25 Οκτωβρίου, 2013

520 + 1 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΣΥΝΕΧΕΙΑΗ προσοχή μου ήτο πλήρως εστραμμένη εις όσα ο φίλος μου από την ασυνήθη οπτική του ορμώμενος ανέλυε. Έστω και εάν ησθανόμην, ότι συνειδητά παρεβίαζε η επιχειρηματολογία του κάποιες στοιχειώδεις αντιλήψεις μου, ήμουν βέβαιος, ότι θα συμφωνούσα με αυτόν, τουλάχιστον ως προς την αδιαφορίαν του για το καρπούζι. Ναι, δεν πα να το κλέβανε, βρε αδερφέ! Εδώ μάς έχουν υποκλέψει όλον τον βίο μας, τον παρελθόντα και τον παρόντα. Έναντι τής απωλείας τού εν τέλει βίου, ποια αξία μπορεί να έχει το βιός μας; Η όποια περιουσία μας περιβάλλει την κατ' εξοχήν μας ουσία. Και όταν αυτή έχει υποστεί βάναυσον αλλοτρίωσιν ένεκα  τού συνειδιασικού σκότους που μάς επιβάλλουν, η σχετικοποίησις των υλικών μας επιτευγμάτων καθιστά αυτά χιμαιρικά συμπράγκαλα. Θεωρούμε ότι είμεθα χειραφετημένοι, ότι δυνάμεθα να συναποφίζωμεν και να συνδιαμορφόνωμεν τα κοινωνικά δρώμενα, ότι διαθέτωμεν απόψεις. Κατ' ουσίαν όμως η παρασκευή, η οποία με τούς πλέον δυσδιακρίτους τρόπους μάς επιβάλλεται - έστω και εάν θεωρούμε ότι κινητήριος ροπή των επιλογών μας είναι το αυτεξούσιον - αποτελεί αίτιον να αγόμεθα και να φερόμεθα εντός τεχνητής ομίχλης. Αυτή αποτελεί την πρώτην ύλην τής αναπνοής μας. Όχι δεν πρόκειται περί οξυγόνου. Το οξυγόνον ως φορεύς ζωής μάς προσδίδει την δια των καύσεων ενέργεια. Εμείς όμως είμεθα τουναντίον ομιχλώδαι σκιαί, που νομίζουν ότι δύνανται να ενεργούν, κατ' ουσίαν όμως αυταί στερούμεναι αληθούς ενεργείας, ενεργούνται. Εστιάζουμε την προσοχήν μας εις την ύλην και την τύποις ενέργεια. Έχει αποδειχθεί όμως επιστημονικώς, ότι η ύλη και η ενέργεια δεν επαρκούν, ώστε να συνιστούν ύπαρξιν. Εις τών πατέρων τής θεωρητικής φυσικής, ο Μαξ Πλανκ, είχε διακηρύξει σχετικώς εις τα πλαίσια λόγου, που εξεφώνησε κατά την διεξαγωγήν επιστημονικού συμποσίου στην Φλορεντία:
"Ως ένας άνθρωπος, που αφιέρωσε όλη την ζωή του στην προώθηση τής επιστημονικής ακριβολογίας και την έρευνα τής δομής τής ύλης, μπορώ να σάς ενημερώσω για τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών μου σχετικά με τα δομικά σωματίδια τής ύλης το εξής: Δεν υφίστασται ύλη καθ' εαυτή! Κάθε ύλη δημιουργείται και υπάρχει μόνο μέσω τής επενέργειας μιας δυνάμεως, η οποία ωθεί τα ατομικά σωματίδια σε ταλάντωση και συνέχει αυτό το ιδιαίτερα λεπτεπίλεπτο μόρφωμα, που ονομάζεται άτομο. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέσουμε ως αιτία αυτής τής δυνάμεως ένα πλήρες συνειδήσεως και ευφυίας Πνεύμα, το οποίον την επενεργεί. Αυτό το Πνεύμα είναι η Μάτριξ (ορίζουσα) κάθε ύλης".
Το ίδιο είχε διακηρύξει και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής χίλια έτη προ τού Μαξ Πλανκ:
"Τα πάντα Λόγου συνέχονται".
Άνευ σχεδίου και προθέσεως, τίποτε δεν καθίσταται πραγματοποιήσιμον. Η πληροφορία είναι αυτή η οποία διέπει την διαμόρφωσιν πάσης εκφάνσεως. Και η πληροφορία συνιστά προϊόν τής συνειδήσεως. Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να λειτουργήσει η συνείδησίς μας, εντός των πλαισίων τής παραπληοφορήσεως, η οποία μαζικώς αναπαραγομένη και τεχνιέντως διοχετευομένη εις αυτό, το οποίον συνιστά τον αυτοκαθορισμόν μας, την αλλοτριώνει; Το όν μετέχει εις το είναι. Το είναι όμως εκδηλώνει την ουσίαν, διότι μόνον το ευρύτερον δυναται να περικλείει το περιορισμένον και δεν είναι δυνατόν να τελείται το αντίστροφον. Δεν υπάρχει και από γραμματικής πλευράς πληρέστερον ουσιαστικόν τής ουσίας. Δια τής αλλοτριωμένης συνειδήσεως η παρ-ουσία μας εκδηλώνεται εκτός ουσίας, αποτυγχάνουσα να πραγματώνει το αληθεύειν. Η πρόσληψις τής παραπληροφορήσεως και η ταύτισις τής συνειδήσεώς μας με αυτήν, μάς καθιστά σκιάς τού αληθούς εαυτού μας. Φιλαρέσκως θεωρούμε ότι είμεθα πρωταγωνισταί τού βίου μας, ενώ λανθάνουμε κομπάρσοι εντός ονειρώξεως. Εντός αυτών των πλαισίων κάθε υλικό ή μή απόκτημά μας, υπέχει ονειρικού χαρακτήρος, όστις  θρέφει την διαρκήν μας ύπνωσιν. Αντί να αντλούμε το υπαρκτικό μας νόημα από την κοπιώδη οδό τής διαρκούς αναζητήσεως τής αληθείας, απολαμβάνουμε βεβαιότητες γραπωμένοι από δόγματα, τα οποία ησπάσθημεν. Χαίρουμε τής πραστασίας των ειδικών επιβολής δογμάτων, μετρώντας την επιτυχία και την αποτυχία μας εντός των ορίων τής εφαρμογής των. Έχουμε εκ των προτέρων παρακάμψει την διακινδύνευσιν να υποπέσωμεν εις πλάνην, με αντίτιμον την αποστασιωποίησιν από την βιωματικήν αναζήτησιν τής αληθείας. Ως ορθώς διεπίστωσε ο Τζωρτζ Φόρστερ στο έργον "ο Φανατικός", έχοντες αφομοιωθεί εντός τής γκρούπας, υπό την σκέπην τού όποιου δόγματος, έχουμε αποποιηθεί την προσωπικήν εθύνην. Η εμμονή εις την τήρησιν και εφαρμογήν τού δόγματος πιστεύουμε ότι οδηγεί εις επιγείους ή επουρανείους παραδείσους. Η υποταγή μας εις τούς ηγήτορας και επικεφαλείς τού δόγματος καθορίζει την ευσέβειάν μας. Η αμφισβήτησις αυτών συνιστά ύβριν. Πνευματικός ηρωισμός είναι η προάσπισις τού δόγματος, ενώ εκπεσμός θεωρείται πάσα από αυτό αποστασία ή αμφισβήτησίς του.
Ο μηχανισμός λειτουργείας των δογμάτων είναι κοινός και δεν εξαρτάται από το εκάστοτε περιεχόμενό τους. Από την σκοπιά τής επιστήμης τής πληροφορίας, εις την περίπτωση τού δόγματος αυτή συνιστά αδιαμφισβήτητο και απαράβατο κώδικα.
Ενώ ο Ιάκωβος είχε εκκινήσει να θίγει το μυθιστόρημα τού Όργουελλ "1984", κατενόησα, ότι αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί κατά την σύντομον ιστορικήν του αναφοράν, ηκολούθουν κάποιαν χρονικήν σειράν, αναφερόμενα εμμέσως εις όσα ο Όργουελλ είχε  αποτιμήσει αληγορικώς εις το προτελευταίον μυθιστόρημά του, την "Φάρμα των Ζώων".  Το συγκεκριμένον έργον αναφέρεται εις όσα διεδραματίσθησαν μέχρι ολίγον προ τής λήξεως τού Δευτέρου Παγκοσμίου εις την Σοβιετικήν Ένωσιν. Επί σειράν ετών προσεπάθει ματαίως ο Όργουελλ να βρεί κάποιον εκδότην δι αυτό το έργον. Η προσομοίωσις τού σταλινισμού με το γουρούνι, ως ηγέτου τής σοβιετικής στάνης, έφτυνε εις την σούπαν τού αγγλικού υποτιθεμένως φιλελευθέρου κατεστημένου. Η απασχόλησις πληθώρας γερμανικών μεραρχιών εις το ανατολικόν μέτωπον απέτρεπε μια επιχείρησιν αποβάσεως γερμανικών στρατευμάτων εις Αγγλικόν έδαφος, με αποτέλεσμα το σταλινικόν καθεστώς να θεωρείται αξιόπιστος και αξιοσέβαστος σύμμαχος. Ο Όργουελλ ηργάζετο τότε ως σχολιαστής στο BBC. Οι ανάγκες τού πολέμου δεν επέτρεπαν να παραμένουν αναξιοποίητοι από το κατεστημένον διανοούμενοι τού διαμετρήματος ενός Eric Blair, ως ήτο το πραγματικόν του όνομα. Ο Όργουελ είχε καταστεί μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών του σχετικά αξιαγάπητος και γνωστός εις την δημοσιότητα. Ως συγγραφεύς όμως παρέμενε άγνωστος. Βιβλία, όπως το "Φόρος Τιμής στην Καταλονία", όπου ο Όργουελλ κατέθετε τίς εμπειρίες του από την συμμετοχή του στον Ισπανικό εμφύλιο, ενταγμένος στις δυνάμεις των δημοκρατικών εντός των στρατιωτικών γραμμών τού τροτσκιστικού POUM, ή άλλα, όπου περιέγραφε τις εμπειρίες του ως περιφερόμενος άστεγος στο Παρίσι, δεν ενδιέφεραν το μέσο αγγλικό αναγνωστικό κοινό τής τότε περιόδου. Η αποστασιωποίησή του από κάθε είδους ιδεολογικές ομάδες και κόμματα, τού προσέδιδε την αύρα ενός αντικοινωνικού αιρετικού, ο οποίος δεν δίσταζε να στραφεί εναντίον πάντων.
Ο Ιάκωβος έστρεψε εν συνεχεία τούς οφθαλμούς του προς τούς δικούς μου παραμένων παραμένων ολίγα δεφτερόπτα σιωπηλός, ως να επροσεπάθη να αναγνώσει τούς συλλογισμούς μου.

 - Η πρόσληψη τών μηνυμάτων, που προσπάθησε να διαμηνύσει στούς αναγνώστες με το "1984" ο Όργουελλ γίνεται αποσπασματικά, συνέχισε. Για τον καθένα έχει καταστεί στο αναμεταξύ κατανοητό, ότι πλείστα όσα από τα στοιχεία και τις καταστάσεις, περί των οποίων προειδοποιεί ο Όργουελλ σε αυτό το μυθιστόρημα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Για παράδειγμα, η πλήρης παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων από τις κρατικές υπηρεσίες και η κατάργηση τής λεγόμενης ιδιωτικής σφαίρας, ακόμη και στην περίπτωση πρωθυπουργών, είναι πια για κάθε εχέφρονα προφανής. Έστω κι αν κανένας "μεγάλος αδελφός" δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη στις πανταχού παρούσες οθόνες, που περιγράφονται στο μυθιστόρημα, όλοι αισθάνονται να τούς περιβάλλει επικίνδυνα κάτι από την παρουσία του big brother, με ένα κλοιό που συνεχώς σφίγγει. Δεν πρόκειται μόνον για τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο, που παρέχουν μια πλήρη εικόνα με το πάτημα ενός κουμπιού στα κέντρα αστυνόμευσης τών πολιτών. Κάθε σημείο τής υφηλίου σαρώνεται από δορυφόρους σε πραγματικό χρόνο με εκπληκτική ευκρίνεια. Τα μηχανήματα που λειτουργούν με θερμική και υπέρυθρη ακτινοβολία παρέχουν την δυνατότητα οπτικής και ηχητικής πρόσβασης πίσω από τοίχους. Η ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των στοιχείων αποθήκευσης δεδομένων αυξάνεται γεωμετρικά και μάλιστα αυτή εξελίσσεται αντιστρόφως ανάλογα με την αύξηση τής χωρητικότητάς τους. Η καθιερωμένη έκφραση "και οι τοίχοι έχουν αυτιά" δεν επαρκεί πλέον. Οι τοίχοι απέκτησαν και μάτια. Και μάλιστα κάργα.
Όμως, όσο και εάν διαπιστώνουμε καθημερινά τα μέλη τού τέρατος να σαρκώνονται, δεν μπορούμε - τουλάχιστον ακόμη να διακρίνουμε το ίδιο το τέρας. Κατά συνέπεια μάς είναι δύσκολο να προβάλλουμε το "1984" και τον μεγάλο αδελφό συνολικά στο σήμερα. Η ατμόσφαιρα, η οποία κυριαρχεί στην μελλοντολογική προβολή τού Όργουελλ είναι άκρατα και απόλυτα ολοκληρωτική. Αυτό όμως δεν διαφαίνεται ως συνολική εξέλιξη στις χώρες τής Δύσεως, που αποκαλούνται σε αυτή "Ωκεανία". Αναμφίβολα τα δημοκρατικά δικαιώματα ξηλώνονται καθημερινά όλο και περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με την μαζική παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών. Ακόμη και τα σενάρια για τον κίνδυνο επικείμενης επιβολής στρατιωτικού νόμου κατά περιπτώσεις, ως και στις ΗΠΑ, κυκλοφορούν σε κάποιο βαθμό. Όμως ακόμη ισχύει μια σχετική ελευθερία στην δημόσια διατύπωση τής γνώμης και υφίσταται το δικαίωμα τής άσκησης αντιπολίτευσης. Ειδικά στην φάση τού διαδικτύου, έχει καταστεί ευκολότατα πραγματοποιήσιμη η προώθηση τής όποιας άποψης σε πραγματικό χρόνο. Έστω κι αν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας καθιστούν την πλήρη αστυνόμευση ευκολότατη σε αυτούς που διαθέτουν τον κεντρικό έλεγχο των μηχανισμών λειτουργίας τους, από την άλλη παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας, ανοίγοντας θεαματικές ευκαιρίες στην προσπάθεια αμφισβήτησης των κρατούντων. Οπωσδήποτε αυτή η αμφισβήτηση μοιάζει με κάποιους, που προσπαθούν να αποτρέψουν με σκουπόξυλα την επέλαση αρμάτων μάχης. Κανείς όμως δεν διαφαίνεται να επιχειρεί να τούς εμποδίσει, τουλάχιστον στην επιφάνεια των πραγμάτων, εφόσον αυτοί επιθυμούν, να οργανώσουν και να διαμορφώσουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις προσπάθειές τους. Πέραν αυτού πληθώρα αντιπολιτευόμενων καλούν τούς πολίτες να τούς συνδράμουν με την ψήφο τους στην ανατροπή των ισχυόντων δεδομένων στα πλαίσια τού κοινοβουλευτισμού, ασχέτως εάν η πλειοψηφία τους είναι πολιτικοί Κοκοβιοί, δοτοί από το σύστημα, στην βάση τής εξαπάτησης.
Αυτό το δεδομένο θολώνει την συνολική διαμήνυση τού Όργουελλ, προσδίδοντάς της για την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, χαρακτήρα ενός εν τέλει φανταστικού μυθιστορήματος, στο οποίον μπορεί μεν να κατάφερε αυτός να προβλέψει με εκπληκτική ακρίβεια πολλές σημαντικές πλευρές των εξελίξεων που ήδη επήλθαν, όμως ο κεντρικός πυρήνα της, η επιβολή δηλαδή ενός άκρατου και πλήρως απόλυτου ολοκληρωτισμού, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιηθεί.

- Οπωσδήποτε όμως η πραγματοποίηση τής επιβολής του φαίνεται να κλιμακώνεται στο μέλλον, με αποτέλεσμα ο Όργουελλ να δικαιωθεί πλήρως μελλοντικά αναφορικά με τις προειδοποιήσεις του, είπα, σε μια προσπάθεια διαφοροποίησης από την άποψη που είχε αρχίσει να αναπτύσσει ο φίλος μου. Ειδικά στην περίπτωση τής κατάργησης τού ρευστού χρήματος, η οποία ως ένα βαθμό έχει επιβληθεί ήδη και η οποία οδηγεί στα εμφυτεύματα, με τις μοιραίες για τους ανθρώπους συνέπειές τους, διαφαίνεται να οδηγούν εκεί. Η προώθηση τής ολοκλήρωσης στην ένωση κρατών, μοιάζει με τον καλπασμό ενός μαστιγωμένου αλόγου. Η κατάργηση των τελωνειακών δασμών, η πλήρης κυριαρχία λίγων μεμονωμένων τραπεζικών συγκροτημάτων, που αποτελούν ένα και το αυτό παρασκηνιακό καρτέλ, πάνω στις υποτιθέμενες ισχυρές κυβερνήσεις υπερχρεωμένων εθνικών κρατών, το πλήθος των οποίων αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητατα και τα γοργά αυτοκαταργούνται, μεταθέτοντας τα κέντρα αποφάσεων από τα εθνικά κοινοβούλια σε υπερεθνικούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, όπου κυριαρχούν οι χαρτογιακάδες τού τραπεζικού κατεστημένου, όπως οι κάθε Πρόντι και Ντράγκι, σε συνδυασμό με την άκρατη εκποίηση τής περιουσίας τους μέσω τής πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, που υποβιβάζει τα κράτη στο επίπεδο να μην μπορούν να εκπληρώσουν καν τον ρόλο ενός πτωχοκομείου, η συνεχής πτωχοποίηση τών πολιτών, που τούς εξαρτά άμεσα από υποτυπώδεις για την επιβίωση κρατικές παροχές διεθνώς, οδηγεί σε αυτό που πλείστοι όσοι έχουν καταγγείλει ως επιβολή παγκοσμίου δικτατορίας. Ειλικρινά απορώ σε ποιά βάση αμφισβητείς την επιβολή αυτού τού επερχόμενου σεναρίου. Απορώ ακόμη σε ποια βάση αμφισβητείς την επιβολή τού αποπληθυσμού, ενώ μάς ψεκάζουν παντού ολοένα και πιο αδιάντροπα με δηλητήρια και βλαβερότατους μικροοργανισμούς. Ενώ τα μεταλλαγμένα τρόφιμα τείνουν να μετατρέψουν πλήρως την διατροφή μας σε βρώση διοξίνης και ενώ αυτοί οι στόχοι έχουν διακηρυχθεί απερίφραστα από τούς επικυριάρχους στις στήλες τής Γεωργίας και στις τοιχογραφίες τού αεροδρομίου τού Ντένβερ. Τι σε κάνει λοιπόν να να πιστεύεις, ότι ο "μεγάλος αδελφός" έχει επιβληθεί ήδη πλήρως και ότι τα απάνθρωπα σενάρια για την πιο ειδεχθή ποδηγέτηση τής ανθρωπότητος, τα οποία και διαφαίνονται και καθημερινά εξαγγέλλονται από τούς επικυριάρχους και τούς δουλικούς τους εντολοδόχους, που προσποιούνται τούς ηγέτες, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν, αλλά αποτελούν αντικείμενο παραπληροφόρησης τής δημοσιότητας, ώστε να επιβληθεί η προγραμματισμένη επιβολή άλλων, ακόμη πιο απάνθρωπων καταστάσεων, τις οποίες δεν μπορούμε καν να φανταστούμε;
Ο φίλος μου μειδιάζων, ως να ανέμενε τις αντιρρήσεις μου, τις οποίες είχα ως ένα βαθμό εκφράσει και προηγουμένως κατά την διάρκειαν τής συζητήσεώς μας εσυνέχισεν να παραθέτει τις απόψεις του:

- Ο Όργουελλ στο τελευταίο βιβλίο του, έχοντας σπάσει ήδη το φράγμα να παραμένει άγνωστος με την πενταπλή έκδοση που γνώρισε η "Φάρμα των Ζώων" σε σύντομο χρονικό διάστημα, είχε πάρει τότε την μεγάλη απόφαση, η οποία αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα τής ζωής του. Η πρώτη έκδοση το 1945 με 4.500 αντίτυπα εξαντλήθηκε εντός δύο εβδομάδων. Ο θάνατος τής συζύγου του, που είχε πριν από λίγο προηγηθεί και η φυματίωση που αυτός κουβαλούσε από την εποχή που κοιμόταν στα υγρά υπόγεια των μαγαζιών, όπου δούλευε σαν λαντζέρης στο Παρίσι, σύνθεταν μια ατμόσφαιρα έντονα πιεστική μέσα στην πρώιμη μεταπολεμική περίοδο τού Λονδίνου, ενώ αυτός βίωνε τούς καρπούς τής πρώτης εκδοτικής επιτυχίας. Το πεπρωμένο μοιάζει να επιζητά μια υπεραυξημένη ανθρώπινη συνέπεια από αυτούς που επιλέγει να αναθέσει κάποια υψηλή αποστολή στα πλαίσια τού συνειδησιακού διαφωτισμού των κοινωνιών. Ο Έρικ Μπλερ, γόνος "καλής μικροαστικής οικογένειας" και απόγονος γνωστών αριστοκρατών αποφοίτησε το περιώνυμο αριστοκρατικό κολέγιο Eton, στο οποίο φοίτησαν είκοσι πρωθυπουργοί τής Αγγλίας. Το 1921 κατατάχθηκε στην Αγγλική αποικιακή αστυνομία τής Ινδίας. Έξι χρόνια συμμετοχής μιας ευαίσθητης φυσιογνωμίας σε ένα απάνθρωπα σκληρό μηχανισμό αποικιακής επιβολής οδήγησαν τον Όργουελλ στο να  ξεράσει αυτόν το 1927. Από τότε, ως εικοσιτετράχρονος και μέχρι τον θάνατό του εικοσιδύο χρόνια μετά τον Ιανουάριο τού 1951, αντιμετώπισε την ζωή τελείως αντιδιαμετρικά από την μέχρι τότε οπτική τού αποικιοκρατικού μπουλντόγκ. Σαν να ήθελε να βιώσει μια ενεργό μετάνοια για εκείνη την περίοδο, περιφερόταν ως άστεγος αλήτης στα άσυλα τού υγρού Λονδίνου, στα υπόγεια στο Παρίσι και στα χαρακώματα τής Καταλονίας ως μέλος τής Διεθνούς Ταξιαρχίας στον Ισπανικό εμφύλιο. Η αποστροφή του προς την περίοδο κατά την οποίαν ήταν αστυνομικός, εκδηλώνεται έντονα στα πρώτα του βιβλία και ιδιαίτερα στο "Ημέρες στην Μπίρμα". Εσωστρεφής και απόκοσμος έμοιαζε να αναζητά επίπονα κάτι παράξενο, που μόνο η ψυχή του στο βάθος της γνώριζε. Αυτό δεν ήταν άλλο από την επιλογή του από την Πρόνοια. Θα δώριζε στην σύγχρονη ανθρωπότητα εκείνα τα δυο μνημειώδη βιβλία στην κατεύθυνση τής κοινωνικής χειραφέτησης, που τον καθιέρωσαν με 25.000.000 αντίτυπα ως τον πλέον επιτυχημένο συγγραφέα τού αγγλόφωνου χώρου, ξελασπώνοντας ως ένα βαθμό και την κωλόγρια Γηραιά Αλβιόνα ως μόνιμη μήτρα μεγάλων αληταμπουράδων τύπου Τσώρτσιλ και τού καθ' ημάς Σκόμπυ.
Το "1984" δεν είναι γραμμένο με μελάνι, αλλά με αιμόπτυση, ως βιωματική προειδοποίηση ενάντια στην καλπάζουσα φθίση των σύγχρονων κοινωνιών, που κινδυνεύουμε να μάς οδηγήσει σύντομα σε ρόγχο. Με την επιλογή τής συνειδητής του απομόνωσης στο νησί Jura τής Σκοτίας, όπου για να φθάσει ο Όργουελλ στην απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο αγροικία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο από το Λονδίνο, απαιτούνταν να επιβιβαστεί δυο φορές σε πλοίο και να διανύσει στην συνέχεια 8 μίλια με πεζοπορία, έμοιαζε να έχει επιλέξει ένα παράξενο πεδίο για την επόμενη αναμέτρηση. Ο πλησιέστερος γιατρός βρισκόταν για τον βαριά άρρωστο Όργουελλ σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων, χωρίς να παρέχονται κάποια άξια λόγου συγκοινωνιακά μέσα. Εκεί επέλεξε να πολιορκεί από τις κορυφαίες επάλξεις τού Πνεύματος ο Όργουελ, κατά την διάρκεια τής συγγραφής τού "1984", που κράτησε με μεγάλα διαλείμματα λόγω τής αρρώστιας του τρία χρόνια, τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν ολοκλήρωσε την δακτυλογράφηση τού χειρογράφου, μεταφέρθηκε σε σανατόριο, στον τελευταίο σταθμό τής ζωής του. Πράγματι ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Όχι για τον ίδιο, η ζωή τού οποίου ήταν ήδη ξεγραμμένη. Αλλά για αυτούς, στούς οποίους θα έφθαναν οι προειδοποιήσεις τού βιβλίου. Διότι εμείς δεν έχουμε τον βάκιλο στούς πνεύμονες, αλλά στην πιο μύχια στροφή τής ψυχής μας. Εκεί ακριβώς που συνδέεται ο ιμάντας που μας ενώνει με την συνείδηση. Ένας ιμάντας, πάνω στον οποίον εάν εγκαθήσει η συστημική κουκίδα, τού επιφέρει αγκύλωση.
Συνεχίζεται


Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΡΩΣΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΡΑΜΠΟΒΟΙ


62 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απατεών - όπως οι περισσότεροι του είδους του άλλωστε!

http://www.youtube.com/watch?v=qcA6hG9cbcc

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Σε ευχαριστώ για την κατάθεση του ως άνω συδέσμου.
Ο αντίλογος είναι θεμιτό και σκόπιμο πάντοτε να καταγράφεται.
Εδώ όμως είμαστε, για να τα εξετάσουμε αναλυτικώς στην συνέχεια, αλλά και προσεχώς, με την βοήθεια των ανώτατων μαθηματικών και τις κατακτήσεις τής θεωρητικής φυσικής.
Οι βιντεοσκοπήσεις που ανέβασα, δεν περιέχουν αποδείξεις και πειστήρια (πέραν τής πληθώρας κρατικών εγγράφων, τα οποία μπορεί κάλλιστα να είναι ανεξακρίβωτα, ή να αποτελλούν παραποιήσεις). Ο λόγος που αναρτήθηκαν οι βιντεοσκοπήσεις, είναι κατ'αρχήν ενημερωτικός, στην βάση τής πρόκλησης και για να προσεχθούν οι αρχές και τα λεγόμενα, που αυτά προβάλλουν. Όχι σώνει και καλά για τα προβαλλόμενα "επιτεύγματα".
Όσοι φίλοι επιθυμούν, ας προσέξουν την δεύτερη μαγνητοσκόπηση μεταξύ 10ου και 11ου λεπτού, διότι οι στοχεὐσεις αυτές αποτελούν καθήκον και τού γράφοντος.
Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και Ζωήν τού μέλλοντος Αιώνος, τουτέστιν είσοδο στην Μεταϊστορία, μέσω τού Σαρκωθέντος Θείου Λόγου.

PANDAROS είπε...

αγαπητε φιλε μποτιλια

αλλα ηθελα να γραψω,σχετικα με βιντεακια και αλλα γραφω τωρα

το ''προσδοκω ανασταση νεκρων και ζωη του μελλοντως αιωνος'' που

στελνει για βρουβες πρωτα την θεωρια της μετεμψυχωσης και μετα την εισοδο στην μεταιστωρια...

και ο λογος ειναι, οτι οι ψυχες κατα τον χριστιανισμο περιμενουν την ανασταση σωματων για να ενωθουν μεταξυ τους

οποτε για τους χριστιανους δεν υπαρχει καν θεμα επιστροφης της ψυχης σε αυτον τον ματαιο κοσμο πουζουμε, γιατι η ψυχη περιμενει υπομονετικα την ανασταση του σωματος που ηταν ενωμενη μαζι του για να ζησουν την αιωνια ζωη στο μελλον μαζι!!!

αλλωστε, , κατα τον αγιο μαξιμο,νομιζω αυτος το ειπε , το σωμα χωρις την ψυχη = ζομπι [ το γραφω ετσι γιατι δεν θυμαμαι πως ακριβως πως το διατυπωνει]
και ψυχη χωρις σωμα =φαντασμα!!!


οποτε αγαπητε φιλε με την ανασταση νεκρων-σωματων, δεν μπαινουμε στην μεταιστωρια γιατι συμφωνα με τα παραπανω δεν εχει κανενα νοημα για κανεναν-τουλαχιστον χριστιανο-

οι θεολογοι της εκκλησιας τα εχουν ξεσκονισει αυτα πριν απο μας, και ας τους λενε αγραμματους μερικοι πουθεναδες.

με αυτη την φραση που εγραψες αγαπητε φιλε ο χριστιανισμος εκανε την νοητικη υπερβαση στην θεωρια του πλατωνα και κυριως του πλωτινου

θυμισου φιλε μου πως ο πλατωνας ελεγε πως το σωμα ειναι το δοχειο της ψυχης και πως αν το σωμα παιθανει, η ψυχη το γραφει και παει γιαλλα, σε νεα μετεμψυχωση

ενω ο πλωτινος ελεγε οτι κατω απο προυποθεσεις το σωμα μπορει συλλαβει την εννοια της ψυχης και τοτε φτανουμε στην θεωση ,αλλα μετα το θανατο του σωματος η ψυχη ακουλουθει το δρομο της

και ερχεται ο χριστιανισμος και τους παιρνει τα σωβρακα..
τους λεει ..΄΄κυριοι καθε σωμα εχει και την ψυχη του,γιατι γεννηθηκε ταυτοχρονα με την γεννηση του σωμματος και μετα το θανατο του σωματος η ψυχη περιμενει υπομονετικα την ανασταση του σωματος για να εννωθει μαζι του
δεν σε ξεχναει η ψυχη δεν τρεχει για αλλα σωματα και περιμενει εσενα γιατι ειναι δικια σου

αν δεν ειναι αυτο υπερβαση πειτε μου αγαπητοι φιλοι τι ειναι?

αρα οποιος ειναι χριστιανος πλατωνας και πλωτινος τελος!!!
ισως και η μεταιστορια του μποτιλια τελος!!

χαχαχχαχ τα λαμογια τα παπαδαρια, τους τελειωσαν ολους ,με μια απλη φραση
''Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και Ζωήν τού μέλλοντος Αιώνος..''


Ανώνυμος είπε...

Πάνδαρε μην αμολάς καλούμπες τέτοιου διαμετρήματος, όντας άσχετος και άπιστος.

Κάτσε καλά καλό μου παιδί και άσε τα θεολογικά για άλλους.

Εντελώς φιλικά γιατί ξεπέρασες κάθε όριο ανοχής.

PANDAROS είπε...

αγαπητε φιλε ανωνυμε

ενταξει απο σημερα θα ακουσω την συμβουλη σου και τα θεολογικα θεματα θα τα αφησω σε πιο σχετικους ανθρωπους οπως εσυ ας πουμε και οι ομοιοι σου...

θα αφησω λοιπον τους ''γνωστες'' και τους'' πιστους'' οπως εσυ , να μου αναλυουν τα θεολογικα θεματα οπως γουσταρουν αυτοι και εγω στην μουγκα

παρα πολυ ωραια αντιληψη,με την λογικη σου ΄-και θα την ακολουθησω- θα αφησω τα οικονομικα θεματα στον Στουρναρα
[που ειναι γνωστης οπως ολοι το εχουμε καταλαβει ] τα εργασιακα στον Βρουτση
[ο οποιος ειναι σχετικος με αυτα, αλλωστε τα εχει παει περιφημα με εναμιση εκατομμυριο ανεργους και διακοσιες χιλιαδες μεταναστες νεους επιστημονες]
και ολα τα ''ειδικα'' θεματα να τα αφησουμε,οπως μας λες, στους ''ειδικους'' για να περασουμε ετσι μια υπεροχη ζωη χωρις αγχος και προβληματσισμο και να βρουμε ενα εξισου υπεροχο θανατοΑνώνυμος είπε...

Για να είμαστε ακριβείς, συστηματική φιλοσοφία πάνω στην θεολογία κάνουν μόνον οι πατέρες. Όποιος αγνοεί την Ορθόδοξη Πατερική θεολογική μέθοδο ακολουθεί μονοπάτια αιρετικών όπως ανεφάνησαν μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Το κριτήριο ορθότητας είναι πολύ συγκεκριμένο και δε μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει όπως να' ναι και ότι να' ναι. Αυτό από μόνο του γκρεμίζει τις ψευδαισθήσεις όλων των "ειδικών" επώνυμων και ανώνυμων. Επιπλέον αν θυμάμαι καλά τελευταία φορά που κατοχυρώθηκε επισήμως πνευματικό έργο στην συγκεκριμένη χρονοσειρά της ελληνοορθοδοξίας ήταν με την ησυχαστική σύνοδο του 1351 των κολυββάδων.

Τουτέστιν οι παρατηρήσεις μου προς τους φίλους είναι συγκεκριμένες. Αν θέλουν και η διαμαρτυρία αλλά και το πνευματικό ή φιλοσοφικό τους έργο να κινείται στα όρια της νομιμότητας οφείλουν να παίξουν με τις νόμιμες πλατφόρμες. Αυτό σημαίνει ότι μία πολιτικο-φιλοσοφική θεωρία επί παραδείγματι οφείλει να κινείται αποκλειστικά εντός συνταγματικού τόξου (εκτός κι αν με τα όπλα θέλει να φάει άσχετο κοσμάκη) ακριβώς όπως φυσικά και μία όποια θεολογική παραδοχή οφείλει να είναι συμβατή με την συγκεκριμένη πλατφόρμα στην οποία αναφέρεται. Φανταστείτε πως ο γιανναράς που είναι εξαίρετος διανοούμενος και φιλόσοφος δεν είναι εντός της ορθόδοξης πλατφόρμας (εντός μόνον οι πατέρες). Απλά είναι ένας προσεχτικός σχολιαστής της και δε φλερτάρει με ακραίες και αιρετικές διατυπώσεις.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αδελφέ,
συγγνώμη που δεν θα συμφωνήσω με τα γραφόμενά σου. Εάν αποδεχθώ τόξα και δόγματα, δεν θα μπορέσω να γίνω αυτό που θέλω να είμαι.

Ανώνυμος είπε...

Εγώ ενίοτε δεν συμφωνώ και με τον εαυτό αγαπητέ. Δεν έχει να κάνει.

Αυτό που λέει η πάνω διαπίστωση είναι ότι αν θες να αλλάξεις κάτι (ένα σύστημα πχ), το αλλάζεις από μέσα. Ως συστημικός. Αλλοιώνεις δλδ τις υπάρχουσες πραγματικότητες. Πετώντας πέτρες δλδ κανείς από έξω δε χτίζει. Αυτό λέει τουλάχιστον η πιο πάνω διαπίστωση για την οποία θα μπορούσα και να επιχειρηματολογήσω. Για αυτό και μιλάει για συνταγματικό τόξο. Σε ένα υποθετικό σενάριο όπου τελείως συστημικά έχει καταφέρει κάποιος να κατατροπώσει τους "κακούς" (έχει βάλει πχ χρησιμοποιώντας μόνο θεσμικά εργαλεία στη μπουζού όλους τους μαφιόζους) έχει κληρονομήσει και όλο το συστημικό οπλοστάσιο και είναι εκ των πραγμάτων έγκυρος.

Και για να σχολιάσω και το άλλο αγαπητέ: Πόσο σίγουρος μπορεί να είναι κανείς ότι γνωρίζει αυτό που θέλει να είναι. Ή ακόμη χειρότερα πόσο σίγουρος μπορεί να είναι ότι γνωρίζει αυτό που είναι.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Φίλε μου εντάξει, δεν πετάω πέτρες, δεν προκαλώ το σύστημα, παραμένω προσκολημένος χριστιανός ορθόδοξος, κρατάω αποστάσεις ασφαλείας από τον Γιανναρά, δεν γνωρίζω αυτό που θέλω να είμαι, εφ' όσον ουδείς είναι σε θέση να το γνωρίζει, υποκλείνομαι μπροστά στην ευφυία και τις προθέσεις σου, κάνω ομελέτα τα αυγά τουρκίας και είμαι βέβαιος - όπως επιχειρηματολογείς - ότι όλα πηγαίνουν προς το καλύτερο.
Δεν μένει λοιπόν, παρά ως νομοταγή ανθρωπάρια να κάνουμε πλήρεις ικανοποιήσεως και την πρόποση: Καλά κρασιά.
Α, ξέχασα και το βασικότερο: Παρόλο που καταβάλεις σοβαρές προσπάθειες για να κάνεις σοβαρές προτάσεις και να δώσεις ερεθίσματα, εγώ ως αφελής και κακός άνθρωπος σε ειρωνεύομαι. Μήπως ξέρεις το άλλο με τον Νταλάρα;

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου ρε μποτίλια. Πες και το άλλο με το Νταλάρα ναι.

Χμ, δε ξέρω τί κατάλαβες:

Αν μιλάς για τα κοινωνικά και τα ιστορικά … να προκαλέσεις σου λέει η πιο πάνω διαπίστωση. Να προκαλέσεις όσο θες … αλλά παίζοντας με τα εργαλεία του συστήματος. Τώρα αν καταφέρεις να ανατρέψεις το ισοζύγιο δυνάμεων και την ισορροπία ενεργειών και βρεθείς καβάλα … με γεια σου με χαρά σου. Από την απέξω τελείως να κάνει κανείς ντου στο συστημικό τανκ και να περιμένει ότι μπορεί να το κερδίσει μου κάνει κομματάκι δυσκολάκι. Πως το φαντάζεσαι δλδ ?

Από την άλλη για τα της ορθοδοξίας είναι σχεδόν ακατόρθωτο να βάλει κανείς έστω και ένα έγκυρο λιθαράκι στο οικοδόμημα της. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να είτε να προσπαθήσει να κατανοήσει τον ορθό λόγο της και να συμμετέχει σε αυτό που περιφρουρεί είτε να μην ασχοληθεί καθόλου.

Α και ναι ,ναι , εξαρτάται τί εννοείς με το καλύτερο.

Δεν έχω επιχειρηματολογήσει αγαπητέ πουθενά.

Ένα κομματάκι εσωτερικού αντιλόγου παράθεσα.

Τόλης είπε...

Καλέ κυρ-μποτίλια, για να σε ρωτήξω κάτι. Να, διάβαζα τώρα μια ανθολογία ποίησης της γενιάς του '30 [γιατί εγώ είμαι ευαίσθητο μπόυ και μόνο ποίηση διαβάζω] και πέτυχα ένα του Σεφέρη που λέγεται 'Μποτίλια στο πέλαγο' και σε θυμήθηκα ! Καλέ από κει το εμπνεύστηκες το όνομάς ;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

http://fridge.gr/73312/stiles/synomosies/

Μπομπ είπε...

Όπα τι έγινε ρε μάγκες; Αλλάξατε τον χλοοτάπητα και βάλατε μαϊντανοτάπητα; Τη χάμω βόλτα πήρατε και δω με φαίνεται και είχα αρχίσει και να σας συμπαθάω -εκτός από αυτόνανε τον ξινό τον εργοδοτοαποτέτοιο. Την πουλέψανε και τα τσηρλήνδερς, κολλάει και η μπάλα στα μαϊντανά, Δ κατηγορία σας βλέπω να πέφτετε. Άντε και εισκατότερα.

Ανώνυμος είπε...


http://www.youtube.com/watch?v=HVhDRtzwRF8

με ένα σμπάρο

PANDAROS είπε...

εγω δεν μπορω να καταλαβω φιλε ανωνυμε το κολλημα σου με τις περιφρουρησεις και περιχαρακωσεις ιδεων ,εστω και αν μιλας εδω για την ορθοδοξια.

αλλα θα σε παω πασο και θα σε ρωτησω... η μαλον θα ρωτησω τον εαυτο μου.
Δεχεται η ορθοδοξια την μεταψυχωση και γενικα την πλατωνικη θεωρια περι ψυχης?

απαντηση

σιγουρα οχι ,γιατι οπως εγραψα και εξηγησα χοντρα- χοντρα στην προηγουμενη αναρτηση μου, η ορθοδοξια το ξεκαθαριζει στο συμβολο της πιστης μας
ακριβως στην τελευταια του σειρα

''Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και Ζωήν τού μέλλοντος Αιώνος''

αρα κατα την ορθοδοξια και φυσικα κατ'εσενα που περιφρουρεις αυτο το οικοδομημα οπως μας γραφεις δεν υπαρχει καν ο Πλατωνας και ο Σωκρατης!
Ειναι ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ![τουλαχιστον στα περι ψυχης], αφου οσα γραφουν ειναι ασχετα με τις δοξασιες της θρησκειας

Ετσι οποιος τολμησει να σκεφτει διαφορετικα και εκτος πλαισιου ,στο παραπανω θεμα ειναι αιρετικος!!!

ελπιζω αγαπητε αυτη η νοοτροπια να μην επεκτεινεται και σε αλλα θεματα


Ανώνυμος είπε...

Η ερώτηση Πάνδαρε στο παράδοξο debate με τον εαυτό σου θα μπορούσε να είναι και η εξής: Πως μπορεί η τάδε τροπικότητα (η της ορθόδοξου επί παραδείγματι, ή το δείνα σύστημα) με αυτό το περιεχόμενο και αυτές τις ιδιαιτερότητες σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς να δημιουργήσει τέτοιο βίωμα και εμπειρία για τους περισσότερους που είναι το πιθανότερο να την θέσουν σε κίνηση; Δεν είναι δλδ ντε και καλά ανάγκη να δηλώνεις όσιος cabouros. Βλέπεις το καλό με τις πολιτικές και θεολογικές κουβέντες είναι ότι αποτελούνται επί το πλείστον από κόσμο που έχει βαθειά στερεωμένες προσωπικές πεποιθήσεις που δε μπορούν να αποδειχθούν. Αν το έγραψες δλδ «χονδρά», και η πλατωνική πνευματική μετεμψυχωτική έτσι ενώ η χριστιανική ψυχή τε και σώματι γιουβέτσι ε τότες πώς να συνταιριάξουν και να μην γίνεις αιρετικός όπως σου απαντάς. Ούτως ή άλλως όμως αυτό δε είναι στη δικιά σου κρίση.

Ανώνυμος είπε...

α ρε Μιμάκο...σχολή έχεις δημιουργήσει

PANDAROS είπε...


ειναι γνωστο οτι δεν μπορω να κατανοησω την πολυπλοκοτητα της γραφης σου ,οπως και του Κ.Δ επισης
[που να ειναι αραγε αυτη η ψυχη] ειλικρινα δεν καταλαβα τιποτα απο οσα γραφεις ! χαθηκα στα δαιδαλωδη μονοπατια της γραφης σου και κυριολεκτικα μπουσουλαω με τα συμφραζομενα..χαχχαχα

παντως το συμβολο της πιστης μας λεει αλλα και μαλιστα τα λεει πολυ απλα και καθαρα.να τα καταλαβαινει ολος ο κοσμος.Και αυτα που λεει δεν εχουν καμμια σχεση με αυτα που λες εσυ, η τελος παντων αυτα που καταλαβα οτι λες εσυ

το καλυτερο ειναι να κλεισουμε εδω το θεμα γιατι εσυ θα λες αλλα-αυτα που λες τωρα δηλαδη- και θα θελω μεταφραστικο του gοogle να τα διαβασω,
εγω επισης θα λεω αλλα και θα σε στελνω καπακι στο συμβολο της πιστης και θα σου λεω εστω και χοντρα οτι μετεμψυχωση και Μεταιστορια δεν ισχυουν στον χριστιανισμο,
και πως αν θελεις να μιλησουμε γιαυτα δεν πρεπει να μιλαμε για αγιους και τα σχετικα

εσυ θα με λες απιστο και θα παει λεγοντας το πραμμα

ενω ο μποτιλιας μας εβαλε ενα βιντεακι με τους κατι τυπους της λευκης αδελφοτητας [οι θεοσοφοι αν δεν κανω λαθος τους λενε μεγαλους Ουτους!!! -τι ονομα και αυτο!!-

Επισης μας εβγαλε και μια γρια βουλγαρα μαντισσα την βαγγελιω
που εχει προβλεψει τα παντα μεχρι και την τραγωδια κουρσκ-ετσι λενε-

μια απο της προβλεψεις ηταν ο γ' παγκοσμιο πολεμο εδωσε και ημερομηνια αλλα εκει πηρε τον πουλο

η ερωτηση μου ειναι γιατι ολοι αυτοι οι μαντεις δεν προβλεπουν κανα καλο και προβλεπουν ολα τα κακα?

δεν ειναι περιεργο?

Μιμάκος είπε...

Ευχαριστώ ανώνυμον, ευχαριστώ ...

Βέβαια , σαν καλός και πιστός χριστιανός που είμαι, οφείλω να πω ότι μερικά μαθητούδια μπερδέψανε στην πορεία ολίγον την υποκριτική με την υποκρισία αλλά φταίω εγώ νομίζεις ; Άλλα τους έδειχνα εγώ άλλα χαμπαριάζανε τούτα. Ένα αυτό , ένα δεύτερο που ξέχασα να τα πω ότι η ίδια μέθοδος υποκρισίας ...εεεε υποκριτικής δε μπορεί να εφαρμόζεται σε όλους το ίδιο και ένα τρίτο , που ποτέ δεν το εμπεδώσανε τα σκάσμενα, να είναι πιο προσεχτικά με το data mining. Δε γαμείς ... Μικρά είναι μωρέ , θα μάθουνε εν καιρώ ... Κατά τα άλλα, τα βλέπω και τα χαίρομαι βρέ τα υποκριτάκια μου να έχουν δοθεί ψυχή τε και σώματι εις την εξάπλωση της ... εχμ... γνώσης ...

Ανώνυμος είπε...

Πάνδαρε
Έχεις μπερδέψει αυγά και πασχάλια.
Για μετεμψύχωση έχει γίνει λόγος με άλλο όρο και άλλο τρόπο στην εσωτερική χριστιανική παράδοση της ανατολής αν θες να δεις πως αλλάζουν τα περιεχόμενα και τα νοήματα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και το πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου κόσμου που τα βιώνει. Για μεταιστορία δεν έχω μιλήσει εγώ. Είναι όρος όμως στον οποίο μπορούν να δοθούν πολλές ερμηνείες. Αν η έξοδος από την ιστορία ισοδυναμεί με έξοδο από το χρόνο σε ένα κόσμο που αιωνίως συντελείται και νοείται άνευ ορίων, τότε δε μπορεί να υπάρξει. Αν το πλήρωμα αναφέρεται σε συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς είναι άλλη κουβέντα.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα.
απ'όσο γνωρίζω, ο δόκιμος όρος περί αναστάσεως σωμάτων είναι
"εν ετέρα μορφή"
κι αυτό σχετίζεται μέ τή διδασκαλία περί Ακτίστου κατ'αντιπαραβολή μέ τό κτιστόν.

Ανώνυμος είπε...

dokimos ksedokimos etera ksetera ama de xtisete swma fwtos gatakia , ksexaste oti nomizete oti kserete. ena pouf 8a ginei otan 8a ta tinaksete kai den ypirksate kai pote

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμον

Καλέ μου φίλε,
μπορεί στα πλαίσια επιχειρηματολογίας και αντεπιχειρηματολογίας να ενίσταμαι - ή ακόμη κάποιες φορές και να εξενίσταμαι - έναντι κάποιων θεωρήσεών σου, ωφείλω όμως να ομολογήσω, ότι η συμμετοχή σου στα σχόλια είναι εξόχως σημαντική. Διότι στον διάλογο ανήκει και η διαφορετική άποψη και όσο εντονότερα αυτή αμφισβητεί, τόσο περισσότερο τον γονιμοποιεί. Τουλάχιστον σε εμένα παρέχουν οι σχολιασμοί σου εξαιρετικά ερεθίσματα για ανάπτυξη και εμβάθυνση τής προβληματικής. Ζητώ συγγνώμη εάν δεν τοποθετούμαι πάντοτε και σε όλα όσα θέτεις. Όμως σκέπτομαι επ' αυτών και με απασχολούν διαξοδικά. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τον κόπο σου.


@ κ. Τόλην
Αδελφέ, το όνομα τής σελίδας το εμπνεύστηκα από κάποιο μπλουζάκι που έγραψα όταν ήμουν μικρός (δηλαδή 43 ετών). Προσεχώς θα το ηχογραφήσω και θα το ανεβάσω με αφιέρωση, μια και είχες την καλωσύνη να ρωτήσεις σχετικά


@ Μιμάκον

Μαύρα μάτια κάναμε μέχρι να ξαναπαρουσιαστείς. Παραμένω πάντοτε οπαδός σου και χαίρομαι ιδαίτερα όταν τακτοποιείς καταστάσεις


@ PANDAROS

Αδελφέ, τα καλά δεν χρειάζεται να τα προβλέπουμε. Αρκεί να τα οραματιζόμαστε, ώστε αυτά να πραγματοποιηθούν.
Οι εικονιζόμενοι δεν είναι μόνον τής λευκής αδελφότητος, αλλά ο εικονιζόμενος μακρυμάλλης είναι ο φερόμενος από αυτήν ως "αντίχριστος". Όμως ας μην μένουμε στις φωτογραφίες. Η ουσία βρίσκεται στα μαθηματικά και εκεί δεν μπορούν να φθάσουν, όσο λουλάκι και να ρίξουν για ξέβγαλμα οι "λευκοί".
Επαναλλαμβάνω, επειδή είσαι αποδειγμένα οξυδερκής, πρόσεξε τα λεγόμενα μεταξύ 10ου και 11ου λεπτού στο δεύτερο βίντεο. Δεν μπορεί να βγάλουν από το υμίψηλο αντιχρηστάκη, εάν ματαιώσουμε τον Αρμαγεδώνα, που έχουν προγραμματίσει και προωθούν. Την Βουλγάρα ούτε την γνωρίζω, ούτε με απασχολεί, εξάλλου έχω δηλώσει ότι δεν δίνω βάση σε προφητείες, παρ' όλο που κάποιες από αυτές είναι αγνές. Κατ' εμέ δεν δεν έχει αξία να προβλέπουμε το μέλλον, αλλά να το δημιουργούμε με σύστημα.


@ Ανώνυμον

Megale prosypografo. Na valoume ta dynata mas gia tin Anastasi. Me to cheri stin kardia ke agapi.

Ανώνυμος είπε...

na ta valete ta dynata sas nai.
epivevaiwste afto pou panta epsaxne o an8rwpos,thn a8anasia. thn alazonikh duskolia tou na apodextei oti kapote mporei ke na mhn yparxei. agapeiste gia na swsete thn parth sas. arage 8a agapousate ke pali an kserate oti de 8a sw8eite? 8a agapousate ke pali an kserate oti syntoma 8a perasete sthn anyparksia?

Ανώνυμος είπε...

όσο είναι ο original Μιμάκος, αυτός που έγραψες σαν τέτοιος

άλλο τόσο είμαι και εγώ η μαϊμού του γύφτου

Μποτίλια να προσέχεις άλλη φορά

... είπε...


Κράτα το σώου μαϊμού,κράτα το σώου !!!

http://www.youtube.com/watch?v=I4pWIRNABKg
Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμον

Otan anaferomaste se athanasia enoume nekranastasi ton alon. Ego karvuno na gino udolos me endiaferi. Echis dikio oti i athanasia ine xipasmos. I manoula omos pu ponai, na min tis xanaferun to pedaki stin zoi? Pu enochlise na pume? I athanasia ine mono gia parigoria. Emas den mas niazun afta, afu gnorizume oti imaste idi athanati. Ase pu to poly ndavaduri to variomaste kiolas ke ama lachi thelume na xekurastume ligaki mesa sto choma.
Omos gia tin manula tha valume ta dynata mas. Giati tin symponume ke afu theli to pedaki tis pu skotosane ta katharmata efxomaste me oli tin kardia mas afto na anastithi to dynaton grigorotero.
Afu to tragudise ke o Rasulis: "Mia ine i usia, ine i athanasia".


@ Μιμάκον

Αγαπητέ Μιμάκο, σού έχω γράψει από παλαιότερα, ότι είσαστε μια τριπλή προσωπικότητα. Οι δυο καταπιέζετε τον μκρό, αλλά από αυτόν θα την βρείτε στο τέλος.
Τι να προσέξω, αφού φαινόσαστε από χιλιόμετρα. Δεν ισχυρίστηκα, ότι και εσύ δεν είσαι καλός και συμπαθής. Όμως την μαγκιά τού μικρού δεν την φθάνετε, όσο και εάν τεντωθείτε.
Θερμά ευχαριστώ για την αφιέρωση. Δεν γνωρίζω όμως εάν ερώτησες την μαϊμού κατά πόσο δέχεται να με παρομοιάζεις με αυτήν, μετά από τόσο δυνατό κομμάτι που τής έγραψαν.

Ανώνυμος είπε...

HAHAHHAHAHAHHAHAHHAHAHAH

mas douleveis re mparmpa? ke o metaan8rwpos pou xtypiesai na grafeis,morfh a8anasias einai tropo tina,pou de sas noiazoun ntemek esas ayta.. nai nai,valte ta dynata sas gia th manoula dh8en,na synexisei o kosmos na einai phgmenos apo mamo8refta tsoglania. oi manoules omws poy gennovolane asystola kala 8a kanoun na mh 8ewroun kthma tous ta tsoglanakia tous kata prwton ke kata deyteron akomh kalytera 8a kanoun an stamathsoun na diaiwnizoun to dipodo eidos.. to eipe ke o jesus kapou sto pisth-sofia sth maria th magdalw.


Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα.
Δλδ όποιος πει μια κουβέντα για την ορθοδοξία το παίζει άλλος;

Η το να χτυπάς το σύστημα από μέσα είναι κάποιανου ευρεσυτεχνία;

Έχει και πολύ πλάκα λέμε.

Με φαίνεται ο σκανταλιάρης με την έκλειψη σας παίζει λίγο.

Μόνο έτσι θα μπέρδευε κανείς  τροπικότητες και περιφρουρήσεις  με επιχωματώσεις και δε ξέρω γω περιχαρακώσεις. Διεύθυνση και τηλέφωνο δεν έχουμε δώσει ακόμη. Να τα δώσουμε να τελειώνουμε.

Ανώνυμος είπε...

Για όσους παρακολουθούν νηφάλια την κουβέντα μία υπενθύμιση. Ο θάνατος νοείται ως αλλαγή φάσης. Το εν ετέρα μορφή δηλοί ετερότητα, ήτοι μεταποίηση μέσω θανάτου … που στα ψηλότερα ισοδυναμεί με το γεννήσει κανείς το πνεύμα του. Αυτό δε αναιρεί το καταστρεπτικό κομμάτι της φύσης. Αυτά παίζουν και θα παίζουν μαζί όσο ο κόσμος συντελείται. Η ανάσταση δεν αναιρεί το θάνατο. Ίσα ίσα.

Ανώνυμος είπε...


..μεταποίηση μέσω θανάτου..

up-cycled μαϊμουδες δλδ..

περι down-cycled ουδεις λογος..


κ δε μου λετε ρε νηφαλια κ πολυ σιγουρα για τις πεποιθησεις σας μαϊμουδακια : την περιπτωση να ειναι ολα αυτα παρηγοριες στις μαϊμουδες ή κ στα προβατα εναλλακτικως (για να καθονται ησυχα κ να βρισκουν δηθεν λυσεις κ σκοπους πιανοντας αναστασιμα κ σκανδαλιαρικα ταρκιδια του συμπαντος), την εχετε σκεφτει ή μηπως κλεισατε κ τικετ μεταποιησης ?
Ανώνυμος είπε...

Χαχα!! Μόνο μή με πεις ότι … τρολλιάστηκε ο ceasar από ένα fast food trolling που έκανε ο φίλος μπομπομάστορας?? Αχ αχ, ταχε πει ο αντίνοος δημοσιών λαμασθού για την έκλειψη αλλά δεν ακούγατε.

Αν είναι να κάνεις κουβέντα … πες αυτά που θες για τις downward σπείρες με τις ματσνούδες και τους φτωχούς συγγενείς... (Ισως και να συμφωνήσουμε στο που διαφωνούμε για τους λαγούς … ποτέ δε ξέρεις)… αλλά σε παρακαλώ πολυ σεβάσου και το κειμενάκι του μποτίλια που δίνει υλικό για ιστορικές ολοκληρώσεις – μεταφορτώσεις και σου ξου μου ξου. (Πχ Ποια είναι η downward και ποια η upward σπείρα και που (και αν) συναντιούνται; Αποκέντρωση vs ολοκληρωτισμός == ?? τερατωδία =vs θηριωδία ). Τελικά τί είναι η ανθρωπότητα;

Αλλιώς αν είναι να παίζετε σαν τα μικρά παιδάκια … θα κάτσω κερκίδα να κάνω φάση.

Όχι ένα χίλια ερωτήματα μπορούν να τεθούν...

Downward Monkey είπε...


Ave Ceasar , Din-don-ia and pasis klysmatos Maimoudonia !

O Autotrollariwn sas xaireta !

Mpeh.Μπομπ είπε...Έλα πού σαι φέρε και κανά στραγάλι άμανε είναι να ρθεις κερκί μπας και δουμε κανά γκολ επιτέλους που μας τα κάνανε τούμπανα με τα οφ σάιτ και τα χέρια.


http://www.youtube.com/watch?v=3ckxO_0sZEg

Ανώνυμος είπε...

"Είμαι ο άρχων
αυτός που δεν κρύβεται με μάσκες,
δεν λυγίζει από συμπόνια,
χαίρεται με το ψέμα της ζωής, την πλάνη της ευτυχίας.
Είμαι ο άρχων
της τελευταίας σας πνοής,
ο κύριος και θεός σας."
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus

Ανώνυμος είπε...

Ποιος ηρθε ?


http://www.youtube.com/watch?v=EI1W-J3ZjeM


Ανώνυμος είπε...

Για χαβαλέ το'πα ρε παιδιά. Απαπαπα.
Υπάρχει και αυτός ο caesar .(Μαντέψτε σε ποιον αναφερόμουν)

http://chancellormills.files.wordpress.com/2011/08/rise-of-the-planet-of-the-apes-wallpaper-02.jpg


Α, ρε μποτίλια μόνο εσύ μας ταίζεις ψωμάκι τελικά ναούμ... Πάντως διάβασε το αρθράκι από το fridge ... κακό δε κάνει... Αν και το έδωσα και για τον αντίνοο δημοσίων λαμασθού εξίσου...

Ανώνυμος είπε...

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΟΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Ρε μην αναπαραγετε συστημικες κ υποκριτικες κουραδες που ενδιαφερονται μοναχα για την αυτοπροβολη τους


Προσεχετε λιγο


PANDAROS είπε...

Αγαπητε μποτιλια
διαβαζα σημερα το κειμενακι σου σχετικα με αυτα που γραφει ο Μαξ Πλανκ και επεσε το ματι στο σημειο αυτο

''Δεν υφίστασται ύλη καθ' εαυτή! Κάθε ύλη δημιουργείται και υπάρχει μόνο μέσω τής επενέργειας μιας δυνάμεως..''

και αμεσως μετα μου ηρθε στο μυαλο ο αριστοτελης

''ὕλην δὲ λέγω ἣ μὴ τόδε τι οὖσα
ἐνεργείᾳ δυνάμει ἐστὶ τόδε τι''

[με τον ορο υλη εννοω αυτο το οποιο δεν ειναι ενεργεια,αλλα ειναι ΔΥΝΑΜΕΙ ενα συγκεκριμενο πραγμα]

εδω ο ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ Αριστοτελης μας λεει οτι η εσχατη υλη[η πρωταρχικη] και οχι η συγγγενης υλη η οποια υποκειται σε χωροχρονικους περιορισμους

ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ, δηλαδη εχει την δυνατοτητα να γινει ενα ορισμενο πραγμα και οχι εν ενεργεια

δηλαδη το δυναμει ον[κατα το πλατωνικο ον ] ειναι αυτο που τεινει να αποκτησει μορφη ενω το εν ενεργεια ειναι το ον που εχει αποκτηση μορφη!!

ετσι ακριβως και το εν δυναμει ον ειναι αυτο που στερειται μορφης αλλα εχει την δυνατοτητα να λαβει!! ετσι π.χ ενα σπορος ειναι εν δυναμει δεντρο και μια πετρα ειναι εν δυναμει αγαλμα

αρα η πρωτη υλη ειναι το απροσδιοριστο και αμορφο ειδος της μεταβολης στον φυσικο κοσμο

μας λεει επισης οτι ενω η πρωτη υλη ειναι απροδιοριστη αλλα μπορει να λαβει ολα τα ειδη των προσδιορισμων -κατηγορηματα-

..''γιατι ολα τα αλλα εκφωνουνται πανω στην ουσια ως κατηγορηματα ,ενω η ουσια επανω στην υλη''

γιατι μου θυμιζει ταοισμο αυτο ρε γαμωτο!!!

αλλα και τα τα μποζονια που ειναι οι φορεις δυναμεων στο συμπαν,τι ειναι?
μια δυναμει και οχι εν ενεργεια πραγματικοτητα στο συμπαν
δηλαδη εχουν μια φυσικη πραγματικοτητα αλλα δεν μπορουμε να τα παρατηρησουμε

και ποτε τα παρατηρουμε?
- μονο στο κενο αν δε κανω λαθος, το οποιο ειναι ενεργο και δυναμικο οπως ξερουμε αρα τα μποζονια τα βλεπουμε μον αν ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΟ!!!

χαχαχχα γαμωτο σαλταρα, ο Αρης ειναι πραγματικα γιγαντας της σκεψης ποιος πλανκ και ποιος χεισενμπεργκ

το θεμα εδω ειναι,μετα απο αολα αυτα που κολλαει
αυτο που εγραψε ο φιλος μου ο μποτιλιας και τα ειπε ο Αγιος Μαξιμος

''Τα πάντα Λόγου συνέχονται".

α'' ξεχασα να σας πω πως αυτα τα εκπληκτικα πραγματα που γραφει ο Αρη τα αμφισβητησαν ...ποιοι αλλοι?οχι οι Οβραιοι αλλα οι Ελληνες!!οι Στωικοι..Που με ενα αλλο παλι εκπληκτικο τροπο σκεψης τον εστειλαν για χορτα !!!

Ανώνυμος είπε...

Α, ρε μπομπ γαμώτη ...
Με την αλλεργία που έχεις με τον τρίκλωνα φόβισες τον ξανθό...

Μπομπ είπε...

Κουδουνάκι λες πολλά και δε θα τα πάμε καλά.
Παίξε μπάλα το λοιπόν και άσε με τον Μπομπ το πολύ πολύ μπλα μπλα.


Ανώνυμος είπε...

Θα χε πλάκα να βγάζαμε στατιστικά για red hair fallacy.

Anyway.
'Τα πάντα Λόγου συνέχονται” ή τα πάντα λόγων συνέχονται?


Ο λόγος είναι κλειστό ή ανοιχτό σύστημα?


Ποιος προηγείται ο λόγος/λόγοι ή η πρόθεση/σεις?

PANDAROS είπε...

καλησπερα

το''Τα πάντα Λόγου συνέχονται"το εγραψε αγιος της ορθοδοξιας οποτε αγαπητε ανωνυμε δεν εχει σχεση με κλειστα και ανοιχτα συστηματα αλλα με τον Λογο του Θεου

Ο Λογος του θεου ειναι κατα τον Ιωαννη το φως το αληθινόν… φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον»

Δηλαδη φωτιζει ολους τους ανθρωπους χριστιανους και μη χριστιανους , ακομη φωτιζει και αντιχριστους σαν και εσενα ,που λενε πως ο Λογος του θεου κλειστο η ανοιχτο συστημα!!

Και οπως μας λεει παλι ο Αγιος ο "ο Λόγος σαρξ εγένετο" δηλαδη ειναι ο χριστος [ειτε μας αρεσει ειτε οχι ο αγιος αυτα λεει

τελος κοπιαρω μια αναλυση για τον Λογο απο τον
Αγίο Ιουστίνου Πόποβιτς

«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο», τέλος, σημαίνει: ὁ Λόγος ἔγινεν ἄνθρωπος, πλήρης ἄνθρωπος, θεάνθρωπος. Ἐν τούτοις, ὁ Θεὸς παραμένει εἰς τὰ ὅριά Του καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ ἰδικά του, ἂν καὶ εἶναι ἡνωμένοι στενώτατα, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως. Μόνον πὼς ὁ ἄνθρωπος οἰκειοποιεῖται ὅλας τὰς ἀπορρήτους τελειότητας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποκτᾶ τὴν θείαν αἰωνιότητα καὶ τὴν θείαν δόξαν, γίνεται «ὁμόθεος», κατὰ τὴν ἔκφρασιν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ὁ Θεὸς Λόγος ἔγινεν ἄνθρωπος διὰ νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὸ ἀρχέτυπόν του, πρὸς τὸν Δημιουργόν του, διότι ὁ ἄνθρωπος ἐδημιουργήθη εἰς τὴν ἀρχὴν διὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔχων τὸν χαρακτήρα τοῦ Θείου Λόγου''

τελικα ο χριστιανισμος εχει πολυ ψωμι, παρα πολυ...Agent of Chaos είπε...


FUCK LOGOS!
VIVA CHAOS BITCHES!http://www.youtube.com/watch?v=5iwf20t9J1k


Ανώνυμος είπε...

Πάνδαρε υπάρχει συγκεκριμένη διάκριση μεταξύ μικρών και κεφαλαίων που προφανώς … τελείως μα τελείως τυχαίως … παραβλέπεις…

Φαντάζομαι μπορείς να μας εξηγήσεις γιατί ο θεός αναφέρεται με πληθυντικό αριθμό στη ΠΔ και γιατί το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και μόνον… (και τα δύο πολύ σχετικά ερωτήματα)

Την ερώτηση περί κλειστού ή ανοιχτού συστήματος του λόγου(μικρό) δεν την έχω θέσει εγώ. …Βουίζει η φιλοσοφία. Εμπίπτει στη γενικότερη κουβέντα περί όντος και μη όντος… περί άναρχου και αρχής… που οδηγεί σε ένα σωρό παράδοξα… αν δεν έχει βγει κανείς από μονισμούς, σολιψισμούς και κατ’ επέκταση και υλισμούς, δυισμούς και λοιπούς ισμούς και καταποντισμούς…

Θα στο θέσω όμως αλλιώς το ερώτημα: Έχεις παντού σκοτάδι.
Απόλυτο, ολοκληρωτικό σκοτάδι.
Και ανάβεις ένα κερί.

Τι έχεις πλέον … φώς ή σκοτάδι?


Και για να στο δώσω και τελείως σκανδαλωδώς για τα δικά σου μέτρα: Πόσο αντιχριστικό μπορεί να είναι να υπάρχουν 5 δις μυρμηγκάκια που πιστεύουν ότι όταν ο Λόγος έγινε Σάρκα πήρε την μορφή του τέλειου μορμολύκειου… που έτυχε να το φωνάζουν … Αδάμ; (Τουτέστιν επειδή ο άνθρωπος έτυχε να έχει το σχήμα κουράδας... τη συνέχεια φαντάσου την μόνος σου...)

Για να κλείσω... συνηγορώ υπέρ του ότι άλλα λέει ο Λόγος ... και άλλα ντάλα λόγια της Παρασκευής το γάλα πίνεις και δε μας δίνεις... γιατί έτσι δουλεύει το πράγμα. Εκτός κι αν εσύ πατάς το διακόπτη και με το που πέφτουν η ακτίνες πάνω σου γίνεσαι κι εσύ λάμπα…

PANDAROS είπε...

εγω αγαπητε φιλε σου μιλαω με ονοματα και διευθυνσεις και συ μου μιλας αλλα λογια να αγαπιομαστε

ο Λογος του θεου γραφεται με κεφαλαιο Λ με μικρο γραφεται ο σπερματικος λογος

σου εγραψα τι λεει ο ιωαννης και εσυ μου την πετας αλλου την μπαλα και με πας στα ελοχιμ των οβραιων και στον Αδαμ
ελεος πια.

Ο Αγιος Ιωαννηςειναι ξεκαθαρος αγαπητε φιλε, οτι και να πεις εσυ και οποια ερμηνεια να δωσεις στην συγκεκριμενη περιπτωση ενα και ενα κανει 2

Ομως εσυ πατησες στα λογια του Αγιου και ρωτησες για τον Λογο του θεου αν ειναι ανοιχτο η κλειστο συστημα

και εγω σου ειπα [ασχετα τι πιστευω ] τι ειναι ο λογος του θεου στην ορθοδοξια

η ζωη ειναι απλή αγαπητε φιλε μην τα κανουμε δυσκολα πες δεν συμφωνω η γνωμη μου ειναι αυτη και τελος!
μην μου βαζεις μεσα παλαια διαθηκη φιλοσοφια, κουραδες και λοιπα ασχετα πραματα


και επιτελους σταματα να απαντας με ερωτησεις...

αυτο το λεω για να μπορω να σε παρακολουθησωΑνώνυμος είπε...

Δεν ρωτησα για τον Λογο του θεου αν ειναι ανοιχτο η κλειστο συστημα… Πάνε πίσω και ξαναδιάβασε

Αυτό που ισχυρίστηκα είναι ότι η λογική είναι μία ψευδή θέση βεβαιότητας, αλλά όχι μία αληθή θέση αβεβαιότητας …γιατί στην αβεβαιότητα δεν είμαστε σίγουροι ούτε καν για τη θέση. .. (αυτή η διπλή άρνηση είναι όλα τα λεφτά…γιατί πολλαπλασιάζει τις έγκυρες λογικές στο άπειρο)
Ισχυρίστηκα δλδ ότι ο καθένας ερμηνεύει το Λόγο του Θεού όπως θέλει.

Δεν έχω σε κάτι να διαφωνήσω με τον john. Εσύ λες ότι θες. Κι εγώ επίσης.

Τα ερωτήματα μου και οι απόψεις που παράθεσα… ήταν προς τη κατεύθυνση να δώσω μία πιο φαντασιακή και ρευστή εικόνα στο Λόγο…

Δλδ
1 κι 1 κάνει 2 … ναι
Αλλά και
1 + 0 μας κάνει άπειρο

Άντε καληνύχτα... και άσε αυτά τα "αντίχριστε" και τις μαλακίτσες που λες… Κουβέντα κάνουμε.

Μπομπ είπε...

Λοιπον μάγκες σήμερις που με πιάσαν οι γλύκες θα σας κάμω μια εξολόγηση. Την ευλογία σου πάτερ.

Παρόλονο που σπάνια διαβάζω ολάκερα τα άρθρα του μποτλμαν, γράφεις πολλά ρε μαν και βαριέμαινε-με το μπαρδόν κιόλα, με αρέσετε γιάντα δε δείχνετε να προσπαθείτε [εκτός από τον πάνταρος που ζορίζεται και φαίνεται]. Έχει και ψιλοησυχία το φτωχικό σας, δεν παίζει πολυκοσμία στα σχολιανά και ειμί και αγκοραφόμπικ και γενικότερα ναούμ είσθε γκαμηλού προφαϊλιού εν αντιθέσει με τα περισσότερα κει όξω που αγκομαχάν να κλέψουν δήθεν την παράσταση για κανά 10λεφτο. Δια τούτον και σας επισκέφτομαι καθημερινώς με τον πρωινό καφέ και τον βραδινό τραχανά. Συνεχάτε συνεχάτε και βάλτε και κανά γκολ να γένει τσι πουτάνας.


Μερακλής είπε...

Εγώ δεν μπορώ να βάλω γκολ αμα λείπει, αυτή η ξεφωνημένη φιλενάδα σου, ο Τόλης.
Αυτό το θηλυκό με εχει τρελάνει

Τόλης είπε...

Ελα μωρή ξεκούδουνη,το 'ξερα πως σου έλειψα.Μόλις γύρισα απο το «El Paradiso”Εκεί να δεις αγόρι μου κουκλιά ερωτικά παραδεισένια


ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΥ CLUB ΤΟ ΓΛΕΝΤΑΝΕ ΜΕ "ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΠΟΡΝΕΣ" ΣΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ "EL PARADISO"!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ!Σεξουαλικά όργια στη διάρκεια της Συνόδου της Λέσχης Bilderberg στο St. Moritz, στην οποία συμμετείχαν και οι Παπακωνσταντίνου, Χαρδούβελης, Δαυίδ, Τσούκαλης!

Χαμός στη φετινή Σύνοδο της Λέσχης Bilderberg η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο Suvretta του St Moritz και στην οποία συμμετέχουν και οι δικοί μας Παπακωνσταντίνου, Χαρδούβελης, Τσούκαλης και Δαυίδ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infowars, κάποιοι από τους μερακλήδες συμμετέχοντες στη Σύνοδο παρήγγειλαν ένα 20χρονο τεκνό για να τους προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γειτονικό ξενοδοχείο «El Paradiso”.

Υπάρχουν μάλιστα και φωτογραφίες από τα μέλη της Λέσχης καθώς πηγαινοέρχονται από το "Suvretta" στο "El Paradiso"!

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φημίζεται για τις «ανέσεις» που προσφέρει στους εκλεκτούς πελάτες του.

Ο νεαρός επιβήτορας των διεστραμμένων μερακλήδων που κυβερνούν τον κόσμο προσγειώθηκε με ελικόπτερο σαν μάνα εξ ουρανού για τα λάγνα γερόντια της Λέσχης.

Εκτός από τον 20χρονο κι άλλες «αρσενικές πόρνες» αναμένουν ετοιμοπόλεμες με το παυλί στο χέρι τα «κορίτσια» της Λέσχης.

Πρόκειται για μια Σύνοδο με τα Μάτια Ερμητικά Κλειστά και τα Πόδια Ανοιχτά, στην οποία, στα διαλείμματα της ικανοποίησης των διαστροφών τους, συζητάνε και την ελληνική κρίση!

Δείτε εδώ το απολαυστικό ρεπορτάζ>

www.infowars.com/male-prostitutes-service-bilderberg-members-at-elite-summit/

Ανώνυμος είπε...

σουβρεττα=777+σταρ
σταρ=χα
χα=χ.α.(ηω)
δηλαδη απλα,σουβρεττα=σου βρεχα.

Ανώνυμος είπε...

δηλαδή ,η σουβρεττα σημαίνει την πλήρη διαστροφή
των ελληνικών εννοιών από τούς εχθρούς μας,σύμφωνα μέ τά Ππυθαγόρεια Μαθηματικά

Τόλης ορίτζιναλ ΟΥΑ ΟΥΑ είπε...

Α να χαθείς μωρή τζάτζω ψευδοτόλενα!
Με ζηλεύεις καλτάκα και μου ρίχνεις λάσπη συνέχεια...
Ελ Παραδείσιο και στα μούτρα σου ξεκώλι!
Γω μωρή μούντζα έχω τον Μπάμπη μου ταγκόρι μου το δυνατό , χεζμεντέν τα χω το βιλδερένια που λες!

Καλέ κι αυτήνα η σουβρέπα τί είναι????
Τρώγεται????


Ανώνυμος είπε...

''Τι έχεις πλέον … φώς ή σκοτάδι?''

Σκοτάδι-Απειρία / Φως-Πέρας Εν...

Απάτην ορέος (με ο)!

Ανώνυμος είπε...

Ορέος, βουνίσιος?

Ήταν καλή η ερώτηση ρε συ, αλλά δεν έτυχε καλού timing.

Και για να το πάω ακόμη πιο πέρα... και από αυτό... και για τον φίλο μου τον μποτίλια. Αυτό... ίσως τον προβληματίσει... στα περί Λόγου και λόγων και απειρίας Λόγου Φωτός... που προσπάθησα να χαιδέψω λίγο πρόχειρα:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=831:%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-b-%CE%B4-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1&Itemid=161

Ανώνυμος είπε...


«Της ορέας ο καημός»

Απάν εκεί στα σβουρνιαχτά/
Καθόμανε με τσαχπινιά/

Στου απείρου τα σκοτάδια/
Ατένιζα μικρά γελάδια/

Μα στα πέρατα του Εν τα φώτα/
Πού πας μαρή ζαβή χωρίς κυλότα?

Και φώναζα εν πάθος κατσικίσο/
Τον ορέο πώς να έβρω ίνα βρίσω?

ΑΠΑΤΗ ΜΟΥ ΑΠΑΤΗ ΜΟΥ/
ΕΛΑ ΚΑΙ ΞΥΣΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΟΥ!


http://www.youtube.com/watch?v=tnxRdASLsD8Ανώνυμος είπε...

Είπε η τσατσά την καλτεριμιτζού , πουτάνα... δλδ

PANDAROS είπε...

ο επικουρος και οι στωικοι λενε αλλα -μην ξεχναμε πως οι στωικοι ειναι χλιδατοι επικουριοι-.απο αυτα που γραφει ο τυπος .
ειπαμε οποιος θελει τα λεει οπως θελει για να κουμπωσουν οι ιδεες του

θεμιτο δεν λεω,και εμεις αυτο κανουμε σε μεσες κρες αλλα ειμαι βεβαιος οτι ελαχιστοι απο αυτους που θα διαβασουν τO κειμενακι που μας προτεινες ,θα κατσουν να δουνε τι λεει αυτος ο ρημαδης ο επικουρος που τοσο πολυ πονεσε το κατεστημενο και του εκαψαν ολα τα βιβλια.απλα θα αρκεστουν σε αυτα που μας λεει ο τυπος


ο συγραφεας προσπαθει να συνδεσει τον μαρξισμο με τους επικουρειους
επειδη ο μαρξ ειχε ξεσκονησει στα νιατα τον επικουρο

και εγω με την λογικη του, λεω οτι ο πλατωνας ηταν ο προδρομος του φασισμου επειδη ο εβολα ενας απο τους θεωρητικους του φασισμου επειδη ειχε κανει διατριβη στον πλατωνα οχι μονο στα νειατα του αλλα μεχρι στο τελος της ζωης του

δεν ειναι σοβαρα πραγματα αυτα

Ανώνυμος είπε...

Ναι, και ο μαρξ διδακτορικό τον είχε κάνει...

Σαφώς και μπορείς με αυτή τη λογική να αποδώσεις στο έργο του πλάτωνα ... δομικά σφάλματα που οδηγούν σε ακραίες εκδηλώσεις και ερμηνείες...

Δλδ νταξ αποκαθηλώσαμε το μαρξ ... αλλά με τον πλάτωνα δε θα κάνουμε το ίδιο? Τις προάλλες αν ενθυμού σας ρώταγα προβοκατόρικα αν υπάρχει έστω κι ένας μαθητής του πλάτωνα που να ήταν δημοκράτης...

Anyway όταν το έργο φεύγει από τα χέρια του δημιουργού αποκτά την δική του αυτονομία... έχεις δίκιο σε αυτό. Το ότι υπάρχει σχέση όμως και μία τρόπον τινά συνέχεια ... δε μπορεί να το αρνηθεί και ο κώλος της μαιμούς...

Μάλλον δε κατάλαβες όμως ότι εμένα η προσοχή μου στο άρθρο δεν είναι για τέτοιες σαχλές διαφωνίες ... αλλά για το φλερτ με μία εικόνα απειρίας Λόγου και Φωτός... ήτοι ελλοχέυων φως στο σκότος και τούμπαλιν...

PANDAROS είπε...

καταλαβα τι ηθελες να πεις φιλε μου
και δεν ειχα σκοπο να γραψω τιποτα,γιατι απλα δεν το ξερω καλα το θεμα της σχεσης λογου και φωτος

εγω απλα εδωσα μια διασταση προχτες για το πως βλεπει τον Λογο η ορθοδοξια-που ειναι και πιο ευκολο για μενα,γιατι γραφει λιγα λογια και και καθαρα που δεν χρειαζονται ουτε καν ερμηνια

αλλα μου την βιδωσε το αρθρο που μας εδωσες να διαβασουμε ,ετσι οπως το ειχε ντυσει ο τυπος.


Ανώνυμος είπε...

Μου αρεσει που ο Πανδαρος προσπαθει να προκαλεσει δηθεν αλλα βρε καλο μου αγορι ... ζοριζεσαι κ φαινεται ! Αλλαξε ρεπερτοριο.

Τοις πασι γνωστο ειναι περι διαδκτορικου του Μαρξ - οπως λεει κ απο επανω - Δημοκριτος vs Επικουρος ... Τοις πασι γνωστο ειναι οτι ο διαλεκτικος υλισμος εβασισθη στο μοντελακι αυτου του δογματικου , φιλασθενου κ φοβικου καημενου Επικουρου , που απαγορευε ΡΗΤΩΣ τη μελετη των μαθηματικων επιστημων κ εβαζε με το στανιο τους μαθητες του να αποστηθιζουν τις φοβικες τουρλουμπουκιστικες κλεψιμέικες θεωριες του ... Τοις πασι γνωστο ειναι επισης κ η αναιδια που επιδεικνυε στους δασκαλους του , τους οποιους λοιδωρουσε εσκεμμενα ενεκα της ματαιοδοξιας του να παρουσιαζεται δηθεν αυτοδιδακτος ...

Αντε παιδακι μου τραβα να διαβασεις τιποτα σοβαρο μπας κ βιδωθει καμια βιδα στην κουφιοκεφαλα σου , που μας το παιζεις κ ειδημων ...


Ανώνυμος είπε...

Ο τσακ νόρις γράφει το κώδικα δεοντολογίας των ψαράδων στο κωλόχαρτο...