15 Νοεμβρίου, 2010

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΛΒΗ: "Η ΑΛΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΛΑΟΥ"


Η φιλόπονος σελίδα μας προβαίνει εις αναδημοσίευσιν του διηγήματος του μεγάλου διηγηματογράφου της Κάτω Βόλτας Αλεξάνδρου Παπαδιαμάλβη υπό τον τίτλον "Η Αλίκη εις την χώραν του κυριάρχου λαού". Το ακόλουθον πόνημα αφορά νανουριστικόν μύθευμα, το οποίον αφιερούται προ πάντων εις όσους επιμένουν να μην καθεύδουν εν ώρα μεγίστου κινδύνου δια την πατρίδαν και την ανθρωπότητα. Με την ελπίδαν, ότι αυτό θα συμβάλει να αποκοιμηθούν και αυτοί τον ύπνον του δικαίου, ώστε να μην περιέλθωσιν εις την δυσάρεστον θέσιν της επαγρύπνου βιώσεως ζοφερών εξελίξεων.
Εάν μετά την ανάγνωσιν του παρόντος, αυτοί δεν αποκοιμηθώσιν, φοβούμεθα ότι μόνον χαπάκι υπνωτικόν δύναται να τους απαλλάξει της ταλανίζοντος γρηγορήσεως και αγρυπνίας.

Το διήγημα αυτό αντιγράψαμε από το "The NASA Journal of Aerospace Enviroments".

Βαθιαί ρυτίδαι αυλάκωνον το πρόσωπον της γραίας, προσδίδουσαι εις αυτήν - καίτι ουδείς παραπονέθη ποτέ ένεκα ελλείψεως στοργικής φροντίδος παρ' αυτής - φυσιογνωμίαν μούμιας. Μια φυσιογνωμία, η οποία ημπορεί μεν να απήχει αποκρουστικόν ψυχικόν βάθος, πλην όμως δεν έπαυε να είναι λίαν αρεστή τόσον εις την συντριπτικήν πλειοψηφίαν των μελών της οικογενείας, όσον και εις τους φίλους της. Μέγα προσελκύον προσόν της ήτο η διανομή καραμέλας, δια την οποίαν οι μοχθηροί ψιθυρισταί διέδιδον, ότι ήτο οπιούχος, με αποτέλεσμα να έχουν καταντήσει σχεδόν άπαντες οι ένοικοι της πολυκατοικίας εν ή ταύτη διέμενεν, πρεζάκηδες.
Πώς είναι δυνατόν όμως να είναι μοχθηρά μια γυνή και μάλιστα προχωρημένης ηλικίας, η οποία δεν επιζητεί αντίτιμον δια την διανομήν της υπεραρέστου αυτής καραμέλας; Και η κακόβουλος καταγγελία των ψυθιριστών, ότι δι' αυτής επιδιώκετο η λιμνάζουσα μεταφορά των καταναλωτών της εις κατάστασιν μονίμου υπνηλίας, ποιον ημπορούσε να πείσει, εις το βαθμόν κατά τον οποίον τα ευεργετούμενα θύματα ούτε πολλά μπορούσαν, ούτε πολλά ήθελον να κατανοήσουν σχετικώς με το περιβάλλον της μακαρίας ζωής των;
Αι φίλαι της γραίας την απεκάλουν "Σία". Δεδομένου ότι αυτή όμως εκ συστήματος δεν εόρταζεν ονομαστικήν εορτήν, μόνο οι κακόβουλοι εγνώριζον ότι το υποκοριστικόν του ονόματος προήρχετο από το "Εξουσία". Υπήρχεν και μια κόρη της εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, η οποία αποκαλείτο παρομοίως, με γραφή όμως του τρόπου προσφωνήσεως με λατινικούς χαρακτήρας. Ενθυμούμαι, ότι κάποιος εκ των ζιζανίων της περιοχής είχε επιχειρήσει να μου εξηγήσει, ότι επρόκειτο περί συντομογραφίας ή αρχικών, σχετιζομέμένων με το "κεντρική υπηρεσία" , χωρίς ποτέ να επιτύχω να κατονοήσω τους ισχυρισμούς του.
Αγνοώ κατά πόσον η κ. Σία έπασχεν από τινα νοσόν κινητικήν. Όμως ουδέποτε διανοήθει να εγκαταλήψη την καρέκλαν όπου εκάθετο. Λες και ήτο κολημένη. Υποθέτω ότι και εκεί θα αποπάτει. Δεδομένου όμως ότι διέθετε μιαν εντεχνον ικανότητα να αποκρύπτει τις ακαθαρσίες της, σπανίως ενοχλήθη κάποιος των ορκισμένων δυσφημιστών της και εφ' όσον η καραμέλα συνέβαλε εις το να γίνονται άπασαι αι διαθέσεις της κ. Σίας αποδεκταί, ούτε γαλή ούτε ζημία.
Η μόνιμος καθιστική στάση της ήτο ιδανική εις το να παίρνει επί των ποδών της τα παιδία και να τους διηγείται παραμύθια. Στο παραμύθιασμα δε ήτο τόσον ικανή, ώστε και μετά την πάροδον του ληθάργου της καραμέλας, τα νήπια ουδέποτε εισέρχοντο νοητικώς εις την παιδικήν ενηλικίωσι, παραμένοντα κρεμάμμενα εις την παραμυθίαν των χειλέων της.

Εκείνο το βράδυ είχεν αναρτήσει η γραία επί των ποδών της την αγαπημένην της εγγόνα δια να την νανουρίσει. Παρ' ότι η κόρη ήτο νυστάζουσα και με ημικλείστους τας οπάς του προσώπου, δεν έπαυε να παρακολουθεί μετά ανεξηγήτου προσοχής άτινα οι λόγοι της γραίας διαδραμάτιζον:

- Εκείνη λοιπόν την εποχή, αγαπημένη μου εγγονούλα, γινόντουσαν εκλογές στην χώρα του Κυρίαρχου Λαού. Η αποχή ήταν τόσο τεράστια, που εψήφησαν μόνο τρεις από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Το ένα κόμμα έλαβε δυο ψήφους και όπως είναι επόμενο σχημάτησε κυβέρνηση. Το άλλο έλαβε μια ψήφο και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Και τα δυο φρόντησαν να θριαμβολογήσουν. Το πρώτο έλαβε την πλειοψηφία και είχε κάθε λόγο να χαίρεται. Το δεύτερο, αφού υστέρησε μόνο κατά μια ψήφο του πρώτου, είχε κάθε λόγο και αυτό να χαίρεται και να κομπάζει.
Μετά μερικά χρόνια έγιναν ξανά εκλογές. Η αποχή είχε όμως αυξηθεί. Ψηφίσανε μόνο δυο νομάτοι και τα κόμματα πήραν από μια ψήφο το καθένα. Και τα δυο χάρηκαν και θριαμβολόγησαν, αφού μπορέσανε το ένα να ματαιώσει την νίκη του άλλου. Ως ήταν φυσικό διένυμαν τα κυβερνητικά πόστα σε πλαίσια μιας κυβέρνησης συνεργασίας καθώς και την περίοδο της πρωθυπουργίας σε δυο ήμυσι μεταξύ τους. Το πολιτικό σύστημα έγινε ακόμη σταθερότερο, αφού έπαψαν οι πολιτικοί ανταγωνισμοί των κομμάτων και όλοι ήσαν ευχαριστημένοι, μιας και όλοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση με βάση τη λαϊκή εντολή.
Μετά μερικά χρονάκια έγιναν πάλι εκλογές. Η αποχή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και ψήφησε μόνο ένας από τους έγγεγραμμένους ψηφοφόρους, ενώ εκατομμύρια απήχαν.

Η κόρη τότε πλήρης αγωνίας ερώτησε :

- Και ποιο κόμμα πήρε τότε αυτήν την ψήφο για να φτιάξει κυβέρνηση, γιαγιά;

- Δυστυχώς αυτό ουδέποτε έγινε γνωστό αγαπημένη μου εγγονούλα, διότι μετά την ψηφοφορία τρομοκράτες μπήκαν στο μοναδικό εκλογικό τμήμα, που δεν έμεινε άδειο από την αποχή και έκαναν εμετό μέσα στην κάλπη. Αυτό να το βάλεις καλά στο μυαλό σου, αγαπητή μου: Ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας είναι η τρομοκρατία.

Προ της λήξεως της διηγήσεως η κόρη είχεν αποκοιμηθεί ήδη, εισερχομένη εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα πάσα ωδύνη εξέλιπεν.

Ούτως αυτοί ζήσανε καλά και εμεις σαφώς καλύτερα.
Γίνετε συνδρομητές στο δελτίο της NASA για ακόμη πιο συναρπαστικές διηγήσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια: