματικούς ενόχους.
Εκείνη την περίοδο του θέρους 2005 υπήρχε στην κυβέρνηση μια ευφορία, τουλάχιστον σε επίπεδο προπαγανδιστικής μεγαλοστομίας, όσο αφορά την προώθηση κάποιων στόχων, που ίσως θα μπορούσαν να αποβούν δυσάρεστη για κάποιους. Το κατά πόσο θα εφαρμόζονταν κάποιες εξαγγελίες που είχαν γίνει, είναι περισσότερο από αμφίβολο. Όμως η λήψη προοληπτικών μέτρων που αποσκοπούν στην "νουθεσία" του όποιου πολιτικού τολμήσει να διαταράξει τις ισορροπίες που επιβάλει η υπερεξουσία, είναι περισσότερο από "επιβεβλημένη". Η δολοφονία πολιτικών προσώπων που ενοχλούν ή θα μπορούσαν να ενοχλήσουν είναι αρκετά διαδεδωμένη στην κοινοβουλευτική "δημοκρατία". Και οι πάγιες μέθοδοι είναι δυο: "τρομοκρατία" και "ατυχήματα".
Και δεν είναι μόνο πολλά τα λεφτά Άρη, που αποκμίζουν οι μυστικές υπηρεσίες και τα κυκλώματα αποσταθεροποίησης κοινωνιών από τα ναρκωτικά. Υπάρχουν και λαοί ολόκληροι, πολιτισμοί και παραδόσεις, που κρίνονται επικίνδυνοι από την εξουσία. Αυτοί πρέπει να αλλοτριωθούν με την διάλυση των πάντων.


Η ΒΑΝΑΥΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΑΡΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Ουροβόρος. Το φίδι που δαγκώνει την ουρά του, ως σύμβολο των ιερατείων της υπερεξουσίας. Η μέγγενη που επιβάλλεται στις κοινωνίες με στόχο την φυσική και πνευματική τους αλλοίωση, τον πλήρη εκπεσμό και την εξόντωσή τους.
Βαυκαλίζονται οι "πολίτες" των "δυτικών" κοινωνιών, ότι η κρεατομηχανή που έστησε η εξουσία που τους ελέγχει δεν τους αφορά άμεσα, περιοριζόμενη στην εξόντωση των φτωχότερων, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τα άλλα μέτωπα που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο, ενώσω σε αυτούς θα επιτρέπεται να αυνανίζονται στα πλαίσια της φρούδας καταναλωτικής λαγνείας, που υποτίθεται ότι παρέχει ως δρόγα η υπερεξουσία.
Καταναλώνω άρα υπάρχω. Το ιερό πιστεύω ζωής, που έχει γράψει στο μέτωπό του ο μοντέρνος ανθρωπάκος, προσποιούμενος από πάνω και τον ιδεολόγο. Με τα λογής εθνοχαφιέδικα κόμματα "οικολόγων", που πιστοποιούν δήθεν τις ευαισθησίες του απέναντι στο περιβάλλον. "Πράσινα" κόμματα χαφιέδων της εξουσίας που ουρλιάζουν υπέρ του βομβαρδισμού αμάχων από το ΝΑΤΟ. Ακολουθώντας τα σούργελα των ευτραφών βαψομαλιάδων ελλαδεμπόρων, που μαγαρίζουν την εικόνα του Τσε Γκουεβάρα, ενσωματώνοντας στην προπαγάνδα τους ναζιστικά στοιχεία, για να αισθάνονται "φιλόπατρεις". "Καθώς πρέπει νοικοκυραίοι" της δεξιάς, έτοιμοι να ανεχθούν την οποιαδήποτε ασχημωνία της εξουσίας για μια θεσούλα του γιου και της κόρης στο δημόσιο. "Σοσιαλιστές" που βγήκαν από την αμερικάνικη πρέσσα παραγωγής ανθρωπαρίων, που αναλαμβάνουν την διάλυση των πάντων με δήθεν προοδευτική φρασεολογία. Καθώς και μια "αριστερά" για τα πανιγύρια, που θα έκανε τους αρκουδιάρηδες να μαζέψουν τις αρκούδες που χορεύουν και να φύγουν, για να μην μολυνθούν. Ένας λαός στα όρια του πλήρους ξεπεσμού, που περιμένει να τον σεβαστει η εξουσία γιατί είναι "μάγκας". Και τα μετρημένα κοινωνικά αντισώματα, που πασχίζουν να αντιπαραβληθούν στα αναπτυσσόμενα με γοργότατο ρυθμό αυγά της αράχνης, να βρίσκονται σε μια αμφίβολη, ασυντόνιστη προσπάθεια, ενώ τα βαμπίρ της εξουσίας καίνε την πόλη, δολοφονούν, δηλητηράζουν την νεολαία με μηδενιστική προπαγάνδα, στο όνομα της "επανάστασης". Σε μια τέτοια κατάσταση δεν δικαούμεθα, εάν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, να αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει διέξοδος. Ωφείλουμε να αγωνιστούμε μέχρι θανάτου για να την επιβάλλουμε, έστω και για να διασώσουμε το ήθος μας και την ιδέα "άνθρωπος", όταν η μόνη εναλλακτική περίπτωση είναι η αποκτήνωση όχι στην "φάρμα των ζώων", αλλά στον βόθρο των τεράτων.

Η δεύτερη κατάσταση που σφράγισε το Μαύρο Βουνό είναι η δημιουργία χωματερής σε αυτό. Όσο αφορά τις συνέπειες στους ανθρώπους και το περιβάλλον αναφέρει η ανάρτηση του ιστολογίου "Όχι ΧΥΤΑ στον Γραμματικό" που αναδημοσίευσα προηγουμένως:
"Τα καταστροφικά για την υγεία "στραγγίσματα", τα μολυσμένα σταγονίδια που θα περνούν από το χώρο του ΧΥΤΑ στο υπέδαφος, ανέρχονται σε χιλιάδες κυβικά μέτρα κάθε μήνα. Για το ΧΥΤΑ στο "Μάυρο Βουνό" Γραμματικού, αυτά θα καταλήγουν στις πηγές υδροδότησής μας, στη Λίμνη του Μαραθώνα, αλλά και στον Ευβοϊκό (μέσω του ρέματος Σουλνάρθι), ενώ τα θαλάσσια ρεύματα θα τα μεταφέρουν από τους Αγ. Αποστόλους Καλάμου μέχρι τη Ραφήνα, μολύνοντας όλη τη θάλασσα και τις παραλίες. Η μόλυνση αυτή θα καταστρέψει τον τουριστικό χαρακτήρα των ακτών της ΒΑ Αττικής. Επίσης, τα στραγγίσματα θα μολύνουν τον Κάμπο Μαραθώνα όπου μεγαλώνουν τα λαχανικά που τροφοδοτούν τις αγορές ολόκληρης της Αττικής. Η δε στεγανοποίηση δεν αποτελεί λύση, επειδή κάτω από το χώρο του ΧΥΤΑ διέρχεται το ενεργό σεισμικό ρήγμα του Ωρωπού, το οποίο κανένα στεγανωτικό μέτρο παγκοσμίως δεν μπορεί να αντέξει όταν ενεργοποιείται (Πανεπιστήμιο Πάτρας). Αντίστοιχα για την Κερατέα, από το ΧΥΤΑ στο Βραγόνι τα καταστροφικά στραγγίδια θα καταλήγουν στις ακτές της Λαυρεωτικής, Αναβύσσου κ.λπ., με τεράστιες επιπτώσεις στις εξαιρετικής ομορφιάς περιοχές αυτές".
Οι συνέπεις είναι προφανείς. Δηλητηριασμός των πολλών εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής με:
1. Δηλητηρίαση του νερού της Λίμνης του Μαραθώνα, που διοχετεύται για κατανάλωση
2. Δηλητηρίαση των γεωργικών προϊόντων, που παράγονται στον Μαραθώνα
3. Δηλητηρίαση των ακτών του Ευβοϊκού, που αποτελεί την βασική διέξοδο των λουόμενων της Αθήνας.
Για όσους δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τις συνέπειες αυτών των πραγμάτων δεν έχω να προσθέσω τίποτε.
Παρ' όλα αυτά, αυτοί που αντέδρασαν στην εγκατάσταση χωματερής στον Γραμματικό, ήταν μόνο οι κάτοικοι των άμεσα παρακείμενων περιοχών και οι συγγενείς των θυμάτων από την κατάρριψη του Κυπριακού αεροπλάνου (ευτυχώς που εντέδρασαν έστω και αυτοί). Αυτό δείχνει τον αφελή - και στην ουσία αναίσθητο - τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις επιβουλές εναντίον μας. Εάν μας βάλλουν τα σκουπίδια κάτω από την μύτη αντιδρούμε. Εάν δηλητηριάσουν σε δώσεις το νερό που πίνουμε, αδιαφορούμε. Έτσι δεν την βγάζει καθαρή κανείς κυρίες και κύριοι. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Εάν δεν καθήσετε να ασχοληθείτε ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ενάντια στο γεγονός, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με προχωρημένο στάδιο εξόντωσης του Ελληνισμού, καλή νύχτα σας. Ή ορθότερα: Καλή νύχτα σε όλους μας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην διαδικασία της διερεύνησης συσχετισμών μεταξύ των τριών μέτρων που σφράγισαν την επίθεση της εξουσίας με κέντρο το Μαύρο Βουνό - κατάρριψη του αεροπλάνου, χωματερή και εκκίνηση του εμπρησμού - παρουσιάζει η αντίδραση των Κυπρίων συγγενών των θυμάτων ενάντια στα ΧΥΤΑ, διότι αποκαλύπτει τον τελετουργικό χαρακτήρα της ανθρωποθυσίας σε βάρος ενός λαού που κλιμακώνεται:
Οι Κύπριοι συγγενείς, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έφτειξαν ένα μνημείο προς ανάμνηση των θανόντων (κατ' εμέ στυγνά δολοφονηθέντων) συγγενών τους στο Μαύρο Βουνό. Λίγο πάρα κάτω εγκατέστησαν και ένα μικρό ναΐδριο, που αφιέρωσαν στους Αγιόυς Σαράντα, στο οποίο έγινε πριν μερικές ημέρες, κατά την επαίτειο του "δυστυχήματος" ιερό μνησμόσυνο για τα θύματα.
Το να πνύξουν ένα ναό στα σκουπίδια, οι ανώμαλοι εγκέφαλοι της χωματερής, αποτελεί ΒΕΒΗΛΩΣΗ ιερού χώρου, που δεν ανταποκρίνεται σε ορθοδόξους. Μοιραία αυτή η σκοπιμοτητα έχει θρησκειολογικές προεκτάσεις όσο αφορά αυτούς, που κλιμακώνουν από τα παρασκήνεια την επίθεση ενάντια στους κατοίκους της Αττικής με κέντρο το Μαύρο Βουνό.

Η παράθεση βασικών παραμέτρων σχετικά με τις πυρκαϊές, ούτως ώστε να καταγραφούν αρχικά οι συνιστώσες της διαδικασίας, πριν διεξαχθεί η συνδυαστική τους διερεύνηση, θα γίνει στο επόμενο μέρος αυτής της αναφοράς.
Επαναλλαμβάνω την έκκληση έναντι σε όσους διαθέτουν κάποια στοιχεία, που θα ήταν δυνατόν να συμβάλουν στην διερεύνηση του θέματος, να τα θέσουν στην διάθεση της σελίδας.