16 Νοεμβρίου, 2015

ΠΕΡΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΚΤΟΝ ΜΕΡΟΣ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΙΝΑΞΗ ΕΚΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ;1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Γι' αυτούς, οι οποίοι παρακολουθούν με κάποια συνέχεια όσα παρατίθενται εδώ, θα μπορούσε να έχει καταστεί φανερόν, ότι έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς - με αποσπασματικό μεν τρόπο και συχνά ακροθιγώς και εμμέσως - σε όλο το φάσμα τών ζητημάτων, τα οποία απασχολούν το ανθρώπινο πεπρωμένο. Οπωσδήποτε απαιτείται συστηματοποίηση και ευκρινέστερη επεξεργασία στα πλαίσια μιάς συνολικής και δομημένης παρουσιάσεως τών μέχρι σήμερα προσεγγίσεων και εντοπισμών, ούτως ώστε να καταστεί σαφώς κατανοητή η περί αυτού θεωρία τού γράφοντος. Όμως, για όσους είναι εις θέσιν να περισυλλέξουν τίς επί μέρους ψηφίδες, συγκροτείται ήδη, τουλάχιστον ως βασικόν περίγραμμα, μια εικόνα, η οποία επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο δράμα.
Μερικές φορές μού είπαν κάποιοι φίλοι και φίλες, ότι μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν όλες τις αναρτήσεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Πράγματι, η φιλοπονία που επέδειξαν αυτοί απέναντι στα γραφόμενά μου, με θέτει προ τού καθήκοντος με την πρώτη ευκαιρία να προβώ σε αυτήν την συστηματική καταγραφή τών απόψεών μου. Με αυτήν την διαπίστωση, δεν ισχυρίζομαι, ότι οι απόψεις μου είναι σπουδαίες, ή ιδιαίτερα σημαντικές, ή μεγαλεπήβολες, ή ορθές, ή καταλυτικής αξίας για οτιδήποτε. Αυτό που αξιώ - κυρίως έναντι εμού τού ιδίου - είναι ότι αυτά που έχω μέχρι σήμερα καταθέσει εδώ, διέπονται από αρχή, μέση και τέλος. Συγκροτούν τουτέστιν μια νοητική σειρά, η οποία εδράζεται εκεί που οφείλει να εδράζεται πάσα συνεπής έναντι τού εαυτού της γενικής υφής θεωρία: Ήτοι επί τής οντολογίας. Η οντολογία συνιστά την βάση τής φιλοσοφίας και δεν είναι δυνατόν να νοείται αναλυτικόν όργανον μην εδραζόμενον επ' αυτής. Διαφορετικές θεωρήσεις, ως αυτές που ισχυρίζονται, ότι μια γενικής υφής θεωρίας, δύναται να εδράζεται επί τής ανθρωπολογίας, έχουν εσφαλμένη αφετηρία. Η ανθρωπολογία έπεται τής οντολογίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολον τών εκφάνσεων.
Η εκ τών επί μέρους αναφορών δυναμένη να συναχθεί γενικής υφής θεωρία μου απολήγει επίσης εκεί που αυτή οφείλει, δηλαδή στην εσχατολογία. Η οντολογία είναι μια υπερχρονική έννοια, αναφερόμενη κυρίως στις εν τέλει πρωταρχικές αιτιάσεις, ή αρχές, στο "πώς" και το "γιατί" των σύνολων εξελίξεων. Η εσχατολογία τουναντίον διέπεται από το στοιχείο τού χρόνου, διότι ο χρόνος συνιστά την βασικότερη παράμετρο τής εξελίξεως. Οι αρχές, τις οποίες αποκαλύπτει η οντολογία, εάν εφαρμοσθούν με συνέπεια στο χρονικό γίγνεσθαι, οφείλουν να οδηγούν στην εσχατολογική προοπτική. Το ανθρώπινο πεπρωμένο, ως η διαδικασία, η οποία τείνεται μεταξύ οντολογίας και εσχατολογίας, δύναται τοιουτοτρόπως να καταστεί ερμηνεύσιμο.
Εννοείται, ότι εφ' όσον επιτελεσθεί η αντίστοιχος επεξεργασία, έχει τελεσθεί και η ρωγμή στο Μάτριξ, ως παρ' εμού αυτή εξηγγέλθει εις το παρελθόν.
Αναμφιβόλως υφίστανται ακόμη κάποιες πολύ σημαντικές ψηφίδες τού γρίφου, οι οποίες δεν έχουν τύχει μνείας εδώ (πάντοτε κατά την γνώμην τού γράφοντος). Και θα ήτο φρόνιμη μια αναφορά σε αυτές πριν επιχειρηθεί η όποια συστηματική σύνοψις. Ακροθιγώς αναφέρω ότι μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η περί "Μνημοσύνης" διδασκαλία τού Πλάτωνος, ως αυτή αναλύεται εις τον Διάλογον "Θεαίτητος",  το πετρέλαιον "goo", ως υλικός φορεύς δαιμονισμού, συνδεόμενο και με τον "Ομφαλόν", το έργον τού Πλουτάρχου "Λυκούργος", εις το οποίον εκτίθεται το πολίτευμα τής Σπάρτης, ως το εμφανέστερο καθεστώς κρόνειας λατρείας, η ουσία τών αεροψεκασμών σε συνδυασμό με τον περί "μετανθρώπου" προγραμματισμό τών εξουσιαστών, κάποια βασικότατα ζητήματα θεωρητικής φυσικής και κβαντομηχανικής, την μαθηματική υπόσταση τής εννοίας τής πληροφορίας κ.ά. Ώς έχω ισχυρισθεί, δεν είναι δυνατόν ένα όργανο να καταστεί λειτουργικό, εφ' όσον αυτό δεν ενσωματώνει τίς διαγνώσεις τών συγχρόνων προς αυτό επιστημών με δημιουργικό τρόπο.
Αναλυτικά όργανα τού παρελθόντος, τα οποία εφήρμοσαν με συνέπεια μια δομημένη λειτουργικότητα, απέβησαν αποδοτικά, έστω και εάν εφορμούντο από τελείως λανθασμένη αφετηρία, ως ο Μαρξισμός. Αυτή η θεωρία, η οποία ενδιαμέσως παλινωδεί σε κατάσταση βαμπιρισμού, δεν θα καταστεί δυνατόν να ενταφιασθεί, εάν δεν εμφανισθούν σύγχρονα ενδελεχή αναλυτικά όργανα, προσβλέποντα στον αγώνα τής ανθρωπότητος για χειραφέτηση και απελευθέρωση.

Ας μού επιτραπεί στην συνέχεια, πριν προβώ σε αποτίμηση τών τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίες παρουσιάζουν πρωτόγνωρο ενδιαφέρον, να συνοψίσω ακροθιγώς τα κυριότερα σημεία τού αναλυτικού οργάνου που προτείνω. Ούτως ώστε οι αποτιμήσεις, οι οποίες θα επιχειρηθούν, να μην έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αιωρούμενες αυτονόμως εντός τών πλαισίων μιάς άνευ νοήματος τυχαιότητος, αλλά να προσβλέπουν προς τις γενικότερες αλληλουχίες, εντασσόμενες στο άνωθεν δομημένο πεπρωμένο τής ανθρωπότητος μέσω τού Θείου Σχεδίου.


ΠΡΩΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ): Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Η ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΥΑΡΧΙΑΣ

- Η βασική οντολογική αρχή, την οποίαν έχω αναπτύξει, αφορά την Τριαδικότητα, κατά αντιδιαστολή έναντι τής δυαρχίας, την οποίαν προπαγανδίζουν οι αποκρυφιστές ως παραφυάδες τής κρόνειας λατρείας. Η Τριαδικότης, υπερβαίνουσα τήν αντινομίαν τής κατά τα φαινόμενα υλικής υποστάσεως, προσβλέπει, ως ο όρος υποδειλώνει, προς την Υπέρβασιν. Η υπέρβασις δεν περιορίζεται όμως στα φυσικά δεδομένα, ως η θεωρία περί "υπερχώρου" τού Burkhard Heim - ορθώς κατά την άποψιν τού γράφοντος - επιστημονικώς αναλύει. Δεν πρόκειται περί υπερβάσεως, αλλά περί Υπερβάσεως, δεδομένου ότι αυτή συνιστά αξία υψηλού ήθους. Ο υπερβαίνων χώρος αυτόν τών φαινομενικών διαστάσεων, δεν εκτείνεται απλώς εις διαστάσεις πέραν τών από εμάς αμέσως αντιληπτών. Αυτές τις διαστάσεις απαριθμεί ως άνω ερευνητής σε επί πλέον επτά αυτών τού λεγόμενου "χωροχρόνου". Η εν τέλει όμως υπόστασις τού "υπερχώρου" δεν αφορά μόνον - ή κυρίως - φυσικά μεγέθη ως Πλάτων στο έργο του "Τίμαιος" εξηγεί. Το απάυγασμα τού υπερχώρου είναι ο χώρος τών Ιδεών. Εκεί όπου δομείται η κυριαρχία τών Αρχών και τών Αξιών εις άπαντα τα μεθεπόμενα τών υπερκείμενων τής ακολούθου Δημιουργίας.
Ο εγκλωβισμός εις την αντινομία τών φαινομενικών ιδιοτήτων τού υλικού κόσμου επενεργεί στο πράττον υποκείμενο διλήμματα. Δια να μην συμβεί το ένα καλούμεθα να πράξουμε το άλλον. Ή, δια να επιτύχουμε το προσδοκόμενο, είμεθα υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό ή εκείνο. Η ανθρώπινη προαίρεσις συνεπώς, συμφώνως προς την οντολογική αρχή τής δυαρχίας, διέπεται - άνευ δυνατοτήτων εκφυγής - από την πίεση τών συνθηκών. Η Υπέρβασις όμως προτάσσει έναντι τής πιέσεως, που μπορεί να εξασκούν οι συνθήκες, το πρόταγμα τών Αρχών. Άσχετως προς το ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες των επιλογών τού πρόττοντος, ευχάριστες ή δυσάρεστες, επιθυμητές ή μή, το ενεργόν υποκείμενο που διέπεται και αφορμόζει αρχές, προσανατολίζει τίς επιλογές του σε αυτά που αυτές επιτάσσουν, ασχέτως συνεπειών. Η αντίστροφος συμπεριφορά έχει χαρακτηρισθεί ειδικά από την πολιτική θεωρία ως "οππορτουνισμός".
Το Ελληνικόν Πνεύμα, προσανατολιζόμενο ανέκαθεν προς την αρχήν τής Τριαδικότητος, προσβλέπει προς την Υπέρβαση, αντιδιαστέλλοντας ευθύς εξαρχής στο επιθυμητόν, το θεμιτόν. Η θεσπισθείσα αλληλουχία Θέμιδος, Θέτιδος, και Νεμέσεως υποδηλώνει τήν άνωθεν εποπτεύουσα διαδικασία. Ο κατ' εξοχήν Ήρως Ηρακλής εξοντώνει μέσα από την κούνια τα δυο φίδια τής δυαρχίας. Ο Όφις δεν συνιστά αφ' εαυτού σύμβολον κακίας. Αυτός συμβολίζει τήν ευφυία. Η οποία όμως διαστρεφομένη συνιστά πονηρία, η οποία χειρίζεται την υπουλία.
Πριν ο Ηρακλής αναπτύξει την ώριμο δράση του, θα βρεθεί προ τής επιλογής των οδών τής αρετής και τής κακίας. Η πρώτη είναι η οδός τού θεμιτού. Δύσβατος αλλά οδηγεί στην δικαίωση. Η οδός τής κακίας είναι η οδός τού επιθυμητού. Εύκολος και ευχάριστος, αλλά οδηγεί στα αδιέξοδα τής φιλαυτίας, τής οκνηρίας, τής πλεονεξίας και τής λαμογιάς. Για αυτόν τον λόγο ποειδοποίησαν οι παλαοί, ότι η αμαρτία γεννάει θάνατο. Η αμαρτία κατά την Πλατωνική θεώρηση δεν έχει ηθικιστικό περιεχόμενο και συνιστά αποτυχία. Πρόκειται για την αποτυχία τού ανθρώπου να επιτελέσει τούς στόχους τής ενσαρκώσεώς του, οδηγούμενος σε αδιέξοδα, περιφερόμενος στα πλαίσια τής ανοησίας κατά την πορεία του στον υλικό κόσμο. Η αμαρτία σχετίζεται πολύ λιγότερο με αυτά που μπορεί να πράττουμε, αφορώντας κυρίως όσα επισταμένως αποφεύγουμε να επιτελέσουμε, φυγομαχώντας έναντι τών προκλήσεων, τις οποίες θέτει το πεπρωμένο ενώπιόν μας.


ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ): Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΤΡΙΞ. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΡΩΓΜΗΣ

- Ο εκάστοτε ανθρώπινος πολιτισμός κατά διαστήματα περίπου 30.000 ετών ανακυκλώνεται. Όπως αποδεικνύουν τα παλαιοντολογικά ευρήματα αλλά και οι βασικοί μύθοι τών λαών, η ανθρωπότητα δημιούργησε κατά τούς εξελικτικούς κύκλους τού παρελθόντος περισσότερες φορές πολιτισμούς, οι οποίοι είχαν χαρακτηρισθεί συχνά από τεχνολογία υψηλότερη τής σημερινής. Αυτοί οι πολιτισμοί, ως οι μύθοι ισχυρίζονται, κατεστράφησαν από υποτιθέμενες κυρίως φυσικές καταστροφές (κατακλυσμούς κλπ.). Συμφώνως προς την άποψή μου, αυτές οι καταστροφές προήλθαν από ανθρώπινη δραστηριότητα πολέμων και διαδικασίες αμοιβαίας εξοντώσεως.
Τα κυριότερα πειστήρια σχετικά με την ανακύκλωση τού πολιτισμού μπορούν να αντλούνται από την ανακάλυψη τού "Αρχανθρώπου" από τον ανθρωπολόγο - ερευνητή Άρη Πουλιανό στο σπήλαιο τών Πετραλώνων Χαλκιδικής καθώς και τα μεγαλιθικά μνημεία. Τα δεύτερα σχετίζονται με μεθόδους αποθηκεύσεως και αξιοποιήσεως τής κοσμικής ενεργείας, οι οποίες εδράζονται σε τεχνολογία πλέον εξελιγμένη και προωθημένη από αυτήν που εφαρμόζεται στην σύγχρονο εποχή.
Το ερώτημα που τίθεται σχετικώς, δεν αφορά την ανακύκλωση τής ανθρωπότητος (η οποία για κάθε προσεκτικό παρατηρητή είναι δεδομένη) αλλά τον λόγο για τον οποίον ανακυκλώνεται ο πολιτισμός. Για ποιο λόγο φθάνουμε εκάστοτε μια σχετικά υψηλή πολιτισμική βαθμίδα και στην συνέχεια καταστρέφουμε τον πολιτισμό, επιστρέφοντας στα σπήλαια, ώστε να αγκομαχούμε εκ νέου να ανακαλύψουμε την φωτιά και τον τροχό;
Ο γράφων φρονεί σχετικώς, ότι κάποιες δυνάμεις ευρισκόμενες εβασικά εκτός ανθρωπότητος, οι οποίες διαθέτουν όμως υπηρέτες και αχθοφόρους εντός ανθρωπότητος, επιχειρούν με κάθε μέσον να ματαιώσουν την πολιτισμική εξέλιξη τού άνθρώπου πέραν ενός ορίου. Εάν συμβεί αυτό τότε αυτές καθίστανται αναγνωρίσιμες και ως αναφανδόν εχθρικές απέναντι στον άνθρωπο κινδυνεύουν να εξοντωθούν από την άμυνά του.
Υπάρχει μια σειρά δεδομένων, την οποία επισταμένως αποφεύγουμε να λάβουμε υπόψει μας και να χειρισθούμε. Τόσο η αισθητηριακή πρόσληψις, όσο και οι νοητικές λειτουργείες τίς οποίες επιτελεί ο άνθρωπος, στηρίζονται σε αυτοματισμούς, οι οποίοι διέπονται από την περί αυτονόητου αντίληψη, η οποία κυριαρχεί. Αυτή δεν ανταποκρίνεται εν τέλει στα πραγματικά δεδομένα και αποτελεί εμπόδιο στο να αναγνωρίσουμε, να επεξεργαστούμε νοητικώς και να χειρισθούμε πρακτικώς ουσιώδεις καταστάσεις.
Στο παρελθόν έχω προβεί σε συμπυκνωμένες αναφορές σχετικά με τον βασικό τρόπο λειτουργίας τής αισθητηριακής πρόσληψης, η οποία εέναι προσαρμοσμένη στις λειτουργικές ανάγκες τού ανθρώπου στα πλαίσια τής καθημερινότητος, χωρίς όμως να δύναται να καταγράψει τα πραγματικά δεδομένα πλήρως και με βάση την ουσιαστική τους υφή. Εν ολίγοις το βασικότερο αισθητήριο για την πρόσληψη τής πραγματικότητος είναι η όρασις. Η βιολογικώς διεπομένη όμως φυσιολογία τού ανθρώπου δεν διαθέτει την απαραίτητο ενέργεια, ώστε αυτός να ειναι εις θέσιν να προσλαμβάνει μια συνεχώς μεταβαλόμενη εικόνα υψηλής αναλύσεως και να την επεξεργάζεται αυτουσίως. Ο οφθαλμός καταγράφει αρχικώς μόνον τα περιγράμματα τών όντων που μάς περιβάλλουν. Αυτά διοχετεύονται μέσω τού οπτικού νεύρου σε μια περιοχή τού εγκεφάλου, όπου υπάρχει αποθηκευμένη μια βιβλιοθήκη προτύπων. Εκεί συγκρίνονται τα προσληφθέντα περιγράμματα με τα υπάρχοντα πρότυπα. Εφ' όσον συντελείται ταυτοποίησις τούοπτικού ερεθίσματος με ένα εξ αυτών προχωρεί η αισθητηριακή διαδικασία στην περεταίρω αναλυτική πρόσληψη περισσότερων σημείων τού συγκεκριμένου όντος. Εάν δεν επέλθει ταυτοποίησις, τότε το δεδομένο παρακάμπτεται. Σχετικά με την εν λόγω διαδικασία έχω προτείνει την ενασχόληση με το βίντεο που υπάρχει στο youtube  με τον τίτλο "Selektive Wahrnehmung", το οποίον δείχνει κάποια παιδιά να παίζουν μπάλα έμπροσθεν ενός ανελκυστήρος. Σημαντική είναι επίσης η ιστοριογραφική αναφορά, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι ιθαγενείς τής Νοτείου Αμερικής τα πλοία των ισπανών εποίκων, όταν αυτά αγκυροβόλησαν εκεί για πρώτη φορά, τα οποία για τούς πρώτους δεν έγιναν αντιληπτά, μέχρι να τα δει ο σαμάνος τής φυλής, ο οποίος ήτο εθισμένος να αντιλαμβάνεται το αλλόκοτο και το παράξενο, οπότε μεταβλήθηκε το συλλογικό ασυνείδητο. Σημαντικά βίντεο σχετικά με την λεγόμηνη "Πλάνη τών Αισθήσεων" έχουν καταθέσει στο διαδίκτυο και οι καθηγητές αστροφυσικής Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδωσίου.

Μια επί πλέον αισθητηριακή πλάνη συνίσταται στην λεγόμενη "γραμμική παρεμβολή", η οποία μάς διέπει. Αυτή ανάγεται στην ιδιότητα τού εγκεφάλου να καταγράφει μια ροή, προσλαμβάνοντας μεμονωμένες φάσεις τής πραγματικότητος, οι οποίες υποδηλώνουν μια εξελικτική διαδικασία. Κλασσική εφαρμογή αυτής τής αυτομάτου παραγωγής μιας γραμμής, όταν η απόστασις μεταξύ τών προσλαμβανομένων σημείων είναι μικρή και αυτά εντάσσονται σε μια γραμμικής φύσεως διαδοχή, χωρίς όμως να υφίσταται συνέχεια μεταξύ των, είναι ο κινηματογράφος. Κατά την προβολή ταινιών συμβαίνει η γρήγορη εναλλαγή αποσπασματικών εικόνων μιας εξελικτικής διαδικασίας. Η αντίληψή μας όμως καταγράφοντας μεμονωμένες εικόνες, παράγει στην συνέχεια μια ροή τού γίγνεσθαι. Είναι προφανές, ότι για λόγους εξοικονομήσεως ενεργείας, αντιστοίχως προσλαμβάνουμε κάθε είδους κίνηση. Η πρόσληψη και σε αυτήν την περίπτωση είναι αποσπασματική. Η εντύπωση τής κίνησης παράγεται στον εγκέφαλο μέ την γραμμική παρεμβολή.
Μια τρίτη σημαντική πλάνη των αισθήσεων αφορά την αναλογική εντύπωση που αποκομίζουμε προσλαμβάνοντας μια ψηφιακού τύπου πραγματικότητα, όταν η ανάλυσή της, ο εριθμός δηλαδή των σημείων που συνιστούν αυτήν ως ψηφία - μεμονωμένα σημεία υπερβαίνει κάποια τάξη μεγέθους. Αυτό δεν λαμβάνει χώραν μόνον όταν βλέπουμε μια οθόνη τηλεοράσεως, υπολογιστού κλπ., αλλά και όταν καταγράφουμε οπτικώς εικόνες του πραγματικού κόσμου, ο οποίος αποτελείται από άτομα και "σωματίδια", τα οποία εκφεύγουν τής αντιληπτικής ικανότητος, καθόσον εμείς αποκτούμε την αντίληψη μιας μη υφισταμένη αναλογικού τύπου συνεχείας.
Το Μάτριξ όμως δεν ανάγεται εν τέλει στις αντιληπτικές ικανότητες τού ανθρώπου καθ' εαυτές, ως συχνά κάποιοι ερευνητές μη ερμηνεύοντες ορθώς τα δεδομένα, διατείνονται. Το Μάτριξ ανάγεται στην τάση που μάς διέπει, να περιοριζόμαστε από φόβο και συνήθεια στην λειτουργική μεν, αλλά μη πιστή απόδωση τής πραγματικότητος, που οι αυτοματιμοί μας είναι εθισμένοι να επεξεργάζονται. Αυτές οι φοβίες και εθισμοί μάς ωθούν να δομούμε μια στενή λογική, η οποία αρνείται να προσλάβει και να επεξεργαστεί ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, τα οποία προσκρούουν σε αυτά που η στενή λογική μας θεωρεί αυτονόητα.
Αυτήν την τάση εκμεταλλεύονται τεχνιέντως ως είναι φυσικόν, αυτοί που αποσκοπούν να παραμείνουν κεκρυμμένοι στο απυρόβλητο, σείροντες την ανθρωπότητα από την μύτη και εκμαυλίζοντες αυτήν για τούς σκοπούς των. Τεράστιοι μηχανισμοί προπαγάνδας επιχειρούν με σύστημα όσους επιχειρού να ερευνήσουν και να διανοηθούν λίγο βαθύτερα και σε πιό ευρύ ορίζοντα από τα όρια τής στενής "λογικής". Η φρασεολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές τίς περιπτώσεις μπορεί να αναδύει κάποια ειρωνεία, κάνοντας αναφορές σε "φαντασιόπληκτους", "συνωμοσιολόγους", "σαλταρισμένα μυαλά" και τα τοιαύτα. Όμως πίσω από την διαδηλούμενη ειρωνεία κρύβεται ο τρόμος τού ξεσκεπάσματος. Διότι επί τού προκειμένου οι αναφορές δεν είναι θεωρητικής υφής. Εδώ πρόκειται για οξύ και απτό υπαρξιακό πρόβλημα τών σκιών. Διότι αυτές εάν δεν μπορέσουν να προμηθευθούν το απαραίτητο για την ύπαρξη τους ανθρώπινο αίμα, εκλίπουν. Οπότε απαλάσσεται από το μαρτύριο τού ορνιθοτροφείου η ανθρωπότης.
Όποτε οι θηρευτές τών ανθρώπων επιθυμούν και επιλέγουν αποκαλύπτονται εις τούς υπηρέτες και αχθοφόρους τους με τρόπο όμως πλήρως παραπλανητικόν εις τα λεγόμενα "μυστήρια". Κατά την διάρκεια αυτών, όντα τα οποία είναι εσχατολογικώς ξεγραμμένα και στην ουσία είναι ήδη νεκρά, υπόσχονται στούς υπηρέτες τους την πρόδοση αθανασίας, μετρέποντας αυτούς σε βρικόλακες.
Ένα δεδομένο, το οποίον αρνείται η στενή λογική μας να λάβει υπόψει της και να επεξεργαστεί είναι η κατά χιλιάδες εξαφάνιση παιδιών αιτησίως, τα οποία κατά κανόνα γίνονται θύματα τελετουργικών ανθρωποθυσιών, δεδομένου ότι ανέκαθεν ζούμε σε κοινωνίες, οι οποίες κατακλύζονται από τελετουργικά αίματος. Δεν είναι διόλου τυχαίο, ότι τα αντίστοιχα λατρευτικά κυκλώματα απεκάλεσαν τούς ανθρώπους "βρωτούς", τουτέστιν φαγώσιμους.
Κατά εκατοντάδες εμφανίζονται οι πληροφορίες στο διαδίκτυο, τις οποίες εμείς αρεσκόμεθα φιλαρέσκως να παρακάμπτουμε, ως αυτή τού συνδέσμου που ακολουθεί.

http://nonews-news.blogspot.de/2015/11/video.html#more

Αναφέρει σχετικώς η ανάρτησις, ότι
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης «Missing Children Europe», περίπου 250.000 παιδιά κάθε χρόνο καταγράφονται ως αγνοούμενα κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
Πρόκειται δηλαδή για ένα εκατομμύριο παιδιά, τα οποία στο διάστημα τεσσάρων ετών γίνονται θύματα ανθρωποθυσιών, για να επιβιώνουν με το ενέργεια που περικλείεται στο αίμα τους οι σκιές. Οι "άρχοντες" τών "γνωστικών", οι "μεγάλοι παλαιοί" τών αποκρυφιστών, χθόνιες "θεότητες" τών "μυστηρίων", τελετουργικά κυκλώματα τού "εφιάλτη" και τού "κρόνου", δεν μπορούν να υπάρξουν στην σκιώδη υπόσταση που έχουν περιέλθει, χωρίς την ενέργεια που περικλείει το ανθρώπινο αίμα.

Περί τών σκιών έχω καταθέσει ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ερμηνεία στο παρελθόν, την οποίαν καταθέτω εκ νέου.
Η "Αποκάλυψις τού Ιωάννου" αναφέρεται σε μια σειρά δεδομένα, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί πολύ πριν την επικράτηση τού χριστανισμού, αντιγράφοντας σχεδόν χωρίς παραλλαγή αρχαιότερα προφητικά κείμενα. Είναι προφανές, ότι κάποιοι φρόντισαν με αυτόν τον τρόπο να μεταδώσουν και με χριστιανικό μανδύα πληροφορίες σε όσους έπονται λίαν σημαντικές κατά την κρίσιν τους. Ως ο κάτωθι σύνδεσμος καταδεικνύει.

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/11/blog-post_625.htmlhttp://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/SE-EUROPE/2014/SEE-Biweekly-October-2014.pdf

Αναφέρει η "Αποκάλυψις" ότι στο παρελθόν "διεξήχθη πόλεμος εις τούς ουρανούς μεταξύ τού Μιχαήλ και τού εωσφόρου και τών αγγέλων αυτών. Κατά την σύγκρουση ηττήθη ο εωσφόρος. Όπως αναφέρει στην συνέχεια η "Αποκάλυψις" αυτός "εβλήθη εις την γήν, ότι ούκ έστιν τόπος εν τω ουρανώ πού στήναι".
Τι σημαίνει αυτό;
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΠΟΥ ΝΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΗΤΤΗΘΕΝΤΕΣ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ.
Αυτό το ερμηνεύω ως εξής:
ΤΟΥΣ ΚΤΥΠΑΕΙ, ΤΟΥΣ ΚΑΙΕΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Γι' αυτόν τον λόγο αδυνατούν να προσλάβουν κλασσικού τύπου τροφή, διότι αυτή περιέχει κοσμικήν ακτινοβολίαν.
Τα μεν φυτά απορροφούν την ηλιακήν ενέργειαν, αποθηκεύοντας αυτήν δια τής φωτοστνθέσεως. Τα δε φυτοφάγα ζώα μέσω τής βρώσεως φυτών την διασπούν, αποθηκεύοντας αυτήν εντός των. Το αυτό λαμβάνει χώραν από τα σαρκοβόρα ζώα και τον άνθρωπον, οι οποίοι δι αυτής τής οδού προσλαμβάνουν ηλιακήν ενέργειαν θρέψεως.
Οι σκιές όμως αδυνατούν να την προσλάβουν υπό αυτήν την μορφήν. Καταναλώνουν ειδικού τύπου φωτόνια, τα οποία υπάρχουν στο ανθρώπινο αίμα.

Για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό, είναι υποχρεωμένοι κατά την διαδικασία να προστατεύνται από την κοσμική ακτινοβολία. Γι αυτόν τον λόγο όπου τελούνται ανθρωποθυσίες υπάρχουν φίλτρα και κεραίες. Οι δεύτερες την συγκεντρώνουν, μειώνοντας σε περιεκτικότητα το περιβάλλον, ενώ τα φίλτρα την απορροφούν. Την λειτουργεία κεραιών διεξάγουν ξόανα, οβελίσκοι μενχίρ και τα τοιαύτα. Τον ρόλο τού φίλτρου διεξάγουν τα υπερκείμενα στρώματα τής γής εντός των τελετουργικών σπηλαίν και των λεγόμενων "καταβάσιων".

Η αυτή ενέργεια αίματος υποκλέπτεται και από τούς ναρκομανείς. Οι ναρκομανείς δεν πεθαίνουν από την ναρκωτικήν ουσίαν καθ' εαυτήν, αλλά από την υποκλεπτομένη ενέργεια τού αίματός των. Πριν κάνουν την ναρκωτικήν ουσίαν ένεσιν οι ναρκομανείς, βγάζουν από την φλέβα των λίγο αίμα εντος της σύριγγος. Την ενέργειαν αυτού τού αίματος υποκλέπτουν οι σκιές, προστατευόμενες από την κεραία τής βελόνας.

Όταν απεκάλυψε τα αίσχη των ανθρωποθυσιών ο Σωκράτης, ο "θεός" και το αιμοποτικό κογκλάβιο θύμωσαν και επέβαλαν την θανάτωσή του. ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.


ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ). ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ.

Ανέκαθεν διαρρυγνύουν τα ιμάτια τους οι εκπρόσωποι τών αιμοποτών, δημιουργώντας "επαναστατικές" και "ανατρεπτικές" θεωρίες πάσης αποχρώσεως, στην προσπάθειά τους να πείσουν, ότι η κακοδαιμονία που ταλανίζει την ανθρωπότητα προέρχεται από την τάση προσπορισμού αθέμιτου υλικού οφέλους και την λεγομένη "εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο". Κατ' ουσίαν η παραγωγικότης τής εργασίας έχει φθάσει σήμερα σε υπέρμετρο βαθμό, ώστε βάσει αυτής θα μπορούσε ο κάθε υλιστής και ο κάθε ηδονιστής να ικανοποιήσει ανέτως με τα προϊόντα τής εργσίας και τούς πλέον προωθημένους και ξιπασμένους πόθους του. Αντ' αυτού όμωε βλέπουμε την ανθρωπότητα, παραδομένη σε μια κούρσα συγκρούσεων αυτοκαταστροφής, να μην οδεύει προς μια όλο και εντονότερη απόλαυση υλικών αγαθών, αλλά προς βαδίζει ταχέως προς ολέθριες καταστάσεις διευρυμένης καταστροφής. Κατά συνέπεια ο στόχος αυτών που απερηγάζονται τον κεντρικό σχεδιασμό τού παγκοσμίου γίγνεσθαι, δεν είναι δυνατόν να είναι υλικώς προσανατολισμένος. Η ερμηνεία που δίνουν στην όλη φαινομενικά ανορθολογική πορεία τής ανθρωπότητος κάποιοι ερευνητές, εκκινώντας ακριβώς από την διαπίστωση, ότι με τις επιλογές που κλιμακώνονται κάθε άλλο παρά η υλική επισυσσώρευση αξιών επιτυγχάνεται, έχει ψυχολογικό χαρακτήρα. Καταλήγουν, ότι η ακόρεστος υλική αδυφαγία τών εξουσιαζόντων, τούς οδηγεί σε μια άνευ προηγουμένη ψυχολογική πορωση, η οποία διέπεται από μια ανεξέλγκτο και καταστροφική τάση για επισυσσώρευση δυνάμεως με στοχο την ανεξέλεγκτο επιβολή τους επί τών κοινωνιών. Και αυτή η ερμηνεία δεν είναι όμως διόλου ορθή, εάν λάβουμε με συστηματικό τρόπο την επιρροήν, την οποίαν εξασκούν επί των εξουσιαστικών κυκλωμάτων οι μυστικές εταιρείες και τα μυητικά τάγματα, ως μαζικοί φορείς τών κρονείων ιερατείων.
Σωρεία εκδόσεων, δημοσιευμάτων αλλά και το διαδίκτυο βρίθει από πληροφορίες, ότι τα πολιτικά "πρόσωπα" ανήκουν σε μυητικές λέσχες, αδερφάτα, ότι είναι μασοναριά. Εκεί όμως τελειώνει και κριτική τής πληθώρας των τζάμπα συνομωσιολόγων. Βαυκαλιζόμενοι ότι προβαίνουν σε αποκαλύψεις αναφερόμενοι στην τεκτονική ιδιότητα τού ενός και τού άλλου, αδυνατούν να αποτολμήσουν την όποια ερμηνεία τού φαινομένου, περιοριζόμενοι σε παιδαριώδεις αφορισμούς περί "εβραίων", "εβραιομασωνίας" και τα τοιαύτα. Αυτό που επιχειρούν οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ταμπουρωμένοι πίσω από ένα προπέτασμα εναντίωσης στην "νέα τάξη" να αναπαράγουν τον δεξιό και ακροδεξιό τους κομματοσκυλισμό. Έτσι έχουμε περιέλθει στο χάλι, ακόμη και ο Μιχαλολιάκος, που έχει συγγράψει ποιήματα υπέρ τού εωσφόρου και τής αιμοποσίας, να πλασσάρεται ως "αντινεοταξίτης".
Φιλάρεσκοι κοπιπαστάδες, οι οποίοι λινκάρουν αμοιβαίως ο ένας τον άλλον, έχουν δημιουργήσει ένα διαδικτυακό πλέγμα για την περιήγηση τού κάθε αρτηριοσκληρωτικού αργόσχολου, όπου πλασσάρεται η παρρωχημένη φασιστική προπαγάνδα ως "διαφώτηση ενάντια στην νέα τάξη". Αυτή η πρακτική συνεπικουρείται από το σύστημα, το οποίον έχει δομήσει μια φασιστοειδή, αντεθνική και ανέντιμη χαφιεδοαριστερά, η οποία πέραν τών λοιπών εξαμβλωματικών ιδιοτήτων τού παρελθόντος, έχει επωμισθεί προσφάτως και τον ρόλο τού αμέσου αχθοφόρου τού συστήματος. Το ελλαδική κοινωνία έχει μετατραπεί σε τραγέλαφο, όπου το "είσαι ότι δηλώσεις" αποκτά διαστάσεις τερατογενέσως. Χαρακτηριστικά κατά την υποτιθέμενη δίκη εναντίον τής οργανώσεως "17η Νοέμβρη" αποκαλύφθηκε μέλος της, ονόματι Ψαραδέλης, ο οποίος συμμετείχε σε ληστείες τραπεζών, ενώ σπούδαζε ταυτοχρόνως τα δύο παιδιά στην Ιταλία. Λήστευε δηλαδή με τρομοκρατική οργάνωση τράπεζες "για να βγάλει καλούς ανθρώπους στην κοινωνία".
Όλοι όσοι φορούν το προσωπείον του αντιπάλου τής "νέας τάξεως", χωρίς να επιχειρούν να αποκαλύψουν τα κρόνεια ιερατεία, τα τελετουργικά αίματος και την τελετουργική παιδεραστεία, τα οποία συνθέτουν τον πυρήνα τής εξουσίας, αναδεύουν αφρό τού συστήματος.

συνεχίζεται...

48 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

gia ton edo apto kosmo exei tpt to magazi h na to paroyme les apofasi oti xares 8a doyme me ta oyri toy paradisoy after death?? ki ante esy eise k sta teleytaia soy,ta exeis faei ta psomia soy emeis poy eimaste kai nea paidia ti ginete??

nikos είπε...

Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο υπουργός άμυνας της Γαλλίας επικαλέστηκε ενώπιον του Συμβουλίου των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ και των υπουργών άμυνας το άρθρο 42 παράγραφος 7 των Συνθηκών της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, εάν ένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη – μέλη έχουν την υποχρέωση να το βοηθήσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, βάσει του άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
«Σήμερα η ΕΕ, μέσω των υπουργών άμυνας των κρατών - μελών της, εξέφρασε ομόφωνα την στήριξή της στη Γαλλία και την ετοιμότητά της να παράσχει τη βοήθεια που χρειάζεται», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Φ. Μογκερίνι.
Με άλλα λόγια. Σήμερα, για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη πολεμική ιστορία του Ελληνικού Έθνους, από την εκστρατεία στην Τροία 1.200 π.Χ., η Ελλάς κηρύττει πόλεμο και ουδείς έκανε τον κόπο να μας το πει...
Δεν νομίζετε κύριοι της κυβέρνησης ότι οφείλετε, όχι μόνο ως προς την αλήθεια, αλλά κυρίως προς τη μακρά μας πολεμική ιστορία και παράδοση, να μας ανακοινώσετε επίσημα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο;
Εκτός εάν θέλετε η ιστορία να σας καταγράψει ως την πρώτη Ελληνική Κυβέρνηση στην ιστορία του έθνους, που κήρυξε πόλεμο δίχως να το πει στον Ελληνικό Λαό! Και μην διανοηθείτε, κύριοι της κυβερνήσεως, να διαψεύσετε ότι κηρύξαμε πόλεμο... Ούτε να το διανοηθείτε...

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητέ κύριε Μποτίλια,

Ο Θεός να σας δίνει χρόνια και το Σύμπαν δώρα για το δώρο της γραφής σας προς εμάς.

Εξεπλάγην, περιχαρής για την προσφορά σας σε διψασμένους για αποκαλυπτική γνώση αναγνώστες, κυρίως σε δύο σημεία.

Το ένα είναι εκεί που αναφέρεστε στο (ήταν που ήταν) περιορισμένο το αντιληπτικό πεδίο ατόμων και κοινωνιών (Selektive Wahrnehmung), ακόμα πιο περιορισμένο δηλαδή τεχνηέντως από τους σκιώδεις επικυριάρχους του κρονίου πλέγματος (μάτριξ),

και το άλλο, εκεί που αναφέρεστε ‘’ότι τους καίει η κοσμική ακτινοβολία’’. Η πτώση τους δηλαδή είναι και υποβάθμισή τους ως δημιουργήματα του Θείου, θνησιγενούς υφής διαφορετικής και από αυτήν που έχει η γήινη πανίς και χλωρίς. Και η αγωνία τους για επιβίωση κορυφώνεται εκεί που ‘‘Καταναλώνουν ειδικού τύπου φωτόνια, τα οποία υπάρχουν στο ανθρώπινο αίμα’’. Τα συστατικά αυτά εγώ θα τα ονόμαζα και Δίος/Θείος Αιθήρ, Ιχώρ, Άγιον Πνεύμα ή Θεία φλόξ, δηλαδή ‘πλάσμα χαμηλής θερμικής ενέργειας όπως αυτό που συναντιέται μόνο στο εξώτερο διάστημα’ . Παίρνουν δηλαδή, σαν τα πρεζάκια, για δόση, αυτό που απώλεσαν. Δηλαδή είναι τα βαμπίρ που συντηρούνται από εμάς και θα ψοφούσαν αν εμείς μπορούσαμε να ανέλθουμε σε επόμενο εξελικτικό επίπεδο 4διαστατικό, ώστε το ‘καθ’εικόναν και καθ’ομοίωσιν’ των δημιουργών μας να πλησιάσει κι άλλο προς το απόλυτό του.

Και να συμπληρώσω: Γιατί παιδάκια;… Γιατί στην ηλικία αυτή, αυτό το οποίο ονομάζουμε αθωότητα είναι απλά το αναφερθέν συστατικό σε μέγιστη ποσότητα (γι αυτό και πλήθος υπερβατικών μεταφυσικών εμπειριών), αλλά απωλεσθέν με τα χρόνια λόγω του ψευτο-ορθολογικού τους μάτριξ.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ,
Με μεγάλη εκτίμηση,
ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΥΓ.
Στάθηκα λίγο στο σημείο περί του συστήματος της Σπάρτης του Λυκούργου(ότι ήταν κρόνιο). Σε προηγούμενή μου ηλικία (35)θα είχα κάποιες αντιρρήσεις λόγω πατριωτικού ενθουσιασμού και ποτέ δεν ενοχλήθηκα από τα ολοκληρωτικά στοιχεία του συστήματος αυτού το οποίο κατά βάθος θαύμαζα ενστερνιζόμενος πλήρως και την άποψη του Νίτσε στον 'Αντίχριστο': ''Πώς θα βοηθήσουμε τους αδύναμους, ελλατωματικούς και δυστυχισμένους;..ας τους βοηθήσουμε να χαθούν.''. Βέβαια, ούτε και τώρα, στα 51 μου, έχω ακόμα διαβάσει τον 'Λυκούργο' του Πλουτάρχου.Οι γνώσεις μου περιορίζονται στα όσα θυμάμαι από δημοτικό και γυμνάσιο, καθώς και στο αντίστοιχο κεφάλαιο από την 'Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας' του Μπέρτραντ Ράσελ, στο οποίο εκφράζει το θαυμασμό του για το σύστημα του Λυκούργου.
Τώρα όμως, αν συνυπολογίσω και την εξελικτική πορεία του Ράσελ από αγάπη στον Καθολικισμό, μετά προσκύνημα στο κρόνιο σύστημα, θα συνηγορήσω στην άποψή σας.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

Ελένη είπε...

Γεια σας
Ηθελα να σας ρωτήσω αν τα γράφεται αυτά θεωρητικά ή αν έχετε εσείς κάποια σχετική εμπειρία ή κάποιο κοντινό σας προσωπο.Εγω εχω ένα τέτοιο ΄ζητημα εδώ και πολυ καιρό με την τετράχρονη κόρη μου, και ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπισω,προσπαθω να βρω τρόπους να την καθοδηγησω να απεγκλωβιστει.Κ για να σας προλαβω ,παροτι δεν ειμαι της θρησκειας, και φυλαχτα την εχω γεμισει, μεχρι και τον παπά της εκκλησιας καταφερα να πεισω μετα απο μερες να την διαβασει καμια προσευχη , γιατι αρνιόταν να το κάνει! Φοβόταν απο ότι καταλαβα.......Αν ξερει κάτι καποιος,θα ηθελα να μου απαντησει σοβαρα γιατι διαφοροι ασχετοι γραφουν βλακειες χωρις να εχουν εμπειρια ή να ειναι γνωστες.
Καθε βραδι που ερχεται η ωρα να κοιμηθει το παιδι μου, εχουμε προβληματα.τΡέμει να κοιμηθει.Εχει επαφη με δυο οντοτητες.Από τις περιγραφες που μου κανει, και από όσο το εψαξα, μοιάζουν με μόρες.Το πρόβλημα είναι ότι από όσο έχω ψάξει στο ίντερνετ για σχετικές περιγραφες επαφων ,δεν έχω βρει σχετικά με όσα μου λεει.Μονο τα κλασσικα για επαφη με ΜΙΑ μόρα ,που απλως προκαλει παραλυσια και τίποτα άλλο.Οι ψυχολογια το μεταφραζει με άλλο τρόπο βεβαια .
Στην περιπτωση της κόρης μου οι μόρες είναι δύο πάντα .Πέρα από την παραλυσία που της προκαλούν ,βαζοντας η μια εκ των δυο τα χερια της στο κεφαλακι της ,μου λέει ότι την πηγαίνουνε και βόλτες! Την παίρνουνε μέσα σε μια βάρκα μέσα σε ένα υπόγειο ποτάμι!Εκτός από αυτά ,μου λέει ότι τις βλέπει και μέσα στο σπίτι μας να περιφέρονται όταν είναι ξύπνια! Την πιέζω κάπως με μαλακό τρ΄πο να μου περιγράψει πώς τις βλέπει μέσα στο σπίτι και μου λέει ότι περπατάνε σαν ρομπότ , μηχανικά δηλαδή πάνω κάτω , κάπως σαν κίνηση χωρίς νόημα ,τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ .Μου λέει επίσης ότι όταν τις βλέπει στο σαλόνι μας ας πούμε , τις βλέπει κάπως με παράσιτα σαν σε οθόνη , όπως βλέπουμε δηλαδή στην τηλεόραση εικόνες κακής ποιότητας ,δεν μπορώ να το περιγράψω καλλίτερα .Τι είναι αυτό το πράγμα???
Θα ήθελα σας παρακαλώ αν ξέρει κάποιος κάτι να μου απαντησει σοβαρά ,γιατί πραγματικά ταλαιπωρούμαστε αρκετό καιρό τώρα ,φοβαμαι για το παιδι μου ,προσπαθω να βρω έναν τρόπο να το καθοδηγησω για να τις ξεφορτωθει!!!Ενας φίλος μου που ασχολείται με δαιμονολίες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα ,μου λέει να μην ανησυχώ γιατί είναι εκπαιδευτές!!!Δεν τον πιστεύω ,είναι δυνατόν να "εκπαιδεύει" κάποιοςέτσι το παιδί μου???Και να το εκπαιδεύει για ποιον λόγο??Θα τρελαθούμε εντελώς???
όσο για το αντιληπτικό πεδίο που λέτε ,τι αντιληπτικο πεδίο να έχουμε???Εδώ κάποιοι κανονίσανε με την soul sucking τεχνολόγια να κοιτάνε όλοι ένα τάμπλετ ό,τι κι αν κάνουνε όπου κι αν βρεθούν ,τις οντότητες θα βλέπουνε??

Μύρια Αρόι Χθουλ Εστίρ είπε...

Γειά σας,
κι εγώ βλέπω κάτι πράσινα ζελειδή όντα (με χιόνια σαν τηλεοράσης και ημιδιαφανή) στο σαλόνι και καμιά φορά στο μπάνιο νοιώθω παρουσίες. Μετά έμαθα ότι στο σπίτι έκαναν τελετές μαύρης μαγείας αλλά μετά σε ένα όνειρο είδα τον πεθαμένο αδελφό μου να μεταμορφώνεται σε ένα από αυτά και να με προστατεύει από ένα μπλε κύριο με τεράστια μάτια που καίνε κι έχω μπερδευτεί. Ο μπλε κύριος με έχει ξανασυναντήσει σε όνειρο και μου είπε πως είχε πει ψέματα στη μαμά μου ότι είναι έγγυος σε μένα (αυτή έκανε τις επικλήσεις στο σπίτι και τον παρακαλούσε να μείνει έγγυος και μετά τον παραλούσε να μείνει όμορφη αφού γεννήθηκα).

Αν όμως είχε πει ψέματα πως είναι έγγυος τότε εγώ δε γεννήθηκα.

Ελένη είπε...

Πιστευεται ότι είναι αστείο??Για ε΄μενα ξέρετε δεν είναι καθόλου αστείο όταν αφορά το ίδιο το παιδί μου !!!Όταν ουρλιάζει τις νύχτες από τον τρόμο του και είμαι ήδη δίπλα του αλλά περνάνε μερικά λεπτά για να "επανέλθει" και να αναγνωρίσει ότι είμαι εγώ ,είναι το λιγότερο προσβλητικό να βλέπω ηλίθιους σαν και εσένα που απάντησες να με ειρωνεύονται.Οι βλάκες του είδους εξάλλου ευθύνονται για την δαικωμώδηση τόσο σοβαρών θεμάτων τύπου χαρδαβέλλας και Λιακόπουλος .Ανήψι κανενός εκ των δύο μήπως είσαι ?? ΒΛΑΚΑ

Ανώνυμος είπε...

@ανεβασμένη αυτό που περιγραφεις ειναι μαλλον μπλε μαγεια,αλλά και μπορει να ειναι καποιου είδος λάπσους..Σε όλα αυτά υπάρχει σχρδον αποδεδειγμενη ψυχολογικη αφετηρία.Μόνον εφόσον ειστε αποδεδειγμενα ψυχικα υγιήσ μπορεί να εξεταστει το θεμα απο μεταφυσική κοσμοθεωρια

Ανώνυμος είπε...

θα μπορουσε δηλαδη ο μπλε να είναι εναε που εκμεταλλεύεται μητερα και κορη και απλως φορά ενα μπλε κοστουμι με τό οποίο και καλύπτει τη μεταφυσική του κενότητα κατα πως συνηθιζεται.Εσεις γιά να καλύψετε τό παιδικο τραύμα και συμφωνα πάντα με τίς τελευταιες θεωρίες αναγαγετε τό σακακι σαν ενα φετιχ ενα συμβολο όπου και μεταβιβαζεται το αλγος που σου προξενη το πρασινο μπλιαξ

Μύρια Αρόι Χθουλ Εστίρ είπε...

Μα αφού έκανε επικλήσεις!! Δε είναι ότι ανέπλασε της μνήμες της ή κάτι ψυχολογικό.
Ένα κομμάτι μάλιστα από το παλιό ημερολόγιο της μαμας αναφερόταν σε κάτι πάντα:

Επικαλούμε τον ασώματο, το ένα του κενού, των καταστροφέα των προβάτων και αυτόν που φοβάται τους ανέμους. Μπλε κύριε άκουσε με.

Θόλωσε τη σκέψη των εχθρών μου, σφράγισε τη πόρτα της ευτυχίας τους και οδήγησε τους στο μονοπάτι του φόβου και της ενοχής για πάντα.

Aglon, Tetragram, vaycheon stimulamaton ezphares Tetragrammaton, olyaramirion esytion existion eryona onera orasim mozm messias soter EmanuelSabaoth ADONAY, te adoro et te invoco. Amen.


Τελικά εγώ υπάρχω ή δεν υπάρχω?

Ανώνυμος είπε...

θελιμμιτισα η μαμα;;Με μια διαφο΄ρα..αυτο ποθ δεν ξερουν οι περισσοτεροι ειναι οτι ο γνωστος και μη εξαιρετεος που ασχοληθηκε εκτενως με όλα αυτα και πιθανοτατα συνεγραψε και το γκραντ γκρινουαρ ήταν ενας απο τους μεγαλυτερους χοαξερς ολων των εποχων..

Μύρια Αρόι Χθουλ Εστίρ είπε...

Ok!
Αλλά τελικά εγώ υπάρχω ή όχι?

Δράκουλας των Εξαρχείων είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=PYgMS8gqcgc

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ πρώτος Ανώνυμος

Φίλε μου καλέ,
εγώ εδώ δεν έκανα ποτέ αναφορά εδώ σε παράδεισο και κόλαση. Δεν ξέρω εάν κατά τα άλλα με κόβεις για αφελή, αλλά τουλάχιστον από πλευράς μου έχω δηλώσει ότι προσπαθώ να ακολουθώ τον Πλατωνισμό.
Φυσικά και θα χαρείς, εδώ και τώρα, όπως κάθε άνθρωπος. Όλοι παράγουμε με κάποιες αφορμές ντοπαμίνες, αυτό είναι φυσικό. Αυτό που ποικίλει είναι οι αφορμές. Αυτές εξαρτώνται από το κριτήριο και το αισθητήριο ενός εκάστου.
Τώρα, να σού καθορίσω εγώ, ποιο είναι το σκόπιμο κριτήριο και ποιο το σκόπιμο αισθητήριο, δεν θα το κάνω. Καθ' ότι δεν σκοπεύω να αναδειχθώ σε ειδικό για ζητήματα χαράς και λύπης. Ο Βουδισμός διδάσκει, ότι η χαρά και η λύπη είναι οι όψεις τού ιδίου νομίσματος και ότι είναι σκόπιμο να υψωθούμε πάνω από αυτό το δίλημμα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αναλύοντας το ζήτημα τής "απάθειας", επέμεινε, ότι στην βάση της βρίσκεται η επιδίωξη τής αρετής.
Προσωπικά χαίρομαι και λυπάμαι με ένταση, χωρίς να αποδίδω όμως ιδιαίτερη αξία σε αυτά τα καλαμπαλίκια. Προσπαθώ επίσης, αυτοί που βρίσκονται γύρω μου να αισθάνονται άνετα και ωραία. Αυτό συχνά μού βγαίνει σε κακό. Αλλα να γίνουμε γκαντέμηδες από φοβία και αυτοάμυνα δεν αξίζει.
Η χαρά είναι μεγάλο θέμα για σπουδή. Παλιά γούσταρα και είχα δώσει μεγάλη βάση στο τραγούδι τών Μπητλς "Happiness is a warm gun". Μετά παρατήρησα, ότι ο καριόλης ο Λέννον λέει μέσα "I need a fix ´cause I´m down". Κάποιοι προσπαθούν να παίξουν με την ανάγκη μας για χαρά και πλείστοι όσοι επιχειρούν να την εμπορευθούν.
Εγώ, όπως σωστά γράφεις, σαν γερόντι, μαγειρεύω φασόλια. Όταν κόβω όμως μέσα ένα κρεμμύδι, νοστιμεύουνε.
Κατά την γνώμη μου αξίζει να κυνηγάμε την χαρά, με κόσμιο και συνειδητό τρόπο. Όταν εμείς κολλάμε στην χαρά, καθώς δίπλα μας ο άλλος χαροπαλεύει, το θεωρώ αναισθησία. Η πραγματική χαρά δεν αξίζει να εγκλωβίζεται στον σαδομαζοχισμό. Η πραγματική χαρά προϋποθέτει ανεπτυγμένο αισθητήριο και την ετοιμότητα να την μοιραζόμαστε με άλλους.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Φίλε Κωστή,
σε ευχαριστώ θερμά για τα μονίμως επαινετικά σου σχόλια.
Για μένα έχει ιδιαίτερη αξία η γνώμη ανθρώπων με υψηλή κρίση, όπως εσύ, ειδικά όταν προβαίνω σε παράθεση απόψεων αφήνοντας την πεπατημένη. Σε κάποια πραγμάτα επιχειρώ αυστηρά προσωπικές ερμηνείες, γι αυτό ο χρειάζεται ο έλεγχος.
Σχετικά με τον Λυκούργο σού προτείνω να μελετήσεις το βιβλίο. Να λαμβάνουμε υπ' όψει μας τις πηγές, έχει διδιαίτερη σημασία. Ειδικά, όταν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στο κείμενο.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ελένη

Αγαπητή κυρία,
σάς προτείνω να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.
Αναμφιβόλως είμαι θεωρητικός, αλλά δεν μπορεί να σταθεί θεωρία χωρίς πρακτικό υπόβαθρο. Ευχαρίστως να προσπαθήσω να σάς συνδράμω στο ζήτημα που σάς απασχολεί, στα πλαίσια τών δυνατοτήτων μου.

Ανώνυμος είπε...

ne re mparmpa ok alla ke to poli fasoli fernei ke poli klasimo..vlepeis esi diladi mellon gia emas tous 25arides??esi poso eise ali8eia??kamia 70aria?

nikos είπε...

Το ΝΑΤΟ μετατρέπει τη Σούδα σε ορμητήριο κατά του ISIS!- Εμπλέκουν την Κρήτη στις πολεμικές επιχειρήσεις!

http://www.candianews.gr/2015/11/19/to-nato-metatrepi-ti-souda-se-ormitirio-kata-tou-isis-emplekoun-tin-kriti-stis-polemikes-epichirisis/

Ανώνυμος είπε...

Μποτίλια, δε φταίει ο Λένον σ'αυτό που λες λίγο παραπάνω..Αφού τα ξες κι εσύ, σ'εκείνο το ψυχεδελικό κίνημα πρώτα ρίξανε το LSD και μετά την πρέζα για να το διαλύσουνε, και το πετύχανε. Ο Λου Ρηντ βαρούσε πρέζα επί σκηνής και μετά άρχιζε τη συναυλία του..Το θέμα είναι τί γίνεται σήμερα με τις σημερινές γενιές.Δεν το συζητώ ότι πλέον κυκλοφορούν ντρόγκες μεταλλαγμένες ίσως κατά πολύ χειρότερες από την πρέζα.Τους έχουν κάψει τα μυαλά τους πιτσιρικάδες όχι μόνο με τις ντρόγκες αλλά και με την τσόντα.Δεκαεφτάχρονα που κάνουν αματέρ πορνοκαριέρα στο διαδίκτυο.Δηλαδή αν μέχρι τα 17 τους τα εχουν κάνει όλα με τον πλέον διαστρεβλωμένο τρόπο, στα 40 τους τί θα κάνουνε;Ομαδικές αυτοκτονίες;Σε τι έχουν να πιστεψουν αυτά τα παιδιά;Και δεν είναι μόνο αυτό..Να στο πω ωμά;Τα ντρόγκια και η μαλακία τα έχει κάψει.Το ξες ότι δεν κάνουν έρωτα;Την παίζουνε..Τους ρωτάω καμιά φορά, ρε σεις έρωτα κάνετε;Α όχι λέει εμείς δεν κάνουμε τέτοια.Τι δεν κάνετε ρε τέτοια τα λέω, με τα κορίτσια σας δεν κάνετε έρωτα; Ακου τι κάνουν.Cialis παίρνουνε, νέα παιδιά 20-25 χρονών!Τι είναι αυτό ρε τους λέω;Σκεύασμα στυτικής δυσλειτουργίας, να τραβάς τα μαλλιά σου.Να λέει παίρνω το cialis της τον δίνω λίγο στο στόμα αλλά κυρίως την παίζω..Κατάλαβες;;;;Αυτοί είναι οι μεταλλαγμένοι άνθρωποι του αύριο.Και το χειρότερο είναι ότι δεν το επέλεξαν καν αυτά τα παιδιά να γίνουν όπως έγιναν.Μια αηδία όπου και να κοιτάξεις.Κρίμα


nikos είπε...

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο υπουργός άμυνας της Γαλλίας επικαλέστηκε ενώπιον του Συμβουλίου των υπουργών εξωτερικών της ΕΕ και των υπουργών άμυνας το άρθρο 42 παράγραφος 7 των Συνθηκών της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, εάν ένα κράτος-μέλος της ΕΕ δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη – μέλη έχουν την υποχρέωση να το βοηθήσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, βάσει του άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αρα έχουμε να κάνουμε πρακτικά με κήρυξη 3 παγκόσμιου πολέμου . Τέτοιες σοβαρές αποφάσεις στα Δημοκρατικά και κοινοβουλευτηκα πολιτεύματα (Ένωση ,κράτος ) πρέπει να της παίρνει το εκάστοτε κοινοβουλειο κράτους η το ευροκοινοβουλιο .Ειδε κανένας καμία τέτοια απόφαση .

nikos είπε...

με την μπαμπέσικη κατάρρευση του ρώσικου αεροπλάνου η Τουρκιά εκβίασε την ένταξη της στην Ε.Ε. δλδ. την διάλυση της χιχχι

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε που λες αυτα......

gia ton edo apto kosmo exei tpt to magazi h na to paroyme les apofasi oti xares 8a doyme me ta oyri toy paradisoy after death?? ki ante esy eise k sta teleytaia soy,ta exeis faei ta psomia soy emeis poy eimaste kai nea paidia ti ginete??
Νοεμβρίου 16, 2015

ne re mparmpa ok alla ke to poli fasoli fernei ke poli klasimo..vlepeis esi diladi mellon gia emas tous 25arides??esi poso eise ali8eia??kamia 70aria?
Νοεμβρίου 18, 2015


Για τον ανθρωπο που θελει να μαθει(αν θελει)υπαρχουν δυο βασικοι τροποι,ο ενας ειναι να(παθει)και μεσα απο παθηματα να(μαθει,αυτος ο τροπος ειναι επωδυνος και η πλειοψηφια οσων τον εχουν υποστει δεν καταφερνει να βγει νικητρια,πλην ελαχιστων,λογω των πολλων κακουχιων και της κουρασης, ερχεται η τελικη πτωση.Ο αλλος τροπος ειναι να εξεταζει προσεχτικα και να διακρινει μεσα απ τον σωρο,αυτο που θα τον παει ενα βημα και ενα σκαλοπατι προς τα πανω....Υπαρχει και μια χρησιμη διευκρινιση για ολα αυτα,ο χρονος ειναι παντα εις βαρος σου και στις δυο περιπτωσεις....

nikos είπε...

http://www.anixneuseis.gr/?p=134872
Αν είχαμε ένα σοβαρό κράτος και μια σοβαρή ηγεσία, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ακόμη, και την έξοδο απο το ευρώ. Τώρα, όλα και όλοι έχουν παραδοθεί.
Διαβάστε το κείμενο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου, έχει ενδιαφέρον.

nikos είπε...


Η Frontex αναλαμβάνει τον έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων

http://www.topontiki.gr/article/152182/i-frontex-analamvanei-ton-elegho-ton-eyropaikon-synoron

nikos είπε...

Για όσους ΕΒΡΟΠΕΟΥΣ δεν θυμούνται ιστορία να θυμίσουμε ότι η τουρκοκρατία μπροστά στην φραγκοκρατία ήταν σχολική εκδρομή.. Η ΕΕ ελέγχει τα σύνορα αλλά δεν τα έχει εγγυηθεί ποτέ.

Ανώνυμος είπε...

νικολάκη μου καλό μου κοριτσάκι πάψε

nikos είπε...

«Καταπέλτης» το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του Ελληνικού Δημοσίου: Πάρτε πίσω τα 15 εκατ. από την Ελληνικός Χρυσός!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://antigoldgr.org/blog/2015/12/09/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9/

nikos είπε...

προσωπικά αναρωτιέμαι.... δυο δικάστηκες αποφάσεις Ε.Δ. που έβγαλαν μη νόμιμο το νόμο Παχτα και την λειτουργιά της εταιρίας ,ποιος είναι ο λόγος που ο Τσιπρας και η Ιγλεζι δεν κατέθεσαν ακόμα Νόμο κατάργησης του και ικανοποιουνται με ερωτήσεις στην Βουλή π.χ .http://antigoldgr.org/blog/2015/12/03/e%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/ ,πως αλλιώς λειτουργεί αυτή η ριμάδα η δημοκρατία???

nikos είπε...

Δυστυχώς στην πατρίδα μου Ελλαδα ελευθεριά λόγου έχουμε ,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ!!!http://www.gopetition.com/petitions/save-democracy-in-greece-save-the-cradle-of-western-c.html

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία (με ελληνικούς υπότιτλους) του ισραηλινού δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιδεόν Λεβί στο ολοήμερο συνέδριο με θέμα «Το Ισραηλινό Λόμπι.Είναι καλό για τις ΗΠΑ; Είναι καλό για το Ισραήλ;» στην Εθνική Λέσχη Τύπου στην Ουάσιγκτον, στις 10 Απριλίου 2015.
Ο Γιδεόν Λεβί αρθρογραφεί κάθε εβδομάδα στην εφημερίδα του Τελ Αβίβ 'Χααρέτζ', με θέμα την τρομοκρατία στην περιοχή και την ανηθικότητα της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.
https://www.youtube.com/watch?v=kpEbjxfr_nw
ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

nikos είπε...

ξεψάρωσαν http://www.ert.gr/aselmporn-h-frontex-na-analavi-drasi-ke-se-chores-pou-den-ine-meli-tis-ee/

nikos είπε...

και για όποιους δεν ξέρουν

Το άρθρο 120 του Συντάγματος είναι κανονικό άρθρο το οποίο ισχύει πάντα και δεν απαιτεί καμία ενεργοποίηση για να εφαρμοστεί, όπως δεν απαιτούν ούτε τα υπόλοιπα 119. Τι κάνουν πρακτικά οι διατάξεις αυτού του άρθρου ;; Απαγορεύουν σε όλους την παραβίαση του συντάγματος και μας ορίζουν φύλακες του πολιτεύματος ( Συντάγματος) το οποίο πρέπει να προστατεύουμε πάντα και με κάθε μέσο. Απλά πράγματα και αυτονόητα αν διαβάζει κανείς και το πρώτο άρθρο του συντάγματος. Το μόνο που δεν έγινε ευρύτερα αντιληπτό σχετικά με το άρθρο 120, είναι ότι οι αντισυνταγματικές διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμοστούν ακόμα και αν εμπεριέχονται στο ίδιο το κείμενο του Συντάγματος, όπου βέβαια μπήκαν καταχρηστικά και παρανομοτατα. Για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ διαβάστε Ολόκληρο το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μια σελίδα , την μήνυση Σαλεμή, Μυλωνάς (έσχατη προδοσία, νόμος περί ευθύνης υπουργών ) και τα σχετικά άρθρα που βρίσκονται στο τέλος. https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/06/15/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-120-%CF%84%CE%BF%CF%85/

nikos είπε...

https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/06/15/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-120-%CF%84%CE%BF%CF%85/

nikos είπε...

Το άρθρο 120 του Συντάγματος είναι κανονικό άρθρο το οποίο ισχύει πάντα και δεν απαιτεί καμία ενεργοποίηση για να εφαρμοστεί, όπως δεν απαιτούν ούτε τα υπόλοιπα 119. Τι κάνουν πρακτικά οι διατάξεις αυτού του άρθρου ;; Απαγορεύουν σε όλους την παραβίαση του συντάγματος και μας ορίζουν φύλακες του πολιτεύματος ( Συντάγματος) το οποίο πρέπει να προστατεύουμε πάντα και με κάθε μέσο. Απλά πράγματα και αυτονόητα αν διαβάζει κανείς και το πρώτο άρθρο του συντάγματος. Το μόνο που δεν έγινε ευρύτερα αντιληπτό σχετικά με το άρθρο 120, είναι ότι οι αντισυνταγματικές διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμοστούν ακόμα και αν εμπεριέχονται στο ίδιο το κείμενο του Συντάγματος, όπου βέβαια μπήκαν καταχρηστικά και παρανομοτατα. Για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ διαβάστε Ολόκληρο το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μια σελίδα , την μήνυση Σαλεμή, Μυλωνάς (έσχατη προδοσία, νόμος περί ευθύνης υπουργών ) και τα σχετικά άρθρα που βρίσκονται στο τέλος.

nikos είπε...

https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/06/15/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-120-%CF%84%CE%BF%CF%85/

nikos είπε...

Άρθρο 1
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

nikos είπε...

Άρθρο 1
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

nikos είπε...

χρονια σου Πολλα
sto lat zycze

nikos είπε...

Σαφώς και η πρόταση της Κομισιόν για την ίδρυση συνοριοφυλακής αλλά και ακτοφυλακής με εξουσία που θα υπερβαίνει αυτή του κράτους, καλό θα είναι να μας απασχολήσει λίγο παραπάνω αφού σύμφωνα με πληροφορίες του vicenews.gr κρύβει πολλούς περισσότερους κινδύνους από όσους φανταζόμαστε…
Η εν λόγω απόφαση που έγινε άμεσα δεκτή από τον Α. Τσίπρα καταλύει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας καθώς θα έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει για να διασφαλίζει ότι θα αναλαμβάνει δράση ακόμη και όπου δεν υπάρχει αίτημα για βοήθεια από το κράτος.
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως βάσει αυτής της της συμφωνίας και των δικαιωμάτων που θα έχει η συνοριοφυλακή θα μπορεί κάλλιστα να συμφωνήσει με την Τουρκία να κάνουν όχι απλώς κοινές περιπολίες στο Αιγαίο, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις με οποιοδήποτε πρόσχημα!
Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν η Τουρκία θα μπαινοβγαίνει αλόγιστα στο Αιγαίο με κάθε τρόπο και το σημαντικότερο με την «ευλογία» της Ελληνικής Κυβέρνησης …
Αναμένονται σημαντικές εξελίξεις που θα γονατίσουν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας της χώρας …http://www.voicenews.gr/index.php/eidiseis-panw/53339-oristiko-teleiosan-tin-ellada.html

nikos είπε...

Σαφώς και η πρόταση της Κομισιόν για την ίδρυση συνοριοφυλακής αλλά και ακτοφυλακής με εξουσία που θα υπερβαίνει αυτή του κράτους, καλό θα είναι να μας απασχολήσει λίγο παραπάνω αφού σύμφωνα με πληροφορίες του vicenews.gr κρύβει πολλούς περισσότερους κινδύνους από όσους φανταζόμαστε…
Η εν λόγω απόφαση που έγινε άμεσα δεκτή από τον Α. Τσίπρα καταλύει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας καθώς θα έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει για να διασφαλίζει ότι θα αναλαμβάνει δράση ακόμη και όπου δεν υπάρχει αίτημα για βοήθεια από το κράτος.
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως βάσει αυτής της της συμφωνίας και των δικαιωμάτων που θα έχει η συνοριοφυλακή θα μπορεί κάλλιστα να συμφωνήσει με την Τουρκία να κάνουν όχι απλώς κοινές περιπολίες στο Αιγαίο, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις με οποιοδήποτε πρόσχημα!
Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν η Τουρκία θα μπαινοβγαίνει αλόγιστα στο Αιγαίο με κάθε τρόπο και το σημαντικότερο με την «ευλογία» της Ελληνικής Κυβέρνησης …
Αναμένονται σημαντικές εξελίξεις που θα γονατίσουν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας της χώρας …

nikos είπε...

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΚΤΩΡ ΑΠΟ τις ΣΚΟΥΡΙΕΣ
ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ
Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ!!!!!!!!!!!!

nikos είπε...


O Frontex αναπτύσσει 290 συνοριοφύλακες στο Αιγαίο


http://www.ert.gr/o-frontex-anaptissi-290-sinoriofilakes-sto-egeo/

nikos είπε...

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ "ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ"


Πέρασε «στα μουλωχτά» με το Ν.4356/2015 για το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»). Η κυβέρνηση, στο άρθρο 27 του ανωτέρω νόμου, έκανε νόμο του κράτους – ποινικοποίησε τις διαδηλώσεις. Και μάλιστα, το κατάφερε αυτό, αφού με «επικοινωνιακά τερτίπια» έριξε όλο το βάρος της στα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, τη στιγμή που «αποψίλωνε» με το άρθρο 27 εργασιακά κεκτημένα - δικαιώματα, όπως αυτό της διαδήλωσης.
Αναφέρεται στο άρθρο 27:
Το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
Αρθρο 292
1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη λειτουργία κοινόχρηστης εγκατάστασης που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία και ιδίως αυτοκινητοδρόμου, σιδηροδρόμου, αεροπλάνου, λεωφορείου, ταχυδρομείου ή τηλεγράφου που προορίζονται για κοινή χρήση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος.
2. Αν η πράξη της παραγράφου 1 είχε σημαντική διάρκεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη».
Βέβαια, θα πει κάποιος πως στο άρθρο 28 του ιδίου νόμου αναφέρεται πως:
Στο άρθρο 298 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:
«Το δικαστήριο, όσον αφορά τα πλημμελήματα του άρθρου 292 ή την πράξη του άρθρου 431, δύναται να απαλλάξει το δράστη από την ποινή, εφόσον η παρεμπόδιση είχε ασήμαντη διάρκεια ή ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος».
Και εδώ έρχεται το ερώτημα; Πότε και ειδικά στα μνημονιακά χρόνια οι διαδηλώσεις αναγνωρίστηκαν δικαστικά ότι γίνονται για την προάσπιση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος; Μήπως, για παράδειγμα, δεν έχουν καταδικαστεί πολίτες του κινήματος «Δεν πληρώνω»; Μήπως δεν κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία κάτοικοι της Χαλκιδικής, που αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού; Μήπως δεν έχουν καταδικαστεί εργαζόμενοι για καταλήψεις και διαδηλώσεις που έγιναν ενάντια στις μνημονιακές, βάρβαρες πολιτικές; Μήπως δε βλέπουμε στις διαδηλώσεις τον ασφυκτικό κλοιό των ΜΑΤ, που με την πρώτη ευκαιρία χτυπούν;

nikos είπε...


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ

https://www.youtube.com/watch?v=wvtAgjKvm54

ΦΩΤΕΙΝΗ είπε...

Αγαπητέ φίλεΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!!ότι ποθείς!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κε Μποτίλια,
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Φωτεινή, niko και λοιποί...ΕΠΙΣΗΣ!

Νiko ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες σου.Το βίντεο με τον Κιτσίκη το μετέδωσα και στον Εργ με σχόλιο.
Εξακολουθώ να ελπίζω σε αστάθμητο παράγοντα που θα τα κάνει όλα πουt@Na. Δεν ξέρω αν θα το αντέξω να ακούω και να διαβάζω ''τι καιρό κάνει'' σε ανεξάρτητη θράκη, αλβανική ηγουμενίτσα, δημοκρατία κρητης κλπ αποφευχθέα και τρισκατάρατα. Θα προτιμήσω να ζωστώ εκρηκτικά και να χωθώ σε μια ολομέλεια της καρα-γκιοζ βουλής...αν δεν καταφέρουμε να βρούμε και να ξεθάψουμε τα κεραυνοβόλα όπλα του Δία.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αγαπητή φίλη σε ευχαριστώ για τις ευχές. Ας φέρει η νέα χρονιά δύναμη, γαλήνη, επιτυχία και καλή συνέχεια στην σημαντική σελίδα σου και στην γενικότερη προσφορά σου.


@ ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ

Αγαπητέ Κωστή, θερμά ευχαριστώ για τις ευχές. Είθε η νέα χρονιά να σε θρέφει με δύναμη σωματικώς και πνευματικώς, ώστε να δίνεις δύναμη σε όλους μας.
Ο αστάθμητος παράγων εφορμά ήδη. Αυτήν την φορά δεν θα χρειαστεί να ζωστεί κανείς εκρηκτικά. Θα επαρκέσει το σκουπόξυλο, αλλά θα τσούξει πολύ.

Ανώνυμος είπε...

ΟΧΙ ΑΛΛΑ TΡΟΛΛ.....ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΜΩΡΕΕΕΕ,ΤΙ ΚΑΝΕΤΑΙ ΜΩΡΕ,ΔΕΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΑΙ;...ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΤΡΟΛΛ....